Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 31.08.2017

  În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 31 august 2017, ora 1000, în Sala de consiliu a Mănăstirii Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 26 iulie 2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 23 august 2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Mihai Florin.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de validare a  Consiliului Judeţean Iaşi.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" Iași, cu aplicare de la 01 septembrie 2017
  • susține – Manager Spital Sf. Maria Iași – Dl. Șef lucrări dr. Radu TERINTE
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Alimentare cu energie electrică (inclusiv procurare și montaj tablouri electrice) pentru racordarea la energia electrică a Ambulatoriului de Specialitate (Dispensare TBC) din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași – str. Dr. I. Cihac nr.30”
  • susține – Manager Spital Pneumoftiziologie – D-na Șef lucrări dr. Cristina GRIGORESCU
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consilul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași.
  • susține – Director Spital “Sf. Parascheva”  – D-na Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚ
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității Medico-Sociale Răducăneni
  • susține – Director UMS Răducăneni – Dl. Cornelui MELINTE
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Asistență Medico-Socială Bivolari
  • susține – Director Centru MS Bivolari – Dl. Petru BRIȘCARU
 11. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al RA Aeroportul Iași pentru anul 2017 și estimări 2018 - 2019
  • susține – Vicepreședinte al CA- Administrator Executiv – Dl. Alexandru ANGHEL
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexe 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al DJADP Iași pentru anul 2017
  • susține – Director DJADP Iasi – Dl. Sorin BABLIUC
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului iași, a dotărilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului “Echilibru – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta Afilipoaie
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1/17.07.2017 la contractul nr. 71/14.05.2015 de utilizare a zonei drumului, pentru amenajarea accesului la DN 28A km 17+138 stânga, în vederea realizării drumului de acces la Stația de transfer sortare Ruginoasa, obiectiv de investiții din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" Cod SMIS CSNR 32832, între Județul Iași - Consiliul Județean Iași Compania Natională de Autostrăzi Drumuri Naționale din România S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta Afilipoaie
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză, evaluare și selecție a acțiunilor, proiectelor și manifestărilor propuse de Județul Iași – Consiliul Județean Iași și instituțiile subordonate pentru aniversarea Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta Afilipoaie
 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea a trei licențe de traseu către SC Fila Company SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate special pentru transportul angajaților SC Veolia Energie SA
  • susține – Coordonator Comp. Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea a șapte licențe de traseu către SC Fila Company SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate special pentru transportul angajaților SC LEAR CORPORATION SRL
  • susține – Coordonator Comp. Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele subordinate Consiliului Județean Iași.
  • susține – consilier Serviciul resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 19. Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului Sorin BABLIUC în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.
  • susține – consilier Serviciul resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, dr. ing. Maricel Popa, la evenimentele organizate în perioada 16-17 septembrie 2017 la Viena – Austria de către Parohia Ortodoxă Română  “La Sfânta Înviere” din Viena.
  • susține – Șef Birou Comunicare – D-na Eliza CHIRICA
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iași în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a suprafeței de 708 mp teren proprietate publică a județului Iași situat în Str. Brândușa nr.7.
  • susține – Coordonator Comp. Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 22. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al comunei Gropnița și administrarea Consiliului Local al comunei Gropnița în domeniul public al Județului Iași şi administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași  a imobilului  Școală Forăști, compus din teren în suprafața de 1.200 mp identificat în T 14, parcela CC 434 și clădire în suprafață de 418 mp, în vederea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
  • susține – Coordonator Comp. Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 23. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al municipiului Iași în domeniul public al județului Iași a imobilelor situate în Iași, str. Bucium nr.17  și  str.Voinicilor nr.10
  • susține – Coordonator Comp. Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Iași și administrarea Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași în domeniul public al municipiului Iași și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a imobilului situat în iași str. I. C. Brătianu nr.26A.
  • susține – Coordonator Comp. Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Ansamblului folcloric al Județului Iași.
  • susține – Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Victor CHIRILĂ
 26. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul" Ruși - Belcești, comuna Belcești, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 27. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Sf. Impărați Constantin și Elena" Văleni- Belcești, satul Belcești, comuna Belcești , in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 28. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Lunca Cetățuii  cu Hramul ”Nașterea Maicii Domnului”, satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construcții la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 29. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ”Pogorârea Sfântului Duh” - Lunca Cetățuii II, satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construcții la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 30. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Sfinții  Cuvioși Mihail și Simeon" Lupăria, satul Lupăria, comuna Cotnari, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 31. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ”Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, satul Valea Racului, comuna Cotnari, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 32. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Înălțarea Domnului" Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 33. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ”Sf. Nicolae”Arama, satul Arama, comuna Coarnele Caprei, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 34. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Dolhești cu hramul „Sfântul Nicolae”, satul Dolhești, comuna Dolhești, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de reparații capitale și dotarea cu utilități la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 35. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” Fântânele,  satul Fântânele, comuna Fântânele, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 36. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Gorban cu hramul,,Înălțarea Domnului", satul Gorban, comuna Gorban, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construire la biserica Adormirea Maicii Domnului
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 37. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ”Sf. Voievozi”, satul Forăști, comuna Gropnița, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 38. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Holboca II cu hramul ”Sf. Dosoftei” și ”Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, satul Holboca, comuna Holboca, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 39. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, satul Dancu, comuna Holboca, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de construcții la biserica parohială - lucrări de instalații și arhitectură
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 40. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Orzeni cu hramul ”Dumineca Tomei”, satul Orzeni, comuna Holboca, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială - lucrări de arhitectură și instalații
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 41. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ”Sf. Voievozi” Soci, sat Soci, comuna Miroslovești, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de construcții la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 42. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia „Sfânta Treime” Miroslovești, satul Miroslovești, comuna Miroslovești, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de reparații a acoperișului bisericii parohiale
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 43. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Dancaș ”Sf. Împărați Constantin și Elena”, satul Dancaș, comuna Miroslava, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construcții la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 44. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia , Iași-Tg.Frumos, Nr.Km.10, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de construire a bisericii parohiale
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 45. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Valea Adâncă cu hramul ,,Sf. Nicolae și Sf.Ioan Rusul", satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de construcții la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 46. Proiect de hotarare privnd acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Valea Ursului", sat Valea Ursului, comuna Miroslava, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de finisaje exterioare la biserica parohială (fațadă și trotuare)
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 47. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ”Sfinta Varvara”Mogoșești, satul Mogoșești, comuna Mogoșești, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construcții la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 48. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Vulturi cu hramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul", satul Vulturi, comuna Popricani, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construcții la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 49. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ”Sfintu Gheorghe”Românești, satul Românești, comuna Românești, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de reparații capitale la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 50. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Rediu cu Hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 51. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Sf. Împărați Constantin și Elena" Vâlcica - satul Vâlcica, comuna Tătăruși, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de reparații curente la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 52. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Sf. Nicolae" Tătăruși, satul Tătăruși, comuna Tătăruși, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de refacere a acoperișului la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 53. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ,,Sf. Nicolae" Chiperești, satul Chiperești, comuna Țuțora, in vederea realizarii obiectivului Lucrări de reparații acoperiș la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 54. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Țibana cu Hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, comuna Țibana, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 55. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Ungheni cu hramul ”Sfântul Prooroc Ilie”, satul Ungheni, comuna Ungheni, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de consolidare la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 56. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Iacobeni cu hramul ,,Buna Vestire" , satul Iacobeni, comuna Vlădeni, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 57. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Sculeni cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, satul Sculeni, comuna Victoria, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 58. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Mănăstirea Stavnic cu Hramul ,,Nașterea Maicii Domnului" și ,,Sf. M. Mc. Dimitrie", satul Schitu Stavnic, comuna Voinești, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 59. Proiect de hotarare privnd acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului Voinești, comuna Voinești, in vederea realizarii obiectivului Reparații curente la biserica parohială.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 60. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, satul Brătești, comuna Stolniceni Prăjescu, in vederea realizarii obiectivului Continuarea lucrărilor de construcții la biserica parohială - acoperiș și finisaje
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 61. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul „Înălțarea Domnului”, orașul Tg. Frumos, in vederea realizării obiectivului Lucrări de construire la biserica lipovenească de rit vechi
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 62. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Iași nr.361/22.12.2016 privind abrobarea majorării cotizației anuale a Județului Iași – Consiliului Județean Iași în calitate de membru al Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAȘI.
  • susține – Director Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr.75, a hotărârii nr.76, și a Hotărârii nr. 77 din data de 27 februarie 2014, confirmarea și actualizarea situației vechimii pe traseu a operatorilor de transport Samson Internațional Group SRL, Trasgrup-Ionuț SRL, Intersaam SRL
  • susține – Consilier județean – Dl. Ioan STOIAN
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a etapei a II-a a Concursului național de proiecte, eseuri, afișe și fotografii “Gestionarea riscurilor naturale și antropice”- ediția a XII-a, în perioada 07-09 septembrie 2017
  • susține – Președintele Com. pentru Învățământ  – D-na cons. județean  Mihaela IVANCIA
 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) – Despărțământul “Mihail Kogălniceanu” Iași pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului internațional “Memorie istorică și spirituală românească”, Iași- Chișinău- Ismail- Odesa, 25-30 octombrie 2017, ediția a XX-a.
  • susține – Președintele Com. pentru Învățământ  – D-na cons. județean  Mihaela IVANCIA
 66. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.272/26.07.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași şi Parohia Sf. Apostoli Petru și Pavel – Bărboi din municipiul Iași, pentru realizarea proiectului: “Coriști ieșeni la Moscova”, în perioada 25-29 septembrie 2017, Moscova, Rusia și alocarea sumei de 17.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Com. pentru Învățământ  – D-na cons. județean  Mihaela IVANCIA
 67. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 68. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Județului Iași – Consiliului JudețeanIași în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași.
  • susține – Director Direcția Juridică  – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Lespezi – Consiliul Local Lespezi în vederea premierii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Lespezi
  • susține – Președintele Comisiei pentru Tinere, Sport și Turism – Dl. Consilier județean Vasile COTIUGĂ
 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Clubulul Sportiv Scorpions Iaşi în vederea susținerii participării  sportivului Ştefan Lătescu la Campionatul European de Box pentru Juniori ce se va desfășura în perioada 17-26 septembrie 2017 la Albena – Bulgaria
  • susține – Președintele Comisiei pentru Tinere, Sport și Turism – Dl. Consilier județean Vasile COTIUGĂ
 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Clubulul Sportiv Municipal Iaşi în vederea susținerii participării  sportivului Ionuț Lupu la Campionatul European de Box pentru Juniori ce se va desfășura în perioada 17-26 septembrie 2017 la Albena – Bulgaria
  • susține – Președintele Comisiei pentru Tinere, Sport și Turism – Dl. Consilier județean Vasile COTIUGĂ
 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
  • susține – Șef Birou Ghișeu Unic Dl. Gabriel IRIMIA

 

Diverse:       

Raport -  Evaluarea Activității și Analiza Economico-Financiară a ADIS în perioada 2013-2016

 

Minuta ședinței
Proces verbal al ședinței
Înregistrare audio