Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 20.12.2017

  În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 20 decembrie 2017, ora 1000, în Sala Henri Coandă din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași – Palatul Culturii Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 28 noiembrie 2017.
  • susține – Secretarul Județean Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 8 decembrie 2017.
  • susține – Secretarul Județean Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de inserție socioprofesională al județului Iași pentru anul 2018-2020.
  • susține – Reprezentant AJOFM 
 1.  Proiect de hotărâre privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază și protecție de către Serviciul Public Județean de Pază și Protecție Iași pentru anul 2018.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  • Șef Serviciu Public Județean Pază și Protecție  – Dl. Ing. Dănuț PODEA
 2. Proiect de hotărâre privind taxele locale pentru anul 2018.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  • Direcția Arhitect Șef – Arh. Anca MIHĂILESCU
  • Director Muzeul Literaturii Române Dl. Lucian Dan TEODOROVICI
 1. Proiect de hotărâre privind taxele speciale și tarifele pentru anul 2018.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  • Director Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași D-na Carla TISAN
  • Șef Birou Ghișeu Unic, Arhivă, Secretariat ATOPDl. Gabriel IRIMIA
  • Direcția Arhitect Șef – Arh. Anca MIHĂILESCU
  • Director Executiv DJADP Iași Dl. Sorin BABLIUC
  • Director Biblioteca Gh. Asachi Iași Dl. Dan DOBOȘ
  • Manager Filarmonică Dl. Prof. Univ. Dr. Bujor PRELIPCEAN
  • Director Centrul pentru Conservarea Culturii – Dl. Prof. Adrian ARDELEANU
  • Director Teatrul LuceafărulDl. Prof. Dr. Ioan HOLBAN
  • Director Muzeul Literaturii RomâneDl. Lucian Dan TEODOROVICI
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS referitor la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.22.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH 
 2.  Proiect de hotărâre privind schimbarea locației pentru Centrul de primire în regim de urgență, Centrul rezidențial pentru copii victime trafic, Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii stăzii și Serviciul social Telefonul de urgență, din cadrul Centrului de Servicii Sociale în Regim de Urgență, din Iași, str. V. Lupu nr.80, în Iași, str. Mitrolopit V. Costache nr.16.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion
 3.  Proiect de hotărâre privind preluarea în responsabilitatea administrativă și financiară a județului Iași – Consiliului Județean Iași a Unității de Asistență Medico – Socială Podu Iloaiei.
  • susține – Director UMS  – D-na Dr. Anisie Roxana CRENGUȚA
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar 2018.
  • susține – Director Liceu “V. Pavelcu” Iaşi – D-na Prof. Coca VASILIU
  •                Director Direcția EconomicăD-na Elena ARVINTE
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Iași, pentru anul bugetar 2018.
  • susține – Director Şcoala “Constantin Păunescu” Iaşi – Dl. Prof. Sorin – Gabriel DĂNILĂ                       Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020, de către Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS,  în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova
  • susține – Director TEHNOPOLIS – Dl. Constantin Florin ȘERBESCU
 7. Proiect de hotărâre de rectificare a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.465/28.11.2017 privind aprobarea realizării proiectului “CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CLĂDIRE ŞCOLARĂ (CORP B), CORP CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ, MAGAZIE (ATELIER ŞCOALA) - ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI” și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de  51.748,45 lei din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018, necesare reactualizării documentației tehnice de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), a documentaţiei suport şi a serviciilor de consultanţă a documentației tehnico-economice în vederea accesării finanțării nerambursabile.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2018 a fondurilor necesare pentru realizarea documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal, studiile geotehnice, topografice și de stabilitate ale terenului, obținerea de avize, acorduri, autorizatii) și prestării serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectul "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI".
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 9. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul Consiliului Judetean Iași pentru anul 2018 a sumelor necesare în vederea realizării documentației tehnico-economice constând în elaborarea Studiului de Fezabilitate și a documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru proiectul „CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC INNOTECH MOLDOVA"
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 10. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018, a sumelor necesare pentru elaborarea documentației tehnice constând în Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Verificarea tehnică a proiectării, în vederea realizării parcului industrial "IAȘI INDUSTRIAL PARK".
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare inițierii și derulării activităților în vederea realizării proiectului RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE POGOR" IAȘI
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea, din administrarea Județului Iași - Consiliul Judetean Iași în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, a terenului aflat în domeniul public al Orașului Târgu Frumos,  în suprafaţă de 27.000 mp și a obiectivului de investiții „Inchidere depozit neconform de deşeuri Tg. Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea, din administrarea Județului Iași – Consiliul Judetean Iași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, a terenului aflat în domeniul public al Municipiului Pașcani,  în suprafaţă de 35.000 mp și a obiectivului de investiții „Inchidere depozit neconform de deşeuri Paşcani-Valea Seacă” în valoare de 4.978.584,87 lei, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 14. Proiect de hotărâre privind trecerea, din administrarea Județului Iași - Consiliul Judetean Iași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași,  a terenului și a rampei poz.1.1.10, aflate în domeniul public al Municipiului Iași,  în suprafaţă de 153.692,13 mp, și a  obiectivului de investiții „Inchidere depozit neconform de deşeuri Tomești” în valoare de 18.880.636,10 lei,  în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 15. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare inițierii și derulării activităților prevăzute pentru anul 2018 în vederea realizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași".
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 16. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2018 a fondurilor necesare realizării activităților proiectului "Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava".
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare pentru finalizarea Contractului nr.11541/13.04.2016 de servicii de elaborare a Studiului de calitate a aerului și Asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Iași.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare inițierii și derulării activităților în vederea realizării proiectului Restaurarea Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul" Iași .
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.117/07.03.2017 privind alocarea din cheltuielile neeligibile aferente proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" a sumei de 2.182.838 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 408.089 lei, pentru finalizarea obiectivului de investiții.
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor judeteni.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copiliului Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.60/24.02.2017 privind tarifele de Inchiriere a spatiilor din cadrul parcului agroindustrial realizat in cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Tehnico- Economic din cadrul Consiliului Județean Iași aprobată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 174/28.07.2016 și nr. 265/26.10.2016.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui număr de 16 căsuțe din lemn Direcției pentru Agricultură Județeană Iași pentru organizarea evenimentului „ALEGE OAIA" în perioada 23-24 ianuarie 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 25.  Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu către operatorul de transport SC MAXIBUS TRANS SRL în vederea efectuării  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților Institutului de psihiatrie “Socola”  - Secția exterioară Bârnova.
  • susține – Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC LAUTEMAR SRL în vederea efectuării  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC  EUROTEX COMPANY SRL.
  • susține – Coordonator Compartiment Transport Dl. Valentin CĂLIN
 27. Proiect de hotărâre aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Asociația Internațională a Polițiștilor  - Regiunea 1 Iași în vedrea derulării proiectului “împreună pentru mai multă SIGURANȚĂ.
  • susține - Șef Birou Ghișeu Unic, Arhivă, Secretariat ATOPDl. Gabriel IRIMIA
 28. Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere pentru spațiile și terenurile aflate în domeniul public al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru anul 2018.
  • susține - Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 29. Proiect de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influențelor asupra procentului de 20%, din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri,  aprobată cu modificări prin Legea 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea 40/2016, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017, conform Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor credite de angajament pentru anul 2018 și repartizarea pentru anul 2018 a unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iasi- Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Asociația Internațională a Polițiștilor - Regiunea 1 Iași în vederea derulării proiectului „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENȚĂ".
  • susține - Președinte ATOP – Dl. cons.  Mircea MANOLACHE
 33. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Popricani – Consiliul Local Popricani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Tradiţiile iernii la Popricani” în perioada 20-31 decembrie 2017.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Învâțământ – D-na cons. Mihaela IVANCIA
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din proprietatea Direcției regionale de Drumuri și poduri Iași în folosință gratuită  a Consiliului Județean Iași a trei autofreze de zăpadă marca ZILL D470.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 35. Proiect de hotărâre privind încetarea promovării temporare a domnului Sorin Babliuc în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi delegarea atribuţiilor funcţiei de director executiv.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  • ANEXE

      Procesul verbal al sedintei

      Minuta sedintei

      Inregistrarea sedintei