Hotărâri ale sedinţei din data de 18-12-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 20 noiembrie 2019

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi  nr. 163/22.07.2016

Document hotărâre:

privind redenumirea imobilului situat în Iași, Șoseaua Bucium, nr. 80

Document hotărâre:

privind darea în administrare gratuită către Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași a unor spații (încăperi) situate în Iași, șoseaua Bucium nr.80

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adiţional nr. 33

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iaşi, pentru anul 2019 şi estimări 2020-2021

Document hotărâre:

privind achiziţia de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a intereselor R.A. Aeroportul Iaşi în litigiile în care va fi parte, decurgând din proiectul „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi- extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modul 1 – Etapa intermediară – Pista 2400 m”, până la soluţionarea definitivă a acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “SISTEM DE PROTECȚIE PERIMETRALĂ” – R.A. AEROPORTUL Iași

Document hotărâre:

privind înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind taxele speciale şi tarifele pentru anul 2020

Document hotărâre:

privind tarifele de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aflate în domeniul public al Judeţului Iași-Consiliul Judeţean Iaşi, pentru anul 2020

Document hotărâre:

privind taxele locale pentru anul 2020

Document hotărâre:

privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare ce îşi desfăşoară etapa judeţeană în perioada ianuarie-mai 2020, în judeţul Iaşi, precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea finanţării investiţiei “Modernizare DJ 282 F: DJ 282C – Andrieşeni, km 0+000-12+898”  prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

Document hotărâre:

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea Medico-Socială Răducăneni, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea Medico-Socială Răducăneni, pentru anul 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei, pentru anul 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Centrul de Asistenţă Medico –Socială Bivolari, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Bivolari, pentru anul 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Mirceşti-Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protectia Copilului Iaşi, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Mirceşti-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, pentru anul 2020

Document hotărâre:

privind restituirea sumei de 118.047,72 lei pentru finanțarea lucrărilor de investiții ale Asocierii în participațiune Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.384/20.11.2019

Document hotărâre:

privind demararea procedurilor în vederea înființării unor Centre de Excelență pentru handbal, baschet, rugby, volei la nivel de copii și juniori din județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunţ public, a unui traseu cuprins în programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

Document hotărâre:

privind aprobarea unor măsuri referitoare la implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” pentru obiectivul de investiţii Închidere depozit neconform de deşeuri Hîrlău în valoare de 6.425.963,44 lei

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 20/31.01.2018 privind aprobarea preluării, în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iaşi, începând cu data atribuirii, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi-ADIS Iaşi, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri din judeţul Iaşi, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimentării valorii estimate pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanţă la instalaţiile, echipamentele şi utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului „TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER  AGRIBUSINESS SUPPORT”, pentru anul 2020.

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2020 a fondurilor necesare plăţii serviciilor de proiectare în cadrul contractului nr. 19664/02.07.2019 de achiziţie publică de servicii de proiectare şi execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru proiectul „Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6 Iaşi, cod SMIS 123820”

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2020 a fondurilor necesare în vederea finalizării activităţilor proiectului Restaurarea Muzeului „ Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iaşi

Document hotărâre:

 privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii reprezentând dotări independente- „Echipament de securitate IT (hardware şi licenţe software aferente)” şi repartizarea pe anul 2020 a sumei de 140 mii lei din excendentul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu numerele cadastrale 161496 şi 161497 situate în Iaşi, str. Cuza Vodă , nr. 29 în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica Moldova Iaşi”

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public al județului Iași în domeniul public al statului a imobilului teren situat în Iași, strada Codrescu, numărul 6, număr cadastral 19229 UAT Iași, în suprafață de 6125 mp în vederea construirii noului sediu al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași

Document hotărâre:

privind alocarea în anul 2020 a sumei de 75.000 lei din excedentul bugetului local al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru obiectivul de investiții "Testul investitorului privat prudent" în vederea fundamentării deciziei de intrare ca asociat a Județului Iași - Consiliul Județean Iași la SC„Miroslava Industrial Parc" SRL și participarea la majorarea capitalului social al acesteia

Document hotărâre:

privind aprobarea numărului maxim și a cuantumului burselor aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special, precum și includerea fondurilor necesare în bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Mănăstirea Bîrnova cu hramul “Sf. Mc. Gheorghe”, sat Bîrnova, comuna Bîrnova, în vederea realizării obiectivului: “Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Bîrnova”

Document hotărâre:

privind acordare execuției preliminate a bugetului general al Județului Iași – Consiliului Județean Iași, la data de 31.12.2019

Document hotărâre:

privind rectificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019, cu modificările și completările ulterioare.

 

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentului dedicat Zilei Unirii Principatelor, intitulat “24 ianuarie – vrerea nației române” și a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Cristești – Consiliul Local Cristești pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Datinilor și Obiceiurilor Cristeștii Moldovei în data de 31 decembrie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Miroslovești – Consiliul Local Miroslovești pentru realizarea în parteneriat a Festivalului de datini și obiceiuri de iarnă în data de 31 decembrie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Țibănești  – Consiliul Local Țibănești  pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Din vatra satului”  în data de 31 decembrie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Schitu Duca  – Consiliul Local Schitu Duca  pentru realizarea în parteneriat a Spectacolului/Serbării de Crăciun,  în perioada 19-20 decembrie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Heleșteni – Consiliul Local Heleșteni pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Tineretul înapoi la tradiții și obiceiuri – Leagănul Civilizației” în perioada 30-31 decembrie 2019