Hotărâri ale sedinţei din data de 24-09-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 21 august 2019

Document hotărâre:

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean a domnului Constantin Alin Aivănoaei şi declararea vacant a locului deţinut de acesta în cadrul Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisie de validare a Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021

Document hotărâre:

privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

Document hotărâre:

privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Iași- Consiliul Județean Iași în AGA ADIS Iași, în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării  tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 248 E: Alexești - Cuza Vodă, km 0+000 - 3+040"

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 248 E: Alexești - Cuza Vodă, km 0+000 - 3+040"

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) - Heleșteni, km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general

Document hotărâre:

pentru modificarea H.C.J. Iași nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D: Românești - Podu Iloaiei (intersecție DJ 281 Km 14+834) - Popești - Mădarjac, km 6 + 057 - 14 + 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului general

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2019

Document hotărâre:

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/21.08.2019 privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr. 350/2005

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.112/29.05.2019 pentru  aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Iași, care au obţinut premii/distincţii/medalii la competiţii şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților speciale de învățământ preuniversitar din subordine, pentru anul școlar 2019-2020

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din subordine pentru anul școlar 2019 - 2020

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iași, pentru anul școlar 2019-2020

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar 2019 – 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași și aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Document hotărâre:

privind aprobarea dării în administrarea Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos a unui număr de 10 minicăsuțe din lemn

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km 12+139 – km 18+359” din cadrul proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași și Raionul Sângerei ” realizat de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Sângerei – Consiliul Raional Sângerei

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind plata cotizației pe anul 2019 în cuantum de 5000 lei a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași ca membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Consiliul Județean Iași și Asociația Părinților Colegiului Național “Costache Negruzzi” Iași pentru realizarea în parteneriat a activităților desfășurate în perioada 25 septembrie 2019 – 5 octombrie 2019 în cadrul Forumului Internațional World School 2019

Document hotărâre:

pentru modificarea HCJ nr.259/2019 privind aprobarea la nivelul județului Iași a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2019-2020

Document hotărâre:

privind rectificarea sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, repartizate pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași, destinate finanțării măsurilor educative pe anul 2019, în cadrul Programului pentru școli al României

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și întreținere fațadă la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Împărați Constantin și Elena” Văleni - Belcești, sat Belcești, comuna Belcești, în vederea realizării obiectivului: „Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Bârnova cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna Bârnova, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații curente, conservare și restaurare pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii III cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Tineretului în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la capela bisericii parohiale”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Dumbrava cu hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Dumbrava comuna Ciurea în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și întreținere la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Cuvioasă Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna Cristești, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului, comuna Cotnari în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Slobozia cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna Deleni, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente (reparații împrejmuiri) la biserica parohială”

Document hotărâre:

 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Dolhești cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna Dolhești, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații capitale la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Arhangheli” Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Voievozi” Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”.

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Holboca cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de restaurare și consolidare la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Orzeni cu hramul “Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Valea Ursului cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Gheorghe” Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr. Km.10, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Treime” Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații la biserica parohială (reparații acoperiș)”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Rediu cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Bazga cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni, comuna Răducăneni, în vederea realizării obiectivului: “Continuare lucrări de reparații curente la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Poieni cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu Duca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire a centrului socio-cultural”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Nicolae” Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de construire clopotniță la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Tomești I cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești,  comuna Tomești, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente la turla bisericii parohiale”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Recea cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna Țibănești, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Romano-Catolică Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat Bălțați, comuna Bălțați, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de amenajare exterioară și reparații curente la  sistematizarea bisericii parohiale”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul “Înălțarea Domnului” Târgu Frumos, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019

Document hotărâre:

privind acordarea în favoarea S.C. DELGAZ GR1D S.A. a unui drept de uz şi servitute pentru suprafaţă de 40 mp din terenul proprietate publică a Judeţului Iaşi, situat în laşi, strada Aeroportului, nr.46, număr cadastral 158454 pentru amplasarea în subteran a unei conducte de gaze naturale

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - propuneri pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021 - 2023

Document hotărâre:

privind repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanţării Programului pentru şcoli al României - propuneri pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021 - 2023, conform prevederilor Scrisorii cadru nr. 465118/16.09.2019 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi