Hotărâri ale sedinţei din data de 20-12-2017


Document hotărâre:

 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 28 noiembrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 8 decembrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea planului de inserție socioprofesională al județului Iași pentru anul 2018-2020

Document hotărâre:

privind taxele locale pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind taxele speciale și tarifele pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS referitor la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.22

Document hotărâre:

privind schimbarea locației pentru Centrul de primire în regim de urgență, Centrul rezidențial pentru copii victime trafic, Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii stăzii și Serviciul social Telefonul de urgență, din cadrul Centrului de Servicii Sociale în Regim de Urgență, din Iași, str. V. Lupu nr.80, în Iași, str. Mitrolopit V. Costache nr.16

Document hotărâre:

privind preluarea în responsabilitatea administrativă și financiară a județului Iași – Consiliului Județean Iași a Unității de Asistență Medico – Socială Podu Iloaiei

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar 2018

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Iași, pentru anul bugetar 2018

Document hotărâre:

privind acordul de principiu pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020, de către Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS,  în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova

Document hotărâre:

rectificare a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.465/28.11.2017 privind aprobarea realizării proiectului “CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CLĂDIRE ŞCOLARĂ (CORP B), CORP CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ, MAGAZIE (ATELIER ŞCOALA) - ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI” și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de  51.748,45 lei din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018, necesare reactualizării documentației tehnice de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), a documentaţiei suport şi a serviciilor de consultanţă a documentației tehnico-economice în vederea accesării finanțării nerambursabile

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2018 a fondurilor necesare pentru realizarea documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal, studiile geotehnice, topografice și de stabilitate ale terenului, obținerea de avize, acorduri, autorizatii) și prestării serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectul "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI"

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul Consiliului Judetean Iași pentru anul 2018 a sumelor necesare în vederea realizării documentației tehnico-economice constând în elaborarea Studiului de Fezabilitate și a documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru proiectul „CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC INNOTECH MOLDOVA"

Document hotărâre:

 privind alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018, a sumelor necesare pentru elaborarea documentației tehnice constând în Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Verificarea tehnică a proiectării, în vederea realizării parcului industrial "IAȘI INDUSTRIAL PARK"

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare inițierii și derulării activităților în vederea realizării proiectului RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE POGOR" IAȘI

Document hotărâre:

privind trecerea, din administrarea Județului Iași - Consiliul Judetean Iași în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, a terenului aflat în domeniul public al Orașului Târgu Frumos,  în suprafaţă de 27.000 mp și a obiectivului de investiții „Inchidere depozit neconform de deşeuri Tg. Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.

Document hotărâre:

privind trecerea, din administrarea Județului Iași – Consiliul Judetean Iași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, a terenului aflat în domeniul public al Municipiului Pașcani,  în suprafaţă de 35.000 mp și a obiectivului de investiții „Inchidere depozit neconform de deşeuri Paşcani-Valea Seacă” în valoare de 4.978.584,87 lei, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare inițierii și derulării activităților prevăzute pentru anul 2018 în vederea realizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași".

Document hotărâre:

privind trecerea, din administrarea Județului Iași - Consiliul Judetean Iași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași,  a terenului și a rampei poz.1.1.10, aflate în domeniul public al Municipiului Iași,  în suprafaţă de 153.692,13 mp, și a  obiectivului de investiții „Inchidere depozit neconform de deşeuri Tomești” în valoare de 18.880.636,10 lei,  în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2018 a fondurilor necesare realizării activităților proiectului "Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava".

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare pentru finalizarea Contractului nr.11541/13.04.2016 de servicii de elaborare a Studiului de calitate a aerului și Asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare inițierii și derulării activităților în vederea realizării proiectului Restaurarea Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul" Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.117/07.03.2017 privind alocarea din cheltuielile neeligibile aferente proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" a sumei de 2.182.838 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 408.089 lei, pentru finalizarea obiectivului de investiții.

Document hotărâre:

privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor judeteni

Document hotărâre:

privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copiliului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.60/24.02.2017 privind tarifele de Inchiriere a spatiilor din cadrul parcului agroindustrial realizat in cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT

Document hotărâre:

 privind modificarea componenței Consiliului Tehnico- Economic din cadrul Consiliului Județean Iași aprobată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 174/28.07.2016 și nr. 265/26.10.2016

Document hotărâre:

 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui număr de 16 căsuțe din lemn Direcției pentru Agricultură Județeană Iași pentru organizarea evenimentului „ALEGE OAIA" în perioada 23-24 ianuarie 2018

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către operatorul de transport SC MAXIBUS TRANS SRL în vederea efectuării  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților Institutului de psihiatrie “Socola”  - Secția exterioară Bârnova

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC LAUTEMAR SRL în vederea efectuării  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC  EUROTEX COMPANY SRL

Document hotărâre:

aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Asociația Internațională a Polițiștilor  - Regiunea 1 Iași în vedrea derulării proiectului “împreună pentru mai multă SIGURANȚĂ”

Document hotărâre:

privind tarifele de închiriere pentru spațiile și terenurile aflate în domeniul public al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influențelor asupra procentului de 20%, din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri,  aprobată cu modificări prin Legea 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea 40/2016, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017, conform Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2017

Document hotărâre:

privind aprobarea unor credite de angajament pentru anul 2018 și repartizarea pentru anul 2018 a unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iasi- Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Asociația Internațională a Polițiștilor - Regiunea 1 Iași în vederea derulării proiectului „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENȚĂ"

Document hotărâre:

privind încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Popricani – Consiliul Local Popricani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Tradiţiile iernii la Popricani” în perioada 20-31 decembrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea preluării din proprietatea Direcției regionale de Drumuri și poduri Iași în folosință gratuită  a Consiliului Județean Iași a trei autofreze de zăpadă marca ZILL D470

Document hotărâre:

privind încetarea promovării temporare a domnului Sorin Babliuc în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi delegarea atribuţiilor funcţiei de director executiv

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017