Hotărâri ale sedinţei din data de 28-11-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului -verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 27 octombrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 8 noiembrie 2017

Document hotărâre:

privind achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti a Spitalului Clinic de Obstetrică -  Ginecologie ELENA DOAMNA Iaşi precum şi în vederea avizării documentelor care impun acordarea vizei de legalitate

Document hotărâre:

privind aprobarea preţului mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2018

Document hotărâre:

privind preţurile medii la produsele agricole din judeţul Iaşi, pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi pentru anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale Speciale ‘‘Constantin Păunescu” Iaşi, pentru anul bugetar 2018

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preşcolarii şi elevii Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" Iaşi, pentru anul bugetar 2018

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Profesionale Speciale "Trinitas" Tg. Frumos pentru anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Liceului Special “Moldova” Tg. Frumos pentru anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Colegiului Tehnic "Ion Holban" Iaşi pentru anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Gimnaziale Speciale Paşcani pentru anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Filarmonica “Moldova” Iaşi

Document hotărâre:

privind tarifele de cazare la Anexele “Adela Kogălniceanu” şi “Nicolac Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi pentru anul fiscal 2018

Document hotărâre:

privind tarifele de închiriere lei/oră/400mp a spaţiilor extramuzeale, tarifele de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio - video şi a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind costul mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unităţile de Asistenţă Medico-Soeială şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, Bivolari şi Răducăncni, pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 15.181,24 lei în cadrul proiectului “Siguranţă şi Sprijin - Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenţei Domestice Iaşi” implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 - Reparaţii eurente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 6.000,00 mii lei pe anul 2018 pentru activitatea de deszăpezire a drumurilor judeţene

Document hotărâre:

privind restituirea sumei de 138.673,50 lei pentru finanţarea lucrărilor de investiţii ale Asocierii în participaţiune Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, al R.A. Aeroportul Iaşi, pentru anul 2017 şi estimări 2018 – 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu Raionul Făleşti - Consiliul Raional Făleşti şi alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului Judeţean laşi, necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie pentru obţinere Certificat de Urbanism, studii de teren şi diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obţinerii finanţării

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului “ENDOMANET-Endometriosis management network” la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Elena Doamna” de către Consiliul Judeţean laşi, în calitate de lider de proiect în parteneriat cu Raionul Făleşti-Consiliul Raional Făleşti, la Spitalul Raional Făleşti şi alocarea sumelor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I., expertiză tehnică, studii de teren, documentaţii pentru obţinerea av izelor, acordurilor, autorizaţiilor), prestării serviciilor de consultanţă în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului „EXTINDERE ŞI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE URGENŢĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII « SF. MARIA » IAŞI” şi alocarea fondurilor necesare în cuantumul sumei de 130.524,60 lei, din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi, aferent anului 2017, pentru realizarea studiului de fezabilitate, documentaţiei suport şi serviciilor de consultanţă

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului « REABILITARE CORP C2 ŞI C3, HOL, CORP CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ ŞI GARD LA LICEUL SPECIAL “MOLDOVA” TÂRGU FRUMOS» şi alocarea fondurilor necesare reactualizării documentaţiei tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului “CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CLĂDIRE ŞCOLARĂ (CORP B), CORP CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ, MAGAZIE (ATELIER ŞCOALA) - ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI" şi alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 51.748,45 lei din
excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018, necesare reactualizării documentaţiei tehnice de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.L), a documentaţiei suport şi a serviciilor de consultanţă a documentaţiei tehnico- economice în vederea accesării finanţării nerambursabile

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pentru anul 2018 necesar atribuirii contractului de servicii de mentenanţă la instalaţiile, echipamentele şi utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului
TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT

Document hotărâre:

privind atribuirea a două licenţe de traseu către operatorul de transport SC IRINA TRANS SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaţilor SC CONCORD SERVICE CENTER SRL

Document hotărâre:

privind atribuirea unei lieenţe de traseu către SC IRINA TRANS SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaţilor SC TESS INDUSTRIE SRL

Document hotărâre:

privind îndreptarea erorii materiale strecurată la art.l din Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 426/2017 de aprobare a Contractului de comodat încheiat între Judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi în vederea derulării proiectului „CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE  INTERVENŢIE OPERATIVĂ ŞI A MOBILITĂŢII STRUCTURILOR DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ALE INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN IAŞI”

Document hotărâre:

privind alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 158463 şi 158455 în vederea individualizării amplasamentului în suprafaţă de 16.000 mp teren concesionat de SC “AEROSTAR” SA Bacău pentru realizarea staţiei de mentenanţă avioane civile

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 168/29.05.2013 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.229/28.06.2013 privind aprobarea realizării Buletinului informativ al judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Ţibăneşti - Consiliul Local Ţibăneşti pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Din vatra satului" în data de 17 decembrie 2017 şi alocarea sumei de 7300 lei

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Comuna Ruginoasa şi Centrul Cultural Ruginoasa pentru realizarea în parteneriat a Festivalului de datini şi obiceiuri de Anul Nou “Datini din străbuni”, în data de 31 decembrie 2017, la Ruginoasa, jud. Iaşi si alocarea sumei de 6.000 lei

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Stolniceni-Prăjescu - Consiliul Local Stolniceni- Prăjescu pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Datini la români" în perioada 10-31 decembrie 2017 şi alocarea sumei de 7000 lei

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor “Gh. Asachi”, pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Diplomaţi români în vreme de război (1914- 1918)”, în perioada 4-29 decembrie 2017, la Iaşi şi alocarea sumei de 8.600 lei

Document hotărâre:

privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul de carburant auto în vederea achiziţionării de bonuri valorice pentru combustibil auto

Document hotărâre:

privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru aehitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021

Document hotărâre:

privind repartizarea pentru anul 2018 a unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.427/27.10.2017 privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediţia a IV- a, 2017 şi a cheltuielilor aferente