Hotărâri ale sedinţei din data de 31-08-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean laşi din data de 26 iulie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23 august 2017

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Mihai Florin

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 163/22.07.2016

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, cu aplicare de la 01 septembrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Alimentare cu energie electrică (inclusiv procurare şi montaj tablouri electrice) pentru racordarea la energia electrică a Ambulatoriului de Specialitate (Dispensare TBC) din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi- str. Dr. I. Cihac nr.30”

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării dc la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţii “Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Unităţii Medico-Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Asistenţă Medico - Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, al R.A. Aeroportul Iaşi, pentru anul 2017 şi estimări 2018 - 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei I - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2017

Document hotărâre:

pentru aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, a dotărilor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului “Echilibru - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din municipiul Iaşi"

Document hotărâre:

privind aprobarea actului adiţional nr. 1/17.07.2017 la contractul nr. 71/14.05.2015 de utilizare a zonei drumului, pentru amenajarea accesului la DN 28A km 17+138 stânga, în vederea realizării drumului de acces la Staţia de transfer şi sortare Ruginoasa, obiectiv de investiţii din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” Cod SM1S CSNR 32832, între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză, evaluare şi selecţie a acţiunilor, proiectelor şi manifestărilor propuse de Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi instituţiile subordonate pentru aniversarea Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri

Document hotărâre:

privind atribuirea a trei licenţe de traseu către SC FILA COMPANY SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de  persoane prin curse regulate speciale petru transportul angajaţilor SC Veolia Energie SA

Document hotărâre:

privind atribuirea a şapte licenţe de traseu către SC FILA COMPANY SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind promovarea temporară a domnului Sorin BABLIUC în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea participării domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, dr. Ing. Maricel Popa, la evenimentele organizate în perioada 16-17 septembrie 2017 la Viena - Austria de către Parohia Ortodoxă Română “La Sfânta înviere” din Viena

Document hotărâre:

privind trecerea din administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a suprafeţei de 708 mp teren proprietate publică a judeţului Iaşi situat în str. Brânduşa nr.7

Document hotărâre:

privind preluarea din domeniul public al comunei Gropniţa şi administrarea Consiliului Local al comunei Gropniţa în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a imobilului Şcoală Forăşti, compus din teren în suprafaţa de 1.200 mp identificat în T 14, parcela CC 434 şi clădire în suprafaţă de 418 mp, în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Document hotărâre:

privind solicitarea de trecere din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi a imobilelor situate în Iaşi, str.Bucium  nr.17 şi str. Voinicilor nr.10

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public al al judeţului Iaşi şi administrarea Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi, str. I. C. Brătianu nr.26A

Document hotărâre:

privind înfiinţarea Ansamblului folcloric al Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” Ruşi-Belceşti, comuna Belceşti, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. împăraţi Constantin şi Elena” Văleni-Belceşti, satul Belceşti, comuna Belceşti, în vederea realizarii obiectivului "Continuarea lucrarilor de construire la biserica parohiala"

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Lunca Cetăţuii cu Hramul “Naşterea Maicii Domnului”, satul Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construcţii la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia ’’Pogorârea Sfântului Duh” - Lunca Cetăţuii II, satul Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului ’’Continuarea lucrărilor de construcţii la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sfinţii Cuvioşi Mihail şi Simeon” Lupăria, satul Lupăria, comuna  Cotnari, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Mucenic Iustin Martirul şi Filosoful", satul Valea Racului, comuna Cotnari, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica parohială"

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Înălţarea Domnului” Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, în  vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Nicolae” Arama, satul Arama, comuna Coarnele Caprei, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Dolheşti cu hramul “Sfântul Nicolae”, satul Dolheşti, comuna Dolheşti, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de reparaţii capitale şi dotarea cu utilităţi la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” Fântânele, satul Fântânele, comuna Fântânele, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Gorban cu hramul “înălţarea Domnului”, satul Gorban, comuna Gorban, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica Adormirea Maicii Domnului”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Voievozi”, satul Forăşti, comuna Gropniţa, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” şi “Naşterea Sf. loan Botezătorul”, satul Holboca, comuna Holboca, în vederea realizării obiectiv ului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Izvorul Tămăduirii şi Sf. Ioachim şi Ana”, satul Dancu, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de construcţii la biserica parohială - lucrări de instalaţii şi arhitectură”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Orzeni cu hramul “Dumineca Tomei”, satul Orzeni, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială - lucrări de arhitectură si instalaţii”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Voievozi” Soci, sat Soci, comuna Mirosloveşti, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de construcţii la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sfânta Treime” Mirosloveşti, satul Mirosloveşti, comuna Mirosloveşti, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparaţii a acoperişului bisericii parohiale”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Dancaş “Sf. împăraţi Constantin şi Elena”, satul Dancaş, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construcţii la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. M. Mc. Gheorghe" Căpriţa, şos. Iaşi-Tg.Frumos, Nr.Km.10, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de construire a bisericii parohiale”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Rusul", satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de construcţii la biserica parohială"

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Valea Ursului”, sat Valea Ursului, comuna Miroslava , în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de finisaje exterioare la biserica parohială (faţadă şi trotuare)”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia „Sfânta Varvara” Mogoşeşti, satul Mogoşeşti, comuna Mogoşeşti, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construcţii la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Vulturi cu hramul “Naşterea Sfântului loan Botezătorul”, satul Vulturi, comuna Popricani, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construcţii la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sfântu Gheorghe" Româneşti, satul Româneşti, comuna Româneşti, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de reparaţii capitale la biserica parohială"

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Rediu cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, în vederea realizării obiectiv ului “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială"

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. împăraţi Constantin şi Elena” Vâlcica - satul Vâlcica, comuna Tătăruşi, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparaţii curente la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Nicolae” Tătăruşi, satul Tătăruşi, comuna Tătăruşi, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de refacere a acoperişului la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Sf. Nicolae” Chipereşti, satul Chipereşti, comuna Ţuţora,în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparaţii acoperiş la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Ţibana cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ţibana, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Ungheni cu hramul “Sfântul Prooroc Ilie”, satul Ungheni, comuna Ungheni, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de consolidare la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia lacobeni cu hramul “Buna Vestire”, satul lacobeni, comuna Vlădeni, în vederea realizării obiectiv ului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia Sculeni cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, satul Sculeni, comuna Victoria, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Mănăstirea Stavnic cu Hramul “Naşterea Maicii Domnului” şi “Sf. M. Mc. Dimitrie”, satul Schitu Stavnic, comuna Voineşti, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Voineşti, comuna Voineşti, în vederea realizării obiectivului “Reparaţii curente la biserica parohială”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului” Brăteşti, comuna Stolniceni Prăjescu, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construcţii la biserica parohială - acoperiş şi finisaje”

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2017, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul “înălţarea Domnului”, oraşul Tg. Frumos, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de construire la biserica lipovenească de rit vechi”

Document hotărâre:

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 361/22.12.2016 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale a Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr. 75, a Hotărârii nr. 76, şi a Hotărârii nr. 77 din data de 27 februarie 2014, confirmarea şi actualizarea situaţiei vechimii pe traseu a operatorilor de transport Samson Internaţional Group SRL, Transgrup-lonuţ SRL, Intersaam SRL

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a etapei a Il-a a Concursului naţional de proiecte, eseuri, afişe şi fotografii “Gestionarea
riscurilor naturale şi antropice”- ediţia a Xll-a, în perioada 07-09 septembrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA)- Despărţământul “Mihail Kogălniceanu” Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului internaţional “Memorie istorică şi spirituală românească”, Iaşi - Chişinău - Ismail - Odesa, 25-30 octombrie 2017, ediţia a XX-a

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.272/26.07.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Parohia Sf. Apostoli Petru şi Pavel - Bărboi din municipiul Iaşi, pentru realizarea proiectului: “Corişti ieşeni la Moscova”, în perioada 25-29 septembrie 2017, Moscova, Rusia şi alocarea sumei de 17.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind înlocuirea reprezentantului Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Interconiunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi

 

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Lespezi - Consiliul Local Lespezi în vederea premierii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lespezi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Clubului Sportiv Scorpions Iaşi în vederea susţinerii participării sportivului Ştefan Lătescu la Campionatul European de Box pentru Juniori ce se va desfăşura în perioada 17-26 septembrie 2017 la Albena - Bulgaria

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Clubului Sportiv Municipal Iaşi în vederea susţinerii participării sportivului lonuţ LUPU la Campionatul European de Box pentru Juniori ce se va desfăşura în perioada 17-26 septembrie 2017 la Albena - Bulgaria

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi