Hotărâri ale sedinţei din data de 07-03-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 februarie 2017

Document hotărâre:

privind acordarea unei Medalii "PRO AMICIŢIA - PRO FIDELITATE" şi a unei Diplome de Excelenţă domnului consilier judeţean Moroşan Cătălin

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Minciună-Bejan Daniel-Ionuţ

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Marius-Dănuţ MINEA

Document hotărâre:

privind alegerea în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi a domnului consilier judeţean Olteanu Romeo

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.163/22.07.2016 cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea art. I din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164/22.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în componenţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “EURONEST”

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi, cu aplicare de la 01.04.2017

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 92/27.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoniici la obiectivul „Reabilitare Centrul de Servicii Sociale Bucium, str. Păun nr.70, Iaşi” ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 94/27.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reabilitare Cămin nr. 2, localitatea Budăi, judeţul Iaşi” ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%

Document hotărâre:

privind modificarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, Jud. Iaşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.167/28.07.2016

Document hotărâre:

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 73/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 278/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
„Modernizare drum judeţean, DJ 249E DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km.0+000+7+837" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

privind clasificarea drumului comunal DC 109: din DN 2 (E85) - Mirosloveşti - DJ 208 L în drum judeţean cu noul indicativ DJ 208 L şi următorul traseu: din DJ 208 - Brăteşti - Mirosloveşti - DN 2 (E85)

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric - strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi”

Document hotărâre:

privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcţiei de manager al Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind încetarea mandatului domnului Silviu Nicu Macovei în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Tehnopolis SRL Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Tehnopolis SRL Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 139/27.05.2015 privind mandatarea unui consilier judeţean ca reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Asocierea în Participaţiune a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea punctului 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.221/28.09.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor speciale de învăţământ preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

privind modificarea punctului 3 din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 218/28.09.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliile de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie

 

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.216/28.09.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea punctelor 13 şi 14 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Iaşi, în vederea casării, a unui bun din administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind actualizarea suprafeţelor desfăşurate ale imobilului din domeniul public al Judeţului Iaşi situat în Iaşi, str. Vasile Lupu nr.62, administrat de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Judeţului laşi - Consiliul Judeţean Iaşi la următoarele evenimente investiţionale: Forumul Economic de la Krynica, Polonia, organizat în perioada 05 - 07 septembrie 2017 şi Târgul Internaţional de Investiţii
Expo-Real, Munchen, Germania din perioada 04-06 octombrie 2017, precum şi aprobarea bugetului aferent

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului „Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului integrat de management al calităţii în cadrul Judeţului Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2- Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Prioritate de investiţii 2.1- Introducerea de sisteme şi standarde
comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP (Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, aprobată prin H.G. nr. 909/2014)

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.364/15.12.2015 privind aprobarea realizării proiectului “Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2 Botoşani - Iaşi”, în parteneriat, între Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean Botoşani şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind alocarea din cheltuielile neeligibile aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” a sumei de 2.182.838 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 408.089 lei, pentru finalizarea obiectivului de investiţii

Document hotărâre:

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 17/2017 privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondatorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2017

Document hotărâre:

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 19/2017 privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTRU, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, pentru anul 2017

Document hotărâre:

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 21/2017 privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei “Zona Metropolitană Iaşi”, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei “Zona Metropolitană Iaşi” pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind repartizarea unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Lespezi pentru susţinerea membrilor echipei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Lespezi în vederea participării la Olimpiada Internaţională a Pompierilor care se va desfăşura în perioada 9-16 iulie 2017 în regiunea VILLACH din Austria