Hotărâri ale sedinţei din data de 24-02-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 ianuarie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 14 februarie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoniici la obiectivul „Instalaţie electrică de utilizare aferentă transformatorului de putere de 630 KVA din Postul de trasformare P.T. 208 existent în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Amenajare teren de sport în cadrul Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare instalaţie de încălzire la Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu”, corpul B, Iaşi, str. Brânduşa nr.7”

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS şi SC APAVITAL SA

Document hotărâre:

privind aprobarea includerii în bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a cotizaţiei Judeţului laşi - Consiliului Judeţean laşi în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei ATRIUM - Arehitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory - pentru anul 2017

Document hotărâre:

valorii contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului ’’Centru de transfer tehnologic INNOTECH Moldova” de către Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Municipiul Iaşi - Consiliul Local şi Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub

 

Document hotărâre:

privind mandatarea domnului Maricel Popa- Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi şi a Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Iaşi pentru a negocia termenii şi condiţiile de finanţare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii (BEI), Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ( BIRD), Trezoreria din cadrul Ministerului de Finanţe şi alte organizaţii internaţionale sau instituţii financiare naţionale/internaţionale în vederea obţinerii
unei finanţări rambursabile destinate reabilitării şi modernizării reţelei de drumuri judeţene, conform MAŞTER PLAN-ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 356/15.12.2015 şi a studiilor de fezabilitate aferente

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean nr.306/22.11.2016 privind atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport persoane declaraţi câştigători în urma şedinţei naţionale de atribuire electronică din 15.11.2016,
organizată de A.A.D.R. - S.A.E.T. Bucureşti, pentru traseele noi, cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC SMART INVEST SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Iaşi-Bivolari (S.N.A.P.)

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în comisiile de evaluare a managementului şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de administraţiei al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea reţelei învăţământului special din judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2017 - 2018

Document hotărâre:

privind numirea domnului Achiţei Daniel loan în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr.223/28.09.2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea punctului 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării tarifelor de închiriere a spaţiilor din cadrul parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 264/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 201C lim. jud. Neamţ - Răchiteni - intersecţie
DN 28, km. 10+500-16+350” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 265/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 — A.I. Cuza,
km.0+000+6+178” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 208G Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ
2801), km. 18+223+23+616" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 267/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersecţie DJ 208) - Tătăruşi - Iorcani
- lim. jud. Suceava, km.0+000+12+462” ea urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 268/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 208L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km.0+000 - 8+800” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 269/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 208N Lespezi (intersecţie DJ 208) - Vânători, km. 1+000÷6+720” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 270/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 2080: Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti (DJ 208), km.2+612 - 9+441” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 271/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 244 D lim. jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti -
Coropceni (intersecţie DN 24) km 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 272/29.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 246 lim. jud. Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - intersecţie DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni — Ipatele — Ţibăneşti, km 20+450 — 56+506 "

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 248E: Alexeşti — Cuza Vodă, km.0+000 - 3+040" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 276/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 248A: intersecţie DC 73 (Grieşti) lim. jud. Vaslui, km. 48+089- 50+693” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 277/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 249D: intersecţie DJ 249E - Moreni - Prisăcani -
Măcăreşti - Grozeşti - intersecţie DJ 244F, km.2+300-K30+969” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 278/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 249E DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km.0+000-7+837,
km. 10+500-16+350” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 - 8+800" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. jud. Neamţ, km.18+094 - 20+378” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 281/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 28013: Tg.Frumos-Cucuteni, km.2+614- 11+802” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 280D intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000÷6+464" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 283/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 281: Spinoasa - Belceşti, km.10+804 — 12+074" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Boroşoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 281B: Coarnele Caprei — Arama, km.10+770 —
12+593” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 286/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti)- Hărmăneşti -
Todireşti - Coasta Măgurii - Cotnari - intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 - 25+053" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 287/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 282B intersecţie DN 24C — Bivolari — Traian - Spineni - intersecţie DJ 282F, km.0+000÷+12+918” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-eeonomici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 282F intersecţie DJ 282C - Andrieşeni,
km.0+000÷12+898” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 289/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 282 D Româneşti - Podu lloaiei (intersecţie DJ 281
km.14+834) - Popeşti - Mădârjac, km.6+057÷14+834; km. 17+684÷24+036; km.25+036÷38+828” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 334/21.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reabilitare Drum Judeţean DJ2081, tronsonul Gura Bădiliţei - Criveşti - Vînători, km 6+178÷15+210" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Document hotărâre:

pentru aprobarea valorii estimate a Acordului Cadru privind lucrările de întreţinere pe timp de vară la drumurile judeţene pentru anii 2017 - 2018

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ — teritoriale din județul
lași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu
modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 46/2015 pentru
stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum
și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor
de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017 și estimarile pentru
anii 2018 - 2020