Hotărâri ale sedinţei din data de 26-01-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului — verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 22 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 10 ianuarie 2017

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Roşea Ciprian - Lucian

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Iaşi prevăzută în Hotărârea nr.155/24.06.2016

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Stoian Ioan

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 163/22.07.2016

Document hotărâre:

privind declasificarea tronsonului de drum judeţean DJ 244 F: din DN 24- Şerbeşti - Dolheşti - DC 69 A, km 0+000 - 7+670 în drum comunal cu indicativul DC 69 B: din DN 24 - Şerbeşti - Dolheşti - DC 69 A, km 0+000 - 7+670

Document hotărâre:

privind aprobarea preţurilor unitare în vederea estimării ulterioare a valorii totale şi demararea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea Acordului Cadru privind lucrările de întreţinere a drumurile judeţene pe timp de vară pentru anii 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament pentru anii 2017 — 2018, pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drum judeţean D.J 247A: DN 24- Bârnova, km.2+418-7+893” - în valoare de 7378,89 mii lei/2017 şi 3053,31 mii lei/2018 şi pentru

anul 2017 pentru obiectivele de investiţii: “Modernizare prin înibrăcăniinţi bituminoase uşoare pe DJ 249 Trifeşti- Hernieziu, km 0+000 + 5+650” - în v aloare de 615,05 mii lei; “Reabilitarea tronsonului DJ 248D Păun - Tomeşti- DN 28, cuprins între km. 11+845+15+482. Etapa 1-km. 13+482+15+482” - în valoare de 2117,01 mii lei; “DJ 207A lim. Jud. Neamţ - Storneşti - intersecţie cu DJ 282E - Pietruire, km.29+585+34+400 şi Reabilitare asfaltare, km. 34+400+38+400. Etapa 1 - km.34+400+38+400” - în valoare de 4947,37 mii lei; “Modernizare drum judeţean DJ 248B: Budeşti — Hadâmbu, km.37+613-39+613 - în valoare de 2883,34 mii lei

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, cu aplicare de la 01 februarie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea acordării unui număr de 44 de burse de ajutor social elevilor Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi, pentru perioada ianuarie 2017 - august 2017, corespunzătoare anului şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind repartizarea sumei de 242.294,56 lei din excedentul Fondurilor externe nerambursabile, respectiv a sumei de 82.270,00 lei din excedentul bugetului local al Consiliului Judeţean Iaşi, în vederea derulării activităţilor pentru anul 2017 în cadrul proiectului „ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din municipiul Iaşi"

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei „ZONA METROPOLITANĂ IAŞI" pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea derulării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, respectiv până la data de 31.07.2021, aprobarea etapei a II-a - ’’Fazarea proiectului sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” şi a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFT1ZIOLOGIE IAŞI”, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - clădiri publice

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind prelungirea perioadei pentru care domnul Alexandru ANGHEL exercită provizoriu atribuţiile Preşedintelui Consiliului de administraţie, administrator executiv al R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind încetarea Contractului de management al domnului Dan Lungu, manager al Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea domnului Lucian Dan Teodorovici drept manager interimar al Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind încetarea mandatului de membru în consiliul de administraţie, administrator neexecutiv al R.A. Aeroportul Iaşi al domnului Marius - Eugen OSTAFICIUC

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 184/28.07.2016 privind mandatarea unui reprezentant al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru a participa şi vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor societăţii IAŞI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Document hotărâre:

privind preluarea activităţii tehnice, patrimoniale şi financiar-economice a Camerei Agricole Judeţene Iaşi de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi începând cu 30.12.2016

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea R.A. Aeroportul Iaşi a imobilului (teren în suprafaţă de 32905,71 mp şi construcţii existente pe acesta în suprafaţă de 3.540 mp) aflat în proprietatea publică ale Judeţului Iaşi, situat în Iaşi, str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 122432, UAT Iaşi

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al UAT judeţul Iaşi administrat de SC “APAVITAL” SA

Document hotărâre:

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului teren- proprietate publică a judeţului Iaşi, situat în Iaşi, str. Moara de Vânt nr.34, parte din numărul cadastral 131367

Document hotărâre:

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.306/22.11.2016 privind atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport persoane declaraţi câştigători în urma şedinţei naţionale de atribuire electronică din 15.11.2016, organizată de A.A.D.R. - S.A.E.T. Bucureşti, pentru traseele noi, cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

privind repartizarea unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în anul 2017

Document hotărâre:

privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi pentru anul 2017, începând cu data de 01.02.2017