Hotărâri ale sedinţei din data de 22-12-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 22 noiembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 10 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Laicu Ovidiu Mugurel

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Ostaficiuc Marius Eugen

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Lupu Victorel

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean laşi a domnului Lebădă Dorel

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Cîtea Vasile

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Vornicu Liviu Gabriel

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Macovei Silviu Nicu

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Paraschiv Dumitru

Document hotărâre:

privind achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea preţului mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2017

Document hotărâre:

privind preţurile medii la produsele agricole din judeţul Iaşi, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind taxele locale pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind tarifele de închiriere lei/oră/400mp a spaţiilor extramuzeale, tarifele de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectiv elor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii
Române laşi, a aparaturii audio - video şi a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind tarifele de cazare la Anexele “Adela Kogălniceanu” şi “Nicolae Gane" ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi pentru anul fiscal 2017

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preşcolarii şi elevii Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi, pentru anul bugetar 2017

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Iaşi, pentru anul bugetar 2017

Document hotărâre:

privind costul mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unităţile de Asistenţă Medico-Socială şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, Bivolari şi Răducăneni, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind taxele speciale şi tarifele pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 ani, către U.A.T. Comuna Ţibăneşti, a imobilului - teren în suprafaţă de 871,25 mp aflat în domeniul privat al Judeţului laşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, înscris în cartea

funciară 60002 a U.A.T. Ţibăneşti

Document hotărâre:

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.387/18.12.2014 şi revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Iaşi nr.299/29.10.2015 şi 315/26.10.2012

Document hotărâre:

privind modificarea domeniului public al judeţului Iaşi însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.130/2014, capitolul 4 - Bunuri aflate în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.540/2000 privind aprobarea în categorii funcţionale a drumurilor publice

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.300/29.10.2015

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului teren în suprafaţă de 16.000 mp din proprietatea publică a Judeţului Iaşi, situat în Iaşi str. Moara de Vânt, nr.34, număr cadastral 131367

Document hotărâre:

privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2017, în vederea achiziţionării de bonuri valorice pentru combustibil auto

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 57870 lei pe anul 2017 pentru achiziţionarea de  echipamente IT şi licenţe software

 

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2017 necesar finalizării activităţilor în cadrul proiectului „ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din municipiul Iaşi'’

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr.l la Acordul de Parteneriat nr. 21716/20.07.2015 în vederea derulării proiectului “ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din municipiul Iaşi” finanţat prin Programul
“Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurilor de autorizare a mărcii Judeţului Iaşi pentru produsele alimentare şi nealimentare, precum şi pentru servicii care să reprezinte specificul judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea solicitării motivate a retragerii licenţei de traseu atribuită operatorului de transport SC Lemara SRL pentru traseul cod 087 Hârlău - Sticlărie - Cotnari din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC VIO-TRANS SERV SRL, a două licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Cogeasca- Iaşi (Unităţi de învăţământ din zona Socola)

Document hotărâre:

prin care se ia act de Actul adiţional nr.6/07.11.2016 privind modificarea şi actualizarea actelor constitutive - Statutul şi Contractul de societate ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

Document hotărâre:

privind aprobarea revizuirii studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investiţii incluse în “MASTER PLAN-ul pentru drumurile  judeţene şi comunale din judeţul Iaşi în perioada 2014 - 2020” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 356/15.12.2015

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2017 pentru realizarea obiectivului de investiţii PUZ CP - “Construire sală concerte  pentru Filarmonica Moldova Iaşi şi spaţii anexe”, al Filarmonicii Moldova Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Judeţului laşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale a Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Cristeşti - Consiliul Local Cristeşti pentru realizarea în parteneriat a Festivalul datinilor şi obiceiurilor Cristeştii Moldovei în data de 31 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Popricani - Consiliul Local Popricani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Tradiţiile iernii la Popricani" în perioada 23-31 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Ţibăneşti - Consiliul Local Ţibăneşti pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Din vatra satului ” în data de 23 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Romilor Ursari din Dagâţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului “împreună pentru o comunitate multiculturală" în data de 23 decembrie 2016