Hotărâri ale sedinţei din data de 22-11-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului — verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 11 noiembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului -verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 15 noiembrie 2016

Document hotărâre:

privind iniţierea demersurilor în vederea înfiinţării Fundaţiei pentru Dezvoltarea Moldovei (FPDM)

Document hotărâre:

privind aprobarea Addendumului la Acordul de colaborare între JUDEŢUL IAŞI DIN ROMÂNIA Şl RAIONUL UNGHENI, ORAŞUL UNGHENI Şl RAIONUL NISPORENI DIN REPUBLICA MOLDOVA în domeniul serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 318/29.10.2015 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 363/15.12.2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 15 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă şi Canal Iaşi - ARSACIS, precum şi a Actului Adiţional nr. 16 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă şi Canal Iaşi - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă şi Canal Iaşi - ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A.

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi, cu aplicare de la 01 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la 01 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigramă şi stat de funcţii) a Liceului Tehnologic “Trinitas" Tg. Frumos pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigramă şi stat de funcţii) a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigramă şi stat de funcţii) a Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigramă şi stat de funcţii) a Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigramă şi stat de funcţii) a Şcolii Gimnaziale Speciale Paşcani pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigramă şi stat de funcţii) a Liceului Special “Moldova” Tg. Frumos pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi şi din instituţiile publice subordonate, pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei nr.6, punctele 7 şi 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 10.800 lei pe anul 2017 pentru efectuarea controlului medical periodic a angajaţilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi prin servicii medicale de medicina muncii

Document hotărâre:

privind anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă — Sesiune a II- a de selecţie - proiecte de tineret, pe anul 2016, a Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Judeţului - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activităţi de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobat de Consiliul Judeţean Iaşi în acest scop prin Hotărârea nr. 46/26.02.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2017 pentru Revizuirea si completarea documentaţiei tehnice aferente obiectivului de investiţie „Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric — strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2017 pentru realizarea obiectivelor de investiţii „Instalaţii de detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu” pentru Centrul maternal Maternus şi „Instalaţii de detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu” pentru Locuinţe Protejate Galata, ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului « Restaurarea Muzeului “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iaşi»

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI MITROPOLITUL” IAŞI şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritară 5- îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului « Restaurarea Muzeului “Nicolae Gane” Iaşi »

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “NICOLAE GANE” IAŞI şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 — îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.l) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului « Restaurarea Muzeului “Vasile Pogor” Iaşi »

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “VASILE POGOR" IAŞI şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5- îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC ECOTRANS SRL, a unei licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Colţu Cornii - Răducăneni ( Liceul Teoretic Lascăr Rosetti)

Document hotărâre:

privind atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport persoane declaraţi câştigători în urma şedinţei naţionale de atribuire electronică din 15.11.2016, organizată de A.A.D.R. - S.A.E.T. Bucureşti, pentru traseele noi, cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr.263 din 26.10.2016 privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucuri”, ediţia a III- a, 2016, în “Carnaval de Crăciun” şi a cheltuielilor aferente Consiliul Judeţean Iaşi;

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Scânteia - Consiliul Local Scânteia pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Vis de iarnă", ediţia a II-a, în perioada 16-18 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 192/31.08.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/29.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 244 D lim. jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24) km 25+500-32+800; km 34+800-38+693”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia “Pro Ruralis IAŞI” în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind

din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2017 pentru realizarea obiectivului de investiţii “Documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu la Centrul Expoziţional Moldova, Iaşi", al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi, activitatea proprie Consiliul Judeţean Iaşi;

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public al DAT Judeţul Iaşi şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului laşi în domeniul privat al UAT Judeţul laşi şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului laşi, a trei clădiri (CI. C3, C 4) situate în Oraşul Tg. Frumos, str. Petru Rareş, nr.23, Judeţul Iaşi, în scopul demolării acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat sat Bogdăneşti, comuna Horleşti, judeţul Iaşi, număr cadastral 60653, proprietate publică a Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei I — Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2016