Hotărâri ale sedinţei din data de 28-07-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 22 iulie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi cu aplicare de la 01 august 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, Judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică - CONTRACT DE SERVICII pentru activitatea de deszăpezire a drumurilor judeţene, precum şi alocarea fondurilor necesare desfăşurării activităţii în perioada 01 ianuarie 2017 - 15 martie 2017

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a unităţii şcolare - Şcoala gimnazială specială "Constantin Păunescu" în cauza dosarului nr. 2387/99/2016 aflată pe rolul Tribunalului Iaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea a treisprezece licenţe de traseu către SC Transdara SA în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Document hotărâre:

privind atribuirea a şapte licenţe de traseu către SC Fila Company SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Document hotărâre:

privind atribuirea licenţelor de traseu către SC “RINDUNICA” SRL pentru traseele judeţene Paşcani - Răchiteni - cod traseu 100 şi Paşcani - Muncelu de Sus - cod traseu 152 din cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 1.01.2014-30.06.2019

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 361/29.10.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 30.06.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea transmisiei live în format audio-video a şedinţelor publice organizate de către Consiliul Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi în domeniul privat al judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi, a unor bunuri în vederea casării acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Judeţului laşi - Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de partener la realizarea proiectului „îmbunătăţirea aplicaţiilor şi instrumentelor e-cultura în promovarea patrimoniului cultural al secolului XX”, propus spre finanţare prin programul INTERREG EUROPE şi contribuţia Judeţului Iaşi de 19.837,50 euro la bugetul proiectului

Document hotărâre:

privind aprobarea constituirii Grupului Strategic de Monitorizare a Implementării Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea dezvoltării portalului descoperanordest.ro

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi ca partener în proiectul „Oraşe echitabile: Agenda 2030 locală în perioada de migrare şi flux de refugiaţi” în cadrul programului EUROPE AID

Document hotărâre:

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.78/2016 privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în vederea derulării proiectului CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDEŢEAN IAŞI ÎN INTERVENŢIA LA EVENIMENTELE SESIZATE DE CETĂŢENI”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 23-27 august 2016, în Complexul Palas - Iaşi

Document hotărâre:

privind mandatarea unui reprezentant al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru a participa şi vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor societăţii IAŞI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Document hotărâre:

privind alocarea fondurilor necesare pentru asigurarea T.V.A-ului aferent asistenţei tehnice gratuite din cadrul pachetului de finanţare BERD pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 - cod SMIS CSNR 32832

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii Contractului de finanţare nr. 3802/12.08.2013, pentru proiectul AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI, cod SMIS 19732

Document hotărâre:

privind achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Centrului de Asistenta medico-socială Bivolari în cauza dosarului nr. 4101/99/2016* aflată pe rolul Tribunalului Iaşi

Document hotărâre:

privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2015 de către R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii realizării proiectului „Dezvoltarea integrată a comunităţilor marginalizate din Vlădeni şi Mogoşeşti, judeţul Iaşi" de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în parteneriat cu UAT Vlădeni şi
Mogoşeşti, alte instituţii de pe raza acestor comune şi furnizori de pregătire profesională continuă

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016