Hotărâri ale sedinţei din data de 26-05-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean laşi din data de 26 aprilie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea transformării postului de medic stomatolog în inginer de sistem/informatician la Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu” laşi, cu aplicare de la 01.06.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei I - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor laşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de Aderare a Comunei Cordun, jud. Neamţ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru R.A. “Aeroportul” Iaşi

Document hotărâre:

privind situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2015 de către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2015 de către SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea transmiterii spre folosinţă gratuită a echipamentelor medicale şi dotărilor achiziţionate în cadrul proiectului AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI, cod SMIS 19732 Lot I - Echipamente medicale de diagnosticare, Lot II -Echipamente IT şi aparate de aer condiţionat, Lot III -Mobilier, Lot II - Echipamente medicale de imagistică ecografică, Lot I - Echipamente medicale-Analizoare de laborator, Lot II - Echipamente medicale - Laborator de bacteorologie, Lot III — Echipamente medicale de explorări funcţionale, Lot IV - Echipamente medicale ORL, Lot V - Echipamente medicale diverse, Lot VI — Dispozitive diverse

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării finanţărilor neranibursabile în anul 2016 - Sesiunea 1 de selecţie, proiecte culturale şi proiecte sociale, ce se vor aloca din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind darea în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Mănăstirea Golia, a obiectivelor aferente proiectului ’’Reabilitarea Mănăstirii Golia - Etapa II” şi prelungirea termenului de administrare, cu o perioadă de 5 ani, în favoarea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - Mănăstirea Golia, a obiectivelor aferente proiectului ’’Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia Iaşi — Etapa I"

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii cu un an a folosinţei gratuite, în favoarea Şcolii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi, a unei părţi din imobilul - Corp C3 (teren + construcţie în suprafaţă de 528,81 mp) situat în Iaşi, strada Vasile Lupu nr.80, imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea solicitării de atribuire în folosinţă gratuită Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a suprafeţei de 0,5 mp din terasa clădirii Corpului B, din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, imobil situat în Iaşi, Str. Vasile Lupu nr. 62, pentru o perioadă de doi ani

Document hotărâre:

privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a două imobile din patrimoniul judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Judeţului laşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Prisăcani - Consiliul Local Prisăcani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului de Arte Apollo - ediţia II şi a Festivalului de Folclor Muguraşii - ediţia a V-a, în perioada 26-28 august 2016 la Prisăcani, judeţul Iaşi şi alocarea sumei de 14.600 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Comuna Ruginoasa - Consiliul Local Ruginoasa şi Centrul Cultural Ruginoasa pentru realizarea în parteneriat a Taberei de creaţie pentru copii “COMORI LĂUNTRICE”, ediţia a Il-a în perioada 01.07.- 01.09.2016 şi alocarea sumei de 7.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de SC “MARIUS UNIVERSAL privind anularea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.77 din 29.03.2016 prin care s-a actualizat Programul de transport public judeţean pe anii 2014-2019, respectiv prevederea prin care s-a modificat ora de plecare la cursa C2 de la ora 12.00 la ora 12.15 a traseului Paşcani - Humosu cod traseu T 111

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016