Hotărâri ale sedinţei din data de 26-04-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 martie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiei de evaluare pentru persoanele adulte cu handicap Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor" pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind încheierea convenţiei de asociere cu Fundaţia Hope and Homes for Children România pentru reorganizarea Centrului de Plasament “Ion Holban" Iaşi

Document hotărâre:

privind încheierea convenţiei de asociere cu Fundaţia Hope and Homes for Children România pentru reorganizarea Centrului de Plasament „VENIAMIN COSTACHE" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, cu aplicare de la data de 01.05.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea avizului pentru „Amenajare intersecţii giratorii DN 28, km 55+900 dreapta cu DJ 280 C şi DN 28, km 60+472 cu DJ 248 B”

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene Vitivinicole, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind însuşirea în domeniul public al judeţuluiIlaşi a imobilului - teren în suprafaţă de 6.540 mp, situat în municipiul Iaşi, str. Pantelimon Halipa, nr.12

Document hotărâre:

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor imobile din patrimoniul judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a două imobile din proprietatea publică a Judeţului laşi, situate în str. Codrescu nr.6

Document hotărâre:

privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Daniel Ionuţ Minciună-Bejan, director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iaşi şi promovarea temporară a doamnei Antoneta Manolache în funcția publică de conducere vacantă

Document hotărâre:

privind organizarea şi desfăşurarea analizei proiectelor de management ce vor fi depuse de managerii instituţiilor publice de cultură care au obţinut, în urma evaluării finale desfăşurate în anul 2016, rezultate mai mari de nota 9

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului «Restaurarea Muzeului ˮSfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iaşi» şi alocarea fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului «Restaurarea Muzeului “Ion Creangă” Iaşi» şi alocarea fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico- economice în vederea accesării finanţării nerambursabile

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului «Restaurarea Muzeului “Nicolae Gane” Iaşi» şi alocarea fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului «Restaurarea Muzeului “Vasile Pogor” Iaşi» şi alocarea fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile

Document hotărâre:

privind aprobarea restituirii din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi a prefinanţării nededuse de către Autoritatea de Management din cererile de rambursare depuse în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248, Iaşi-Vaslui", cod SMIS 964

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea transmiterii spre folosinţă gratuită a echipamentelor medicale și dotărilor achiziţionate în cadrul proiectului „AMBULATORIUL DE SPECIALITATE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE CUZA VODĂ IAŞI ”cod SMIS 18494, Lotul I - Echipamente medicale de analize, Lotul II - Echipamente medicale diverse, Lotul III - Echipamente medicale de diagnosticare și imagistică ecografică, Lotul IV- Echipamente IT şi Soft, Lotul V - Mobilier specific activităților medicale

Document hotărâre:

privind aprobarea transmiterii spre folosinţă gratuită a echipamentelor medicale și dotărilor achiziţionate în cadrul proiectului AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ PROF. DR. NICOLAE OBLU, cod SMIS 18650 Lotul 1- Mobilier specific, Lotul 2 - Echipamente medicale diverse, Lotul 3 - Truse, Lotul 4 - Echipamente medicale de diagnosticare, anestezie şi imagistică ecografică

 

Document hotărâre:

privind aprobarea transmiterii spre folosinţă gratuită a SISTEMULUI DE RADIOGRAFIE DIGITALA - MULTIX SELECT DR achiziţionat în cadrul proiectului AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI, cod SMIS 19732

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Judeţul Iași – Consiliul Judeţean Iaşi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi în vederea derulării proiectului „Creşterea capacității de intervenţie operativă şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean laşi"

Document hotărâre:

privind plata cotizaţiei pe anul 2016 în cuantum de 5000 lei a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi ca membru al Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică “ANATOP”

Document hotărâre:

privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Judeţului laşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (exclusiv activităţi de tineret) conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile legii tinerilor nr.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.03.2016

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea “Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 173 din 08.07.2015 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a
proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, prevăzută în Hotărârea
nr.227/15.07.2014”, cu prevederile Legii tinerilor nr.350/2006

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia ARTWORK ATELIER Iaşi în vederea participării tinerilor artişti Botezatu Mara, Cazamir Mara Andreea, Dorcu Mihnea Ioan, Vidraşcu Carmina Elena şi Muraru Ariana la Concursul Internaţional de Pian “MOZART” ce se va desfăşura în perioada 07-08.05.2016 la Roma - Frascati, Italia şi acordarea sumei de 7.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului ROCK'N'IAŞI OPEN AIR 2016, Ediţia aniversară - “10 ani de muzică bună”, în perioada 20-22 mai 2016 la Iaşi şi alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală “SEMPER ARTES” pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internaţional “Semper Artes” în perioada 12-14 mai 2016 la Iaşi şi acordarea sumei de 5.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia “PRO: Sănătate-Mediu-Educaţie-Cultură” Moţca, Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului - concurs internaţional de muzică populară românească “În grădina cu flori multe”, ediţia a XII-a, în perioada 12-14 mai 2016 în Regiunea Cernăuţi, Ucraina, alături de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti de la Cernăuţi, Ucraina