Hotărâri ale sedinţei din data de 29-01-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean laşi din data de 30 decembrie 2015

Document hotărâre:

pentru acordarea mandatului special reprezentantului Judeţului laşi în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS privind cererea de aderare a Comunei Gherăeşti din Judeţul Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal laşi - ARSACIS

Document hotărâre:

privind achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi precum şi a Consiliului de Administraţie în litigiile având ca obiect suspendarea şi anularea concursului organizat în vederea ocupării postului de manager

Document hotărâre:

privind clasificarea tronsonului de drum comunal DC 22: Cristeşti (DJ 249A)- priza Prut (DJ 249D), km 0+000 - 5+360 în drum judeţean cu noul indicativ DJ 249 D: Cristeşti (DJ 249A) - Ţuţora - Grozeşti - Gorban, km 0+000 - 50+322

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 334/21.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reabilitare Drum Judeţean DJ208I, tronsonul Gura Bădiliţei - Criveşti - Vînători, km 6+178-15+210”

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 286/29.09.2015 pri\ind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) - Hărmăneşti-
Todireşti - Coasta Măgurii - Cotnari — intersecţie I)N 28B (Cotnari), km. 0+000 - 25+053

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 303 din data de 29.10.2015 privind declasificarea sectorului de drum judeţean DJ 248B: Leţcani - Voineşti, km!7+310 - 33+883 şi trecerea acestuia în categoria drumurilor comunale cu indicativul DC 26B: Leţcani - Voineşti, km 0+000 - 16+573

Document hotărâre:

privind aprobarea introducerii Anexei 1 - Repaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind declasificarea sectorului de drum judeţean DJ 249 A: Mînzăteşti - Bosia, km 11+729 - 16+139 în drum comunal cu indicativul DC 16 B: Mînzăteşti - Bosia, km 0+000-4+410

Document hotărâre:

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul „Reabilitare Drum Judeţean DJ 208 I, tronsonul Gura Bădiliţei -Criveşti- Vînători, km 6+178-15+210"

Document hotărâre:

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean I)J 28IC: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) - Hărmâneşti - Todireşti - Coasta Măgurii - Cotnari - intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 - 25+053"

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii ale S.C. APAVITAL S.A. laşi pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017- 2018

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi şi estimări pentru anii 2017 - 2018

Document hotărâre:

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 108/29.04.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim de taxi la R.A. Aeroportul Internaţional laşi

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A. Aeroportul laşi, pentru anul 2016 şi estimări 2017 - 2018

Document hotărâre:

privind aprobarea Convenţiei de Asociere între Judeţul laşi - Consiliul Judeţean laşi. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi şi Fundaţia „Hope and Homes for Children" România, având ca obiect reabilitarea şi dezvoltarea Centrului de Zi Bucium din municipiul laşi, judeţul laşi

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei ATRIUIM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory - pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi, în calitate de membru al Euroregiunii Şiret - Prut - Nistru, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de administrare al Academiei Române - Filiala laşi asupra imobilului teren, proprietate publică a judeţului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8

Document hotărâre:

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în laşi, str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 122432, proprietate publică a Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a unor imobile din proprietatea publică a Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr.164/24.06.2015 privind trecerea, din domeniul public al Judeţului laşi şi administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “SF. MARIA”laşi, în domeniul privat al Judeţului laşi şi administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “SF. MARIA” Iaşi, a clădirilor situate în Municipiul laşi, str. V. Lupu nr.62

Document hotărâre:

privind actualizarea cu indicele preţurilor de consuni a tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 433/20.12.2013 privind atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport persoane declaraţi câştigători în urma şedinţei de atribuire electronică din 18.12.2013 organizată de C.N.M.S.l. Bucureşti, pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 132/24.04.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea reţelei învăţământului special din judeţul laşi pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr.315/29 octombrie 2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean laşi în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic „Spiru Haret" laşi

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi a unor părţi din imobilele, proprietate publică a judeţului Iaşi, situate în comuna Bivolari şi comuna Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pe anul 2016, pentru achiziţionarea de bonuri valorice pentru combustibil auto

Document hotărâre:

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015, din excedentul bugetului local al Judeţului laşi - Consiliul Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind bugetul general al Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi pe anul 2016