Hotărâri ale sedinţei din data de 15-12-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 26.11.2015

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării MASTER PLAN-ului pentru drumurile județene și comunale din județul Iași în perioada 2014-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.17/2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Asociația Internațională a Polițiștilor – Secția Română Regiunea 3 Iași în vederea derulării proiectului „Ghid de vacanță pentru siguranța elevilor”

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea elaborării Studiului de calitate a aerului și Asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 63,00 mii lei pe anul 2016 pentru “Snowmobil utilitar cu remorcă de transport”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 186,00 mii lei pe anul 2016 pentru ‘Revizuirea și completarea documentației tehnice aferente obiectivului de investiții Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric str. V. Alecsandri nr.6, Iași”

Document hotărâre:

pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.318/29.10.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Județul Iași din România și Raionul Ungheni, Orașul Ungheni și Raionul Nisporeni din Republica Moldova în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului “Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 2 Botoșani – Iași, în parteneriat, între Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani și Județul Iași – Consiliul Județean Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării obiectivului „E.T + D.A.L.I. pentru reabilitarea instalațiilor electrice la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda” Iași, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a - Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași -  Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda” Iași - Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași - Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării obiectivului „ET+ DALI pentru reabilitarea lifturilor la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, Spitalul Clinic de Urgenţe "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii “Sf. Maria” Iași și a Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării obiectivului ”E.T. Corp clădire radiologie, Corp clădire administrativ şi Corp clădire leagăn de copii + D.A.L.I. Reabilitare, consolidare şi refuncţionalizare clădire administrativ la Unitatea Medico-Socială Răducăneni”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico-Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind costul mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către unităţile de asistenţă medico-sociale şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, la Unităţile de asistenţă medico – sociale Bivolari şi Răducăneni, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării art.3 din H.C.J. nr.74/24.02.2010 cu modificările și completările ulterioare în sensul suplimentării cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași cod SMIS 18650”

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament necesar finalizării activităților în anul 2016 pentru proiectul “Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași cod SMIS 18650

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament necesar finalizării activităților în anul 2016 pentru proiectul “Ambulatoriu de specialitate Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă”” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament necesar finalizării activităților în anul 2016 pentru proiectul “Transagropolis – Transfrontier Agribusness Support”, cod MIS  - etc 1132- finanțat din POC Ro – Ua - Md 2007 - 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament necesar finalizării activităților în anul 2016 pentru proiectul “Ambulatoriu de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Protocolul de colaborare nr.23475/05.08.2015/ P92/11.08.2015 între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în cadrul proiectului “Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol in format electronic SIGRA-IS 3, Judetul Iasi”, Cod SMIS 48439

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Popricani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului de datini și obiceiuri “Tradițiile Iernii la Popricani” ediția a V-a, 18-31 decembrie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Casa de Cultură a Studenților Iași pentru realizarea în parteneriat a evenimentului FULGI DE BUCURIE, ediția a II-a, 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2016 pentru achiziția publică de servicii de legătorie și arhivare

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2016 pentru realizarea obiectivului de investiții “Documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Locuințele Protejate Galata” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2016 pentru realizarea obiectivului de investiții “Documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Centrul de tip maternal Maternus” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind suplimentarea bugetului propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2015 cu sume necesare implementării proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 – cod. SMIS CSNR 32832

Document hotărâre:

privind aprobarea solicitării de prelungire a folosinței gratuite, până la data de 31.03.2016 în favoarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, a imobilului teren (3131mp) + (978mp) din Iași, str. Codrescu nr.6, nr. cadastral 146170

Document hotărâre:

privind însușirea în domeniul public/privat al județului Iași imobilului – teren în suprafață de 167 mp situat în municipiul Iași, str. Roșcani nr.5

Document hotărâre:

privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului – teren în suprafață de 3561 mp situat în municipiul Iași, bld. Carol I nr.8

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe  anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea execuției preliminate a bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași la data de 31.12.2015

Document hotărâre:

privind modificarea componenței A.T.O.P. Iași