Hotărâri ale sedinţei din data de 29-10-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 septembrie 2015

Document hotărâre:

privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Iaşi a două terenuri aflate în domeniul privat al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, situate în municipiul Iaşi, str. Ipsilante nr.19

Document hotărâre:

privind însuşirea în domeniul public al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a construcţiei “Hangar elicopter S.M.U.R.D.” şi trecerea, din domeniul public al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ’’Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, a imobilului (construcţie = 604,9 mp + teren = 605 mp) situat în Iaşi, calea Chişinăului nr. 36

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a unei părţi din imobilul situat în Iaşi, B-dul Chimiei nr.12, etaj I (277 mp), aflat în proprietatea publică a judeţului laşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, către Curtea de Apel Iaşi

Document hotărâre:

de modificarea a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 315/26.10.2012 privind atribuirea unei părţi din imobil (teren + construcţie) situat în Iaşi, B-dul C. A. Rosetti nr. 18 către Curtea de Apel Iaşi şi Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 132/27.05.2009 de revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.218/ 2006

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 20 ani, a unei părţi din imobilul situat în Iaşi, strada Azilului nr.l (corpul de clădire C13, cu suprafaţa de 55,65 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 216 mp), aflat în proprietatea publică a Judeţului Iaşi şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor Protopopiatului Iaşi I - Parohia ’’Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” Galata

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) şi a Programului de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2015 şi estimări 2016 - 2017

Document hotărâre:

privind declasificarea sectorului de drum judeţean D.J. 248B: Leţcani - Voineşti, km 17+310 - 33+883 şi trecerea acestuia în categoria drumurilor comunale cu indicativul D.C. 26B: Leţcani - Voineşti, km 0+000 - 16+573

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului de Asistenţă Medico — Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Amenajarea spaţiului exterior de joacă” în cadrul proiectului “Siguranţă şi Sprijin - Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenţei Domestice Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Protocolului între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi privind cooperarea interinstituţională prin schimbul de informaţii necesare implementării şi atingerii obiectivelor proiectului „Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Judeţul Iaşi”, cod SMIS 48439

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului “Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iaşi - Suceava”, în parteneriat, între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Document hotărâre:

privind taxele locale pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind taxele speciale şi tarifele pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 30.09.2015

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2015, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, reprezentând valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului RO 19.11 „îmbunătăţirea serviciilor acordate în domeniul Hematologiei şi Oncologiei Pediatrice în România, prin achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări de specialitate”

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 16 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între CONSILIUL RAIONAL NISPORENI, CONSILIUL LOCAL RAIONAL UNGHENI, CONSILIUL LOCAL UNGHENI ŞI JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea soluţiei de dare în folosinţă gratuită a obiectivului de investiţii Parc agro-industrial din cadrul proiectului “Transagropolis - Transfrontier Agribusiness Support” către un ONG de utilitate publică, ce urmează a fi stabilit ulterior, în vederea obţinerii avizului Consiliului Concurenţei pentru o schemă de minimis

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti de la Cernăuţi, Ucraina prin Asociaţia Culturală “Vatra satului” pentru organizarea în parteneriat a Zilelor Culturii Tradiţionale Româneşti la Cernăuţi cu Festivalul Internaţional de muzică autentică românească “Să-mi cânţi cobzar...”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Prisăcani - Consiliul Local Prisăcani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului de Arte Apollo, ediţia I, în perioada 5-7 noiembrie 2015 la Prisăcani

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Clubul Sportiv OMEGA-TEHNOTON Iaşi pentru organizarea în parteneriat a competiţiei “Champions Trophy” ce se va desfăşura în data de 21 noiembrie 2015 la Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în vederea organizării Galei Excelenţei în Educaţie - Ediţia a IV-a

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2015

Document hotărâre:

privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind inițierea de către Consiliul Județean a unor acțiuni strategice în  vederea creșterii transparenței și a calității actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Iași și a instituțiilor din subordine