Hotărâri ale sedinţei din data de 29-09-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 18 septembrie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 15 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 — Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri

Document hotărâre:

privind iniţierea demersurilor în vederea înfiinţării Fundaţiei pentru Cultură Iaşi (FPCI)

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Şcolii Gimnaziale Speciale Paşcani

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Liceului Tehnologic Special ʺTrinitasʺ Târgu Frumos

Document hotărâre:

privind aprobarea restructurării Complexului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos şi transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic Special ’’Trinitas” Tg. Frumos a unui cămin şi a cantinei aferente în vederea reorganizării căminului în internat şcolar cu cantină în cadrul unităţii de învăţământ special

Document hotărâre:

privind aprobarea solicitării de prelungire a folosinţei gratuite, până la data de 31.12.2015, în favoarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, a imobilului terenţ 3131 mp ) + construcţie ( 978 mp ) din Iaşi, strada Codrescu nr.6, nr. cadastral 146170

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea S.C. „APAVITAL” S.A., în domeniul privat al Judeţului Iaşi şi administrarea S.C. „APAVITAL”S.A., a imobilului - teren în suprafaţă de 7055 mp (compus din trei loturi şi neafectat de construcţii), situat în Municipiul Iaşi,
str. Spital Paşcanu, nr.2

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al Judeţului Iaşi administrat de S.C. “APAVITAL”S.A.

Document hotărâre:

pentru modificarea Anexei Ia Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.218/26.08.2015 privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă personalului angajat în instituţiile publice de interes judeţean în baza prevederilor art. 1, alin. (5 ) şi (5 ) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi şi din instituţiile publice subordonate, pentru anul 2016

Document hotărâre:

pentru prelungirea termenului de valabilitate cu un an a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosinţa Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi UM 0972 a unui teren (400 mp) aflat înproprietatea publică a Judeţului Iaşi şi administrarea R.A.Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 373 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului Local Leţcani în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a 300.000 mp teren situat în domeniul public al comunei Leţcani, judeţul Iaşi, T13/1, în vederea realizării unui parc industrial

Document hotărâre:

privind necesitatea diminuării suprafeţei stabilite iniţial şi aprobarea realizării documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aferentă acestei suprafeţe, în vederea realizării parcului industrial “Iaşi Industrial PARK”

Document hotărâre:

privind aprobarea susţinerii evenimentului “Sărbătoarea Dulceţii la Golia” şi încheierea unui Acord de parteneriat cu Asociaţia Centrul de Promovare Turistică Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 201C: lim. jud. Neamţ - Răchiteni - intersecţie DN 28, Km.10 + 500 - 16 + 350”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 207M: intersecţie DN 28 - A. I. Cuza, Km. 0 + 000-6 + 178 ”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 208G: Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ280D, km. 18+223 - 23+616 ”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 208F: Heci (intersecţie DJ 208) - Tătăruşi - Iorcani - lim. jud. Suceava, Km. 0 + 000 - 12 + 462 ”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 208 L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km. 0+000 -8+800”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 208N: Lespezi (intersecţie DJ 208) - Vânători, km. 1+000 - 6+720”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 2080: Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti (DJ 208), km. 2+612 - 9+441”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 244D: lim. jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800, km. 34+800 - 38+693”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - intersecţie DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, km. 20+450 - 56+506”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 247A: DN24 - Bârnova, km. 2+418 - 7+839”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 248B: Budeşti - Hadâmbu, km. 37+613 -39+613”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 248E: Alexeşti - Cuza Vodă, km. 0+000 - 3+040”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 248A: intersecţia DC73 (Grieşti) - lim. jud. Vaslui, km. 48+ 089 - 50+693”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul : “Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E - Moreni - Prisăcani - Măcăreşti - Grozeşti - intersecţie DJ 244F, km. 2+300 -30+969”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km. 0+000 -7+837”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km. 5+600 -8+800”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul ’’Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni, lim. jud. Neamţ, km. 18+094 - 20+378”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici Ia obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 280B: Tg.Frumos - Cucuteni, km. 2+614-11 +802”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 280D: intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km. 0+000 - 6+464”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 281: Spinoasa - Belceşti, km. 10+804 - 12 +074”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 281B: Borosoaia - Plugari (DJ282B), km. 18+268 - 25+272”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 281B: Coarnele Caprei - Arama, km. 10+770 -12+593”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ’’Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti)- Hărmăneşti- Todireşti- Coasta Măgurii- Cotnari - intersecţie DN 28B (Cotnari),  km. 0+000-25+053”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 282B: intersecţie DN 24C — Bivolari — Traian - Spineni - intersecţie DJ 282F, km. 0+000 - 12+918”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ282F: DJ 282C - Andrieşeni, km. 0+000 -12+898”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 km. 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km. 6+057 -14+834, km. 17+684 -24+036, km. 25+036 - 38+828”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Uniunea Scriitorilor Filiala Iaşi, jud. Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a ceremoniei de decernare a Premiilor U.S.R., în data de 23 octombrie 2015, la Iaşi prin susţinerea financiară a premiilor şi alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Lungani - Consiliul Local Lungani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Cărţii şi Lecturii pentru Copii “Copilul căzut din poveste”, ediţia a Il-a, ce se va desfăşura în comunele Lungani, Bălţaţi şi Sineşti, judeţul Iaşi, în perioada 01.10.2015 - 30.10.2015 şi acordarea sumei de 10.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul  Judeţean Iaşi şi Asociaţia pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA - Despărţământul “Mihail Kogălniceanu” pentru realizarea în parteneriat a plăcii comemorative închinate memoriei mitropolitului Ardealului, Antonie Plămădeală, pe peretele şcolii din Stolniceni, raionul Hânceşti, Republica Moldova şi alocarea sumei de 1500 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Iaşi pentru organizarea în parteneriat a manifestării ” Sărbătoarea Zilei Internaţionale a Vârstnicilor-1 octombrie 2015”, la Iaşi şi acordarea sumei de 5300 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Sharing Love, pentru participarea artistului David Alexandru la Festivalul “lst Internaţional Festival of Pediatric Patients' Paintings” ("Primul Festival Internaţional de Pictură dedicat pacienţilor din Pediatrie”) ce va avea loc în perioada 5-11 octombrie 2015, la Teheran, Iran

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015