Hotărâri ale sedinţei din data de 26-08-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 17 iulie 2015

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pe anul 2015 şi estimări 2016 - 2017

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Activitate Economică (A.E) al R.A. Aeroportul Iaşi, pe anul 2015 şi estimări 2016 - 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind tariful de închiriere/oră a spaţiilor extramuzeale aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „Titel Popoviei” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anii 2015 şi 2016, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, reprezentând valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului RO 19.11 „îmbunătăţirea serviciilor acordate în domeniul Hematologiei şi Oncologiei Pediatrice în România, prin achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări de specialitate”

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Colegiului Tehnic “Anton Holban” Iaşi

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Şcolii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iaşi

Document hotărâre:

privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă personalului angajat în instituţiile publice de interes judeţean în baza prevederilor art. 1, alin. (52) şi (53) din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie ”Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Document hotărâre:

privind suplimentarea cu 3 posturi neclericale a statului de organizare şi funcţionare pentru Episcopia Moldovei de Rit Vechi din Târgu Frumos

Document hotărâre:

privind completarea Maşter Plan-ului Drumurilor judeţene şi comunale 2014 - 2020 cu obiectivul „Reabilitare drum judeţean DJ 2081 tronsonul Gura Bădiliţei - Criveşti - Vânători, km. 6 +178 ~ 15 + 210”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditelor de angajament pe anii 2015, 2016 şi 2017 pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 2081 tronsonul GURA BĂDILIŢEI - CRIVEŞTI - VÂNĂTORI, km.6+178-15+210” al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind includerea unui reprezentant al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în comisiile de recepţie pentru lucrările care se execută în zona drumurilor judeţene de către S.C. APAVITAL S.A, Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea redistribuirii unor sume în Programul de lucrări drumuri şi poduri - reparaţii curente pe anul 2015

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către S.C. ANTODANI TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: Iaşi - Valea Lupului (S.C. ZEELANDIA S.R.L.)

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 314 din 31.10.2014

Document hotărâre:

privind instituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de servitute în favoarea E.ON Distribuţie România SA -Regiunea Est, pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale precum şi pentru întreţinerea acestora, aferente zonei ce traversează incinta Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi şi incinta Centrului de Plasament al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Iaşi, situată în Iaşi, b-dul C.A. Rosetti, nr. 11-15

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Victor Chirilă împotriva hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 17.07.2015 de Plenul Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului CLUB POGOR situat în Iaşi, str.Vasile Pogor nr.4

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia “Pro Ruralis IAŞI” în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi”

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 975.302,63 lei din bugetul Consiliului Judeţean laşi în vederea finalizării Contractului de finanţare nerambursabilă nr. 264/N/28.12.2009, încheiat între Administraţia Fondului de Mediu şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru implementarea proiectului de împădurire a terenurilor agricole degradate, în cadrul ”ProgramuIui de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română Regiunea 3 Iaşi în vederea derulării proiectului „încurajăm sportul, nu violenţa!”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Heleşteni - Consiliul Local Heleşteni pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Tradiţii şi obiceiuri Româneşti specifice zonei Heleşteni”, ediţia I

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015