Hotărâri ale sedinţei din data de 17-07-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 24 iunie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 08 iulie 2015

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1- Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Camerei Agricole Județene Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Elena Doamna” Iași

Document hotărâre:

 privind aprobarea participării domnului consilier județean Cătălin Moroșan la un curs de perfecționare

Document hotărâre:

privind aprobarea Contractului de credit, Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei și a Contractului de ipotecă asupra veniturilor și conturilor aferente finanțării rambursabile contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Madiu 2007 – 2013

Document hotărâre:

privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare a UAT Județul Iași – Consiliul Județean Iași în cauza dosarului nr.4765/99/2015 aflat pe rolul Tribunalului Iași

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.383/2014 referitoare la taxele speciale și tarifele pentru anul fiscal 2015

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al Judeţului Iaşi administrat de S.C. “APAVITAL”S.A.

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a unei părţi din imobilul situat în laşi, strada Azilului nr.l, aflat în proprietatea publică a Judeţului laşi şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor Protopopiatului Iaşi I - Parohia ”Sfînţii împăraţi Constantin şi Elena” Galata

Document hotărâre:

privind respingerea solicitării de prelungire a folosinței gratuite în favoarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi a imobilului teren+construcţie din Iaşi, strada Codrescu nr.6, nr.cadastral 146170

Document hotărâre:

privind respingerera proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.373 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului Local Lețcani în administrarea Consiliului Județean Iași a 300.000 mp teren situat în domeniul public al comunei Lețcani, județul Iași, T13/1, în vederea realizării unui parc industrial

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.132/27.05.2015 privind aprobarea încheierii Protocolului între Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) și Județul Iași – Consiliul Județean Iași privind cooperarea interinstituțională prin furnizarea de către părți în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate, necesare implementării și atingerii obiectivelor proiectului “Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA – IS 3, Județul Iași”, cod SMIS 48439

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Protocolului între Direcția pentru Evidența poersoanelor și Administrarea Bazelor de date (D.E.P.A.B.D.) și Județul Iași – Consiliul Județean Iași privind asigurarea accesului gratuit al Consiliului Județean  privind cooperarea interinstituțională prin furnizarea de către părți în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate, necesare implementării și atingerii obiectivelor proiectului “Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA – IS 3, Județul Iași”, cod SMIS 48439

Document hotărâre:

privind actualizarea actelor constitutive ale  S.C. “TEHNOPOLIS” S.R.L.

Document hotărâre:

privind numirea domnului PODEA DĂNUȚ în funcția contractuală de conducere de șef serviciu al Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași

Document hotărâre:

 privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 30.06.2015

Document hotărâre:

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 354/21.11.2014 privind aprobarea proiectului “Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Iași – pregătirea proiectului de construcție” și a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimentării bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași cu suma de 40.000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de organizarea unei tabere școlare (cazare și masă) pentru un număr de 50 copii aflați în măsura de protecție specială

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Societatea Română de Televiziune (TVR Iași) pentru realizarea în parteneriat a Proiectului Transfrontalier ”TVR Iași 24: Iași-Chișinău-Cernăuți”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Revistei “Timpul” pentru realizarea în parteneriat a Galei de interes public regional ”Oamenii Timpului”, ediția a II-a

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Orașul Hîrlău - Consiliul Local Hîrlău  pentru realizarea în parteneriat a ”Festivalului de datini și cântece tradiționale strămoșești ”În Cerdac, la Răreșoaia”, ediția II

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Cozmești - Consiliul Local Cozmești  pentru realizarea în parteneriat a ”Festivalului Internațional de Fanfare Sătești”, ediția a V-a

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret ”Cătălina”, ediția a XXI-a la Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Centrul Multimedia Teatru FiX pentru realizarea în parteneriat a proiectului ”Hamlet pentru Hamlet” din Programul ”Autor dramatic. Autor viu”, ediția a III-a, la Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2015.

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2015 ce se vor aloca din din bugetul Județului Iași– Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale şi proiecte sociale),  conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării componenţei comisiilor de lucru ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi