Hotărâri ale sedinţei din data de 27-03-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de  02 martie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea “Planului de analiză și acoperire a riscului” identificate la nivelul județului Iași, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 240/28.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare şi modernizare - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf.Maria” Iaşi” (deviz general revizuit - faza Pth)

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare pentru persoanele adulte cu handicap Iaşi stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 380/2010

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul „REPARAŢII CAPITALE ŞI AMENAJARE CANTINĂ, SPĂLĂTORIE ŞI DEPOZIT ALIMENTE DIN CADRUL CENTRULUI DE PLASAMENT ION HOLBAN, IAŞI”

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene Iaşi

Document hotărâre:

privind instituirea tarifului Camerei Agricol Judeţene Iaşi pentru întocmirea Planului de Amenajament Pastoral pentru comunele din judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea transformării a trei posturi din durată determinată în durată nedeterminată pentru Liceul Special ”Moldova” Tg. Frumos

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Tehnologic Special ” Vasile Pavelcu” Iaşi pentru anul şcolar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de acţiune comun al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind plata cotizaţiei pe anul 2015 în cuantum de 5000 lei a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi ca membru al Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”

Document hotărâre:

privind solicitarea de trecere, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea ROMATSA R.A - Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Bucureşti - DSNA Iaşi în domeniul public al Judeţului Iaşi şi în administrarea R.A. AEROPORTUL IAŞI, a imobilului teren în suprafaţă de 2997 mp situat în intravilan extins municipiul Ia

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie ”Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea reţelei învăţământului special din judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2015 - 2016

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2014 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către S.C. VIO-TRANS SERV S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: Iaşi - Holboca (S.C. ORIGINALS S.R.L.)

Document hotărâre:

privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi pentru indicatorul PM10, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Revista Convorbiri literare pentru organizarea în parteneriat a Zilelor Revistei "Convorbiri literare", ediţia a XIX-a

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală ”Getic Art” Iaşi pentru organizarea în parteneriat a proiectului ”Turneul formaţiei GOD în România - întoarcere în timp 2015 (Reconquering the Fast 2015) ”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală DIONYSOS pentru realizarea în parteneriat a evenimentului ”Ziua Naţională a Greciei”, ediţia a II-a

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi si Asociaţia Studenţilor Jurnalişti Iaşi si Asociaţia Revistei "TIMPUL” pentru organizarea în parteneriat a Festivalului ”Serile Filmului Românesc TIMPUL”, ediţia a Vl-a

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Tinerilor Români din Afara Graniţelor pentru realizarea în parteneriat a campaniei ”Adevărata Basarabie”, ediţia a VI-a

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în vederea realizării în parteneriat a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Vocală, Instrumentală şi de Studii Teoretice Muzicale”, ediţia I

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere a căsuţelor din lemn pentru „Târgul de Paşte”, în perioada 7-11 aprilie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 13 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - A.R.S.A.C.IS

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către S.C. MAXIBUS TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: Iaşi - Leţcani (S.C. FOND AL INTERNAŢIONAL S.R.L.)

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către S.C. MAXIBUS TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: Iaşi - Valea Lupului (S.C. EST-ROM S.A.)

Document hotărâre:

privind introducerea Anexei 1 - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea constituirii Grupului de lucru al Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV)

Document hotărâre:

privind actualizarea nominalizării reprezentanţilor Judeţului Iaşi în structurile Adunării Regiunilor Europei (ARE)

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentului Târgul de Paşte din Iaşi, a Acordului de parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, S.C. Ermes Holding S.R.L., Camera Agricolă Judeţeană Iaşi şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi şi a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 409/22 noiembrie 2013 prin care a fost aprobat Acordul de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat de Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău - Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Neamţ - Consiliul Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui - Consiliul - Judeţean Vaslui

Document hotărâre:

privind sărbătorirea Zilei Bibliotecarului la Iaşi, ediţia a V-a şi acordarea premiilor anuale

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi AIESEC Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului de închidere pentru proiectului “AIESEC Academy” ce se va desfăşura la Iaşi în data de 7 mai 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Teatrală Synchret Iaşi pentru realizarea în parteneriat a proiectului teatral „ANA”, respectiv a spectacolelor de teatru sincretic din data de 7 şi 21 aprilie 2015, la Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 194/24.06.2014 privind adoptarea unui Formular pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Judeţean Iaşi, în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judeţean în beneficiul comunităţii locale precum şi modificarea Acordului - Cadru de Cooperare

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Ateneul Tătăraşi pentru realizarea în parteneriat a proiectului cultural artistic "Săptămâna Ateneului Tătăraşi - 95 de ani de educaţie prin artă şi cultură”, în perioada 16-25 aprilie în Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentuiui Iaşi County - Open for Business şi participării Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în perioada 2-5 iulie 2015, la Expoziţia Universală EXPO Milano 2015, Italia, respectiv bugetul aferent acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Municipiul Iaşi - Consiliul Local al Municipiului Iaşi în calitate de Parteneri şi Asociaţia Compania FaPt - Fabrica de Artă şi Producţie Teatrală în calitate de Organizator pentru realizarea Festivalului Internaţional de Muzică Elecronică şi Arte vizuale “ElectroLive Session 2015”, ediţia a IlI-a, la CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţului Iaşi inclusiv anexele la acestea la 31 decembrie 2014, precum şi acoperirea definitivă a d etici tu lui secţiunii de dezvoltare pe anul 2014, din excedentul bugetului local

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015