Hotărâri ale sedinţei din data de 15-07-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 24 iunie 2014

Document hotărâre:

privind premierea absolvenților clasei a VIII-a din anul 2014 din județul Iași care au luat nota 10 la evaluarea națională precum și a celor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat sesiunea iunie – iulie 2014

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 2 si Anexei 3 din Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014 al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Modificată și completată prin HCJ nr. 271 din 01.09.2014

Document hotărâre:

privind însușirea Strategiei Județene Antidrog Iași 2014-2020 și a Planului de Acțiuni pentru Implementarea Strategiei Județene Antidrog Iași în perioada 2014-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul “Montare grup electrogen 45KVA la Centrul Militar Zonal Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Modul de pompare și recirculare agent termic la Centrul Militar Zonal Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea hărților strategice de zgomot și a  planurilor de acțiune elaborate cu rapoartele aferente pentru RA Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Unității Medico-Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Montare Centrală Termică la C.S.C. Mihail Sadoveanu Pașcani”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare, modernizare, extindere și construire corpuri noi la Complexul de Servicii Sociale Tg. Frumos”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare clădiri la  Complexul de Servicii Sociale Tg. Frumos”

Document hotărâre:

privind modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reparații capitale fațadă clădire Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” (documentație revizuită 2014)

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.345 / 29.10.2013 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ” Achiziționarea și montarea stației de producere oxigen medical, aer comprimat și vacuum medical și a rețelelor de fluide medicale aferente la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, str. Dr. Iosif Cihac, nr.30”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 346 / 29.10.2013 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Achiziționarea și montarea rețelelor de distribuție a fluidelor medicale – oxigen medical, aer comprimat și vacuum medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași ”

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării și cuprinderea în bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014 a sumelor aferente pentru „Desființare gard din cărămidă și magazie C13 (cu coș de fum) - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adițional nr.11 la Actul Constitutiv și Actului Adițional nr.12 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al județului Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași în administrarea Consiliului Județean Iași, a terenului în suprafață de 18,699 ha, număr cadastral 60824, înscris în Cartea Funciară 60824, UAT Holboca, județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Iași, B-dul Primăverii nr.4, număr cadastral 17532/1, proprietate publică a Județului Iași

Document hotărâre:

privind trecerea din administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea S.C APAVITAL S.A., a imobilului situat în Municipiul Pașcani, str. Dragoș Vodă nr.29, număr cadastral 60108 - UAT Pașcani

Document hotărâre:

privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin HCJ nr. 391/2012, modificată prin HCJ nr.60/2013 și HCJ nr.432/2013

Document hotărâre:

privind atribuirea a 6 (șase) licențe de traseu către SC TRANSDARA SA în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe taseele:

 1. Iaşi (Bd. Poitiers) – Lunca Cetăţuii – V. Lupului – Leţcani (SC LEAR CORPORATION SRL) -1 licenţă
 2. Iaşi (Bd. Poitiers) – Iaşi (Rond Bucium) – V. Lupului – Leţcani (SC LEAR CORPORATION SRL) -1 licenţă
 3. Tomeşti – Holboca - Iaşi (Rond Păcurari) – Leţcani (SC LEAR CORPORATION SRL) -1 licenţă
 4. Iaşi (Doi Băieţi) – V. Lupului – Leţcani (SC LEAR CORPORATION SRL) -1 licenţă
 5. Belceşti – Horleşti (Rediu) – Leţcani (SC LEAR CORPORATION SRL) -1 licenţă
 6. Iaşi (C.U.G. II) – Iaşi (T. Vladimirescu) – Leţcani (SC LEAR CORPORATION SRL) -1 licenţă
Document hotărâre:

privind atribuirea a 11 (unsprezece)  licențe de traseu către SC TRANSDARA SA în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe taseele:

 1. Lunca Cetăţuii (Blocuri) – Horpaz – Iaşi – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 2. Iaşi (Rond Agronomie) – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 3. Iaşi (Piaţa Doi Băieţi) – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 4. Iaşi (Zimbru) – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 5. Iaşi (Bularga) – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 6. Iaşi (Bd. Poitiers) – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 7. Iaşi (Bd. N. Iorga) – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 8. Golăieşti – Iaşi – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 9. Dumeşti  – Leţcani – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 10. Comarna – Iaşi  – Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
 11. Bârnova – Iaşi - Brătuleni (Delphi System Romania SRL) – 1 licenţă;
Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Mogoșești; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași în vederea organizării unor manifestări culturale precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 193 din 24.06.2014 și a Acordului de Cooperare  încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația de Relații Internaționale “Est - Democrația“

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării demersurilor în vederea transmiterii/preluării obiectivelor de investiții realizate în parteneriat cu Municipiul Iași “Parcul Științific și Tehnologic  TEHNOPOLIS” și “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 30.06.2014

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Județean Iași - activitate proprie - pentru organizarea unei festivități ocazionate de inaugurarea primilor 1800 m din pista nouă a Aeroportului Internațional Iași

Document hotărâre:

privind alocare  sumei de 600,00 mii lei, din fondul de rezervă bugetară inclus în bugetul general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2014, în vederea eliminării efectelor calamnităților produse în perioada 10-11 iulie 2014, în județul Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005

Document hotărâre:

pentru modificarea componenței unor Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași precum și pentru alegerea conducerii unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

pentru modificarea componenței comisiilor de specilaitate ale Consiliului Județean Iași prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 155 din 29.06.2012 cu modificările și completările ulterioare

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 435/20.12.2013 privind repartizarea consilierilor județeni din Consiliul Județean Iași pe localitățile din județul Iași