Hotărâri ale sedinţei din data de 24-06-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de  30 mai 2014

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calității de consilier județean a doamnei Romaniuc Liliana

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Iași a domnului Sandu T. Ion Vasile

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155/29.06.2012 privind stabilirea numărului de comisii, denumirea, numărul membrilor precum și componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iași pe principalele domenii de activitate, cu completările și modificările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării anexelor 1a, 1b, 8b, 8c, 8d, 8e, 10, 12, 14 și 16 ale Monografiei economico-militare a județului Iași adoptate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.214 din 28.06.2013

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță și reprezentare juridică în vederea contestării actelor juridice emise și comunicate de către organele  de inspecție fiscală – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași – Inspecție Fiscală Contribuabili Mijlocii, respectiv Raportul de inspecție fiscală nr. F-IS 558/10.06.2014, Decizia de imputare nr. F-IS 668/10.06.2014, Dispoziția nr.10293/11.06.2014 privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală, precum și a altor acte juridice emise în acest sens pentru R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării și alocarea fondurilor pentru obiectivul de investiții “Construire, reabilitare, refuncționalizare spații educaționale și amenajare cale acces Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2013 și stabilirea măsurilor de optimizarea acestora

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public  al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea R.A. “Aeroportul” Iași a terenului în suprafață de 1416,29 mp situate în incinta Aviației Utilitare, municipiul Iași, str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 122432, UAT Iași

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită, către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași, a imobilului aflat în proprietatea publică a Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași, situat în comuna Hălăucești, județul Iași

Document hotărâre:

pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliuluii Județean Iași nr.146/2014 privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Consiliul Local Raional Ungheni, Consiliul Local Ungheni și Județul Iași – Consiliul Județean Iași în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC IZVORAȘ SRL a două licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul IAȘI – Valea LUPULUI (SC ZEELANDIA SRL)

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC AUTO CONFORT SRL, a unei licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: BELCE:TI –  IAȘI (SC TOTAL GAZ INDUSTRIE SRL)

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “ECHILIBRU – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași”, propus spre finanțare prin programul “Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 și a cheltuielilor legate de aceasta

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurilor de contractare și garantare a unui credit în valoare de 20-22 mil euro destinat reabilitării și modernizării rețelei de drumuri județene cu respectarea procedurilor tehnice specifice

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația de Relații Internaționale “Est - Democrația”; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Prisăcani;  Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Belcești; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Orașului Hîrlău; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Trifești, Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, în vederea organizării unor manifestări culturale

Modificată și completată prin HCJ nr. 221 din 15.07.2014

Document hotărâre:

adoptarea unui Formular pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași,  în vederea realizării în comun  a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judetean în beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 310/26.10.2012

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării unui Seminar/Workshop în cadrul Open Days 2014 Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 6-9 octombrie 2014 și a bugetului seriei de evenimente incluse în calendarul Săptămânii Europene a Orașelor și Regiunilor

Modificată și completată prin HCJ nr. 294 din 30.09.2014