Hotărâri ale sedinţei din data de 24-04-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 27 martie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 08 aprilie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea “Planului de analiză și acoperire a riscurilor” identificate la nivelul județului Iași, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea demolării clădirilor C11, C13, C15 din cadrul Unității Medico – Sociale Răducăneni și cuprinderea în bugetul pe anul 2014 a sumelor aferente demolării clădirilor

Document hotărâre:

pentru modificarea elementelor de identificare a unor drumuri județene stabilite prin H.C.J. nr.384/22.11.2013 privind modificarea domeniului public al județului însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.293/2010, Anexa 1 Capitolul 3 – Bunuri în administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, Anexa 2

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași la “Programul de stimulare a înoirii Parcului auto national pentru anul 2014”

 

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 385,50 mii lei pentru reparații curente “Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie PVC și geam termopan la clădirea Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași”

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome Aeroportul Iași – Activitate Economică

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G. ); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 și estimări 2015 – 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2013 de către Regia Automonă Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2013 de către S.C. APAVITAL S.A. Iași

 

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în domeniul public al Comunei Ceplenița și administrarea Consiliului Local Ceplenița, a imobilului (clădire în suprafață de 50 mp și teren în suprafață de 715 mp) situat  în intravilan Sat Ceplenița, comuna Ceplenița, T32, Județul Iași, număr cadastral 60002

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în domeniul public al Județului Iași și administrarea SC ”Apavital” SA, a imobilului format din clădirea C8 – REZERVOR ( în suprafață de 90 mp) și  terenul perimetru de protecție ( în suprafață de 2500 mp), precum și acordarea dreptului de folosință a căii de acces până la rezervor, în suprafață de 650 mp, imobil situat în municipiul Iași, str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 122432, UAT Iași

Document hotărâre:

privind însușirea în domeniul public al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a imobilului în suprafață de 5954 mp, situat în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr.34

Document hotărâre:

privind aprobarea solicitării de prelungire a folosinței gratuite în favoarea Agenției Județene Pentru Ocuparea Forței De Muncă Iași (AJOFM) a Pavilioanelor “B1”, “K” și „L” din str. Codrescu, nr.6

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Sindicatul Învățământ “Spiru Haret” Iași, a unui spațiu în suprafață de 10,5 mp ( o încăpere ) din incinta Liceului Tehnologic Special “Trinitas” Tg. Frumos

Document hotărâre:

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică,  a corpului de clădire C3, în suprafață de 179,15 mp, situat în incinta Unității Medico Sociale Răducăneni, imobil aflat în domeniul public al Județului Iași și în administrarea Unității Medico Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al județului Iași

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Socola Iași

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 433/20.12.2013 și Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 64/27.02.2014

Document hotărâre:

privind atribuirea a două licențe de traseu către SC RO-MARYO TRAVEL SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: Iași – Războieni (SC AVI – TOP SA)

Document hotărâre:

privind organizarea Seminarului Extern al Comisiei COTER a Comitetului Regiunilor pe tema Interconectarea regiunilor europene: perspectiva teritorială Iaşi, România, 18 septembrie, 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului „Creșterea competitivității Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub și stimularea interacțiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse și servicii de înaltă tehnologie”

Document hotărâre:

privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 159/03.07.2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Iași – Consiliul Județean Iași în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – A.D.I.E. în mandatul 2012-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea asocierii între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii din Iași în vederea implementării programului “Invest în Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea asocierii între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi „Fundația Alături de Voi” România în vederea implementării proiectului “Vocea ONG pentru comunitate!”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Modificată prin HCJ 248 din 28.08.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.03.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Studenților Jurnaliști; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Cozmești;  Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociației Iubire şi Incredere; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Constantin și Oana –Maria Lazăr; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iaşi; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Lungani; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Societatea Sociologilor din România  în vederea organizării unor manifestări cultural științifice la Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi  Asociația Aeronautică Română  în vederea organizării în data de 14 iunie 2014 a evenimentului intitulat „Aeronautic Show ” Iaşi 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului Filit fără frontiere în Basarabeasca, Republica Moldova şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Filit fără frontiere în Bălti, Republica Moldova" şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind actualizarea componenţei  Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Raional Ungheni, Consiliul Local Ungheni și Județul Iași - Consiliul Județean Iași în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

Modificată prin HCJ nr. 188 din 24.06.2014