Hotărâri ale sedinţei din data de 27-02-2014


Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calității de consilier județean a domnului Șalaru Vasile

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Iași a domnului Pintilei Mihail

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155/29.06.2012 privind stabilirea numărului de comisii, denumirea, numărul membrilor precum și componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iași pe principalele domenii de activitate, cu completările și modificările ulterioare

Document hotărâre:

privind modificarea componenței comisiei de validare a Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Construcție remiza P.S.I.” – Aeroport Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reparații capitale la pista de decolare – aterizare la Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării lucrărilor de reparații curente “Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie PVC și geam termopan la clădirea Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași” concomitant cu execuția lucrărilor la obiectivul “Reabilitare clădire Spital Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Reparații capitale la clădirea Teatrului pentru Copii și Tineret  “Luceafărul” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret  “Luceafărul” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani pentru anul școlart 2013 - 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea instalației termice în corpul C – cantină și spălătorie din cadrul Unității Medico – Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind participarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași la Târgul de Turism al României – Centrul Expozițional ROMEXPO – ediția a XXXI-a, în perioada 13 – 16 martie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea prețului mediu la masa verde de pe pajiști din județul Iași, pentru recolta anului 2014

Document hotărâre:

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.359/29.10.2013 privind atribuirea către S.C. FILA COMPANY SRL, a trei licențe de traseu

Document hotărâre:

privind atribuirea licențelor de traseu către operatorii de transport persoane declarați câștigători în urma ședinței naționale de atribuire electronică din 14.02.2014, organizată de A.A.D.R. București, pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, în conformitate cu propunerile Comisiei paritare de atribuire

Modificată prin HCJ nr. 132 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Iași și din administrarea Muzeului Literaturii Române în domeniul privat al Județului Iași a imobilului “Casa și mausoleul Vasile Alecsandri” din localitatea Mircești, județul Iași, în vederea restituirii către Academia Română

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii nr.25/30.01.2014 privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Euroregiunii Siret – Prut – Nistru, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 18 luni, a imobilului teren (3131mp) + construcție (978 mp) din Iași, strada Codrescu nr.6, nr. cadastral 146170, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Document hotărâre:

privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitație publică, a corpului de clădire C3, în suprafață de 179,15 mp, situat în incinta Unității Medico Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași, a imobilului în suprafață de 211 mp, situat în municipiul Iași, Cazarma 568, str. Aeroportului nr.2, număr cadastral 146448, UAT Iași

Document hotărâre:

privind diminuarea cu 50% a tarifului de pornire a licitației de închiriere a imobilelor situate în Iași, str. Codrescu nr.6, pavilion A și str. Hatman Șendrea nr.2 – punct termic, respectiv 10 lei/mp la suprafața utilă și aplicarea corecțiilor din H.C.J. Iași nr.396/22.11.2013 pentru celelate suprafețe închiriate

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2014 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general  şi a Ghidului solicitantului

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Uniunea Veteranilor de Război și Urmașilor Veteranilor de Război – Filiala Iași

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii formulate de S.C. “TRANSTIN” S.R.L. Hârlău pentru revocarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.433/20.12.2013 a Consiliul Județean Iași, prin care s-a dispus atribuirea traseului Hârlău – Deleni – Boscoteni (cod 085) în favoarea operatorului de transport S.C. ”AUTO DIMAS” S.R.L.

Document hotărâre:

privind respingerea plangerii prealabile formulate de  SC ”SAMSON INTERNATIONAL GROUP” SRL  pentru revocarea pct.23 din anexa Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.433/20.12.2013,  prin care s-a dispus atribuirea traseului Iasi-Podu Iloaiei-Osoi (traseu 29) in favoarea operatorului de transport SC ”SAMI TRANS” SRL

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de SC ”TRANSGROUP IONUT” SRL Iasi pentru revocarea pct.4 din anexa Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.433/20.12.2013, prin care s-a dispus atribuirea traseului Iasi-Osoi-Covasna (traseu nr.7) in favoarea operatorului de transport SC ”FILA COMPANY” SRL

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de  SC ”INTERSAAM” SRL  pentru revocarea pct.13 din anexa Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.433/20.12.2013, prin care s-a dispus atribuirea grupei de trasee nr.13, compusa din traseele Iasi-Mogosesti –Hadambu (traseu 015) si Iasi-Horpaz-Mogosesti (traseu nr.16) in favoarea operatorului de transport SC ”ELAS TRANS” SRL

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Institutul Francez din România în colaborare cu Asociația Română a Profesorilor de Franceză;  Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Convorbiri Literare; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Recreații Matematice; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Organizația Patronală AGORA în vederea organizării unor manifestări cultural științifice la Iași