Hotărâri ale sedinţei din data de 30-01-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 10 ianuarie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Special “Moldova” Tîrgu Frumos  pentru anul școlar 2013-2014

Document hotărâre:

privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru elevii Liceului Special “Moldova” Tîrgu Frumos, începând cu data de 01.02.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași pentru anul școlar 2013-2014

Document hotărâre:

privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru elevii  Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, începând cu data de 01.02.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.02.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iași pentru anul școlar 2013-2014

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iași pentru anul școlar 2013-2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Literaturii Române Iași

Document hotărâre:

privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al SC Tehnopolis SRL Iași și estimări pentru anii 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2014 ale S.C. APAVITAL S.A. Iași și estimările pentru anii 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea MASTER PLAN-ului pentru drumurile județene și comunale din județul Iași în perioada 2014-2020

Modificată și completată prin HCJ nr. 279 din 30.09.2014

Document hotărâre:

privind actualizarea cu indicele prețurilor de consum a tarifului pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC RALIRCOM SRL, a unei licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Tabăra – Valea Lupului ( SC MAKLER PLUS SRL)

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC FILA COMPANY SRL, a unei licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Iași – Vlădeni ( SC BMTECH SRL)

Document hotărâre:

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Special “Trinitas” Tîrgu Frumos

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Soluție cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Alimentare cu energie electrică Clădire monument istoric situat în Iași, str. Vasile Alecsandri nr.6, județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Euroregiunii Siret – Prut – Nistru , pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al Județului Iași și administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, în domeniul privat al Județului Iași și administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, a clădirilor situate în Municipiul Iași, șos. Bucium nr.106

Document hotărâre:

privind aprobarea reluării activității și respectiv plata cotizației Județului Iași ca membru al Asociației Regiunilor Europene Viticole ( AREV )

Document hotărâre:

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013, din excedentul bugetului local

Document hotărâre:

privind cuantumul total al cheltuielilor privind funcționarea centrelor de zi din comunele Andrieșeni, Ciurea, Coarnele Caprei, Cotnari, Fântânele, Heleșteni, Ion Neculce, Lungani, Miroslava, Mogoșești Iași, Scobinți, Tomești și Voinești, precum și cota parte de finanțare din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind costul mediu lunar de întreținere și contribuția lunară în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către unitățile de asistență medico-sociale și/sau a susținătorilor legali ai acestora, la Unitățile de Asistență Medico-Sociale Bivolari și Răducăneni, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Etapei I – Scenariul I – Varianta minimală a proiectului Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă în Zona Iași finanțat prin Programul Operațional Sectorial “Transport” 2007-2013

Document hotărâre:

privind aprobarea formei Pre-Acordului de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 7,5 milioane Euro, mandatarea domnului Președinte al Consiliului Județean Iași – Cristian Mihai ADOMNIȚEI să semneze Pre-Acordul de finanțare cu B.E.R.D. și constituirea unei Comisii de negociere a acordului/contractului de finanțare rambursabilă între Județul Iași și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ( B.E.R.D. ), în vederea obținerii unei finanțări rambursabile pentru realizarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Document hotărâre:

privind realocarea sumei de 300.000 lei pentru municipiul Pașcani pentru realizarea obiectivului de investiție “Amenajarea unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului municipal de Urgență Pașcani”

Document hotărâre:

privind aprobarea asocierii dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Lețcani – Consiliul Local al Comunei Lețcani, în scopul înființării societății “IAȘI INDUSTRIAL PARK” S.R.L.

Document hotărâre:
Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al R.A. Aeroportul Iași – Activitate Economică

Modificată prin HCJ nr. 120 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G. ); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 și estimări 2015-2016

Modificată prin HCJ nr. 121 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind însușirea Planului strategic anual privind principalele obiective de acțiune ale IPJ Iași pentru anul 2014

 

Document hotărâre:

privind completarea art.2 alin.(4) din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.249/15.10.2007 de aprobare a proiectului “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere interjudețene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, Iași - Botoșani”, și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

Document hotărâre:

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.189/2013 privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru activitatea desfășurată în anul 2013

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155/29.06.2012 privind stabilirea numărului de comisii, denumirea, numărul membrilor precum și componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iași pe principalele domenii de activitate, modificată de Hotărârile Consiliului Județean Iași nr.166/19.07.2012, nr.14/23.01.2013, nr.288 din 26.08.2013  și nr.343/29.10.2013

Document hotărâre:

privind diminuarea cu 25% a tarifului de pornire a licitației de închiriere a imobilelor situate în Iași, str. Codrescu nr.6, pavilion A și str. Hatman Șendrea nr.2 – punct termic, respectiv 15 lei/mp la suprafața utilă și aplicarea corețiilor din H.C.J. Iași nr. 396/22.11.2013 pentru celelalte suprafețe închiriate

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public al Județului Iași și administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, în domeniul privat al Județului Iași și administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, a două clădiri situate în Municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 62

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea Acordului Cadru privind lucrările de întreținere curentă pe timp de vară la drumurile județene pentru anii 2014-2017
Informare privind HCJ nr. 46/30.01.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune elaborate cu rapoartele aferente pentru R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin curse regulate pe traseul Iași – Bosia – Ungheni, în baza Regulamentului CE nr.1370/2007
Informare privind HCJ nr. 48/30.01.2014