Hotărâri ale sedinţei din data de 28-06-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 14.06.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării anexelor 8b, 8c, 8d, 8e, 10 și 16 ale Monografiei economico-militare a județului Iași adoptate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.216 din 30.08.2012

Modificată prin HCJ nr. 181 din 24.06.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași la  “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Biblioteca Județeană “Gh. Asachi” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza – Vodă” Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea suprafețelor și introducerea noilor indicatori cadastrali la imobilele ce fac obiectul contractelor de comodat cu Academia Română – Filiala Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2012 și stabilirea măsurilor de optimizarea acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Iași

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC IZVORAȘ SRL Iași a două licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul IAȘI – VALEA LUPULUI (SC ZEELANDIA SRL)

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC IZVORAȘ SRL Iași a unei licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul IAȘI – VALEA LUPULUI (SC ORIGINALS SRL)

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii proiectului de tip strategic “Egalitatea se șanse nu e opțională” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii proiectului de tip strategic “ÎNVESTIȚIA ÎN TINERI – O ȘANSĂ DE DEZVOLTARE”, numărul 124902 în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.125 “Fii activ pe piața muncii”, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare” DMI 5.1. “Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Document hotărâre:

privind aprobarea împuternicirii, pentru o perioadă determinată de 6 luni, a doamnei Mihaela–Oana Țară-Lungă, în calitate de director general al S.C. “TEHNOPOLIS” S.R.L., pentru  depunerea de specimene de semnatură în vederea derulării operațiunilor bancare

Document hotărâre:

privind punerea în executare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile referitoare la tarifele de utilizare a zonei drumurilor județene
Abrogată prin H.C.J. nr. 388 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.189/29.05.2013 de aprobare a proiectului “Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect
Abrogată prin H.C.J. nr. 41 din 30.01.2014

Document hotărâre:

privind completarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.168/29.05.2013 de aprobare a realizării buletinului informativ al județului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de Administrare 2013 – 2017 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Iași și Inspectoratul de Politie Județeană Iași în vederea derulării proiectului “RESPECT, NU PUMNI” în perioada iulie 2013 – martie 2014
Modificată prin H.C.J. nr. 367 din 29.10.2013

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 2 Reparații curente – venituri proprii CJ Iasi prin introducerea la cap. B.101.1.5. Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros până la 300 mc/km. a poziției 14 – DJ 281D Focuri – Gropnița km 27+185-30+000, suma de 95,00 mii lei si concomitent cu aceasta diminuarea sumei din cap. B.101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice – plombări, poz.1 cu suma de 21,00 mii lei, iar poz.2 cu suma de 74,00 mii lei din Programul de lucrări drumuri si poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi pentru anul 2013
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 239 din 05.07.2013

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului gestionat de Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru proiectul de tip strategic “Şansa ta eşti TU” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului gestionat al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru proiectul de tip grant “Învață succesul!” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării unor sume din bugetul Consiliului Județean Iași necesare organizării unor manifestări cultural științifice

Document hotărâre:

pentru aprobarea documentației propuse de Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judetului Iasi – Consiliul Judetean Iasi pe anul 2013