Hotărâri ale sedinţei din data de 29-05-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 14.05.2013.

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Teatrului pentru Copii și Tineret “Luceafărul” Iași

Document hotărâre:

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric – str. V. Alecsandri nr.6, Iași”

Document hotărâre:

suplimentarea fondurilor necesare executării lucrărilor la obiectivul de investiții “Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric – str. V. Alecsandri nr.6, Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea regulilor și dispozițiilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea contului de execuției al bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării buletinului informativ al Județului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 5, Judeţul Iaşi” şi depunerea acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Sustinerea implementarii de soluţii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind modificarea duratei contractelor de închiriere încheiate de R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind solicitarea transmiterii fără plată a imobilului situat în strada Corbului nr.1, municipiul Pașcani, județul Iași din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Iași în domeniul public al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2012 de către S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2012 de către R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

aprobarea Actului Aditional nr.7 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr.8 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Document hotărâre:

privind plata redeventei de catre S.C. APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași – Consiliul Local Iași și Administrația Națională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad pentru realizarea obiectivului de investiție “Dezvoltarea Infrastructurii Turistice de Agrement - Zona Râului Bahlui”
Modificată prin H.C.J. nr. 243 din 05.07.2013

Document hotărâre:

privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 168/19.07.2012 a Consiliului Județean Iași privind desemnarea reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal A.R.S.A.C.IS
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 326 din 24.09.2013

Document hotărâre:

privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 201/02.08.2012 a Consiliului Județean Iași privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Iași pentru semnarea unor documente în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de dezvoltare Intercomunitară pentu Salubritate A.D.I.S. Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, de consultanță, de asistență și reprezentare pentru soluționarea la Înalta Curte de Casație și Justiție București, a cauzelor având ca obiect exproprierea terenurilor afectate de realizarea investiției “Dezvoltarea și Modernizarera Aeroportului Internațional Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Literaturii Române Iași
Încetează aplicabilitatea prin H.C.J. nr. 13 din 30.01.2014

Document hotărâre:

privind organizarea Seminarului Extern al Comisiei CIVEX a Comitetului Regiunilor pe tema Cooperării transfrontaliere la granița de est a Uniunii Europene, ce va avea loc la Iași, România, în perioada 16 – 18 iunie 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Județul Iași  - Consiliul Județean Iași și Asociația Euroregiunea Siret – Prut – Nistru în vederea organizării Forumului Economic al Euroregiunii Siret – Prut – Nistru, Ediția I, ce va avea loc la Iași, România, în perioada 17-19 iunie 2013

Document hotărâre:

privind participarea Județului Iași – Consiliului Județean Iași, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației ATRIUM – Arhitecture of Totalitarian Regimes of the XXth Century in Europe and Urban Memory

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei nr.2 Reparații curente – venituri proprii CJ Iași cap. “Lucrari nenominalizate” și Anexei 5 Obiective de investiții - venituri proprii CJ Iași cap. “Dotări independente” și cap. “Alte cheltuieli de investiții” din Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2013
Modificată prin H.C.J. nr. 330 din 24.09.2013

Document hotărâre:

privind solicitarea transmiterii unui teren necesar realizării obiectivului de investiție "Dezvolatrea Infrastructurii Turistice de Agrement - Zona Râului Bahlui" Sector de promenadă pe râul Bahlui, în zona centrală a municipiului Iași din proprietatea publică a statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" –Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași
Revocată prin H.C.J. nr. 266 din 26.07.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași – Partener și Kartezian OOH Events – Organizator, în vederea promovării concursului de ciclism Golden Runner Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect
Modificată  prin  HCJ nr. 228 din 28.06.2013HCJ nr. 41 din 30.01.2014 și HCJ nr. 110 din 08.04.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Opera Națională Română Iași în vederea organizării Galei Premiilor Operelor Naționale, ediția I, la Iași, în data de 8 iunie 2013

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013