Hotărâri ale sedinţei din data de 25-04-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 12.04.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea instalațiilor termice și electrice la Unitatea Medico Socială Bivolari”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament bugetar în valoare de 354.420 lei pe anul 2014 pentru finalizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea și dotarea corp B și corp C ale Centrului de Plasament nr.4 Sf. Nicolae Iași, componentă a Complexului de servicii Veniamin Costache Iași, finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Județean Iași”

Document hotărâre:

privind plata cotizației pe anul 2013 în cuantum de 2000 lei a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași ca membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică “ANATOP”

Document hotărâre:

privind transferul cheltuielilor în valoare de 54.888,59 lei efectuate pentru amenajarea drumului DE 706 în lungime de 226m de la Județul Iași – Consiliul Județean Iași la comuna Holboca – Consiliul Local al comunei Holboca, județul Iași

Document hotărâre:

privind emiterea de către Consiliul Județean Iași a avizului pentru stabilirea de către Consiliul Local al orașului Hîrlău a tarifului suplimentar de utilizare a drumului comunal DC 150 aflat în administrarea sa în conformitate cu dispozițiile art.41 alin.(14) lit.c) și Anexa nr. 2 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie cu aplicare de la 01.05.2013

Document hotărâre:

privind organizarea si funcționarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005
Modificată prin H.C.J. nr. 260 din 26.07.2013 și H.C.J. nr. 282 din 02.08.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2013, conform anexei 6
Modificată prin H.C.J. nr. 262 din 26.07.2013

Document hotărâre:

privind tăierea arborilor cu vârsta biologică depășită și a celor cărora le-a fost tăiat coronamentul, respectiv replantare de arbori pe aliniamentul drumurilor județene DJ 281 și DJ 281B

Document hotărâre:

privind clasificarea drumului comunal DC 7: din DN 24C – Roșcani de pe raza comunei Roșcani, județul Iași și trecerea acestuia în categoria drumurilor județene

Document hotărâre:

privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2012 de către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a județului Iași în vederea contestării și suspendării executării Deciziei nr.181/2012 emisă de Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cauza privind anularea corecției financiare aferentă proiectului "Reabilitare și modernizare drum de interes regional DJ 208, limita județului Neamț – Iași – limita județului Suceava" cu completările și modificările ulterioare

Document hotărâre:

privind însușirea Deciziei Consiliului Uniunii Europene de numire a șase membri români și a cinci supleanți români în cadrul Comitetului Regiunilor

Document hotărâre:

privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 31.03.2013

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC Ro – Maryo SRL a doua licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul IAŞi– RĂZBOIENI (SC AVI TOP SA)

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judetului Iasi – Consiliul Judetean Iași pe anul 2013

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul Consiliului Județean Iași necesare organizării unor manifestări cultural științifice

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Casa de Cultură a Studenților Iași, în vederea organizării ediției a XII-a a festivalului “FESTUDIS” 2013, în Iași în perioada 14-19 mai 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași - Partener și Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, Filiala Târgu Frumos - Organizator în vederea promovării manifestărilor legate de Ziua Victoriei împotriva fascismului ce vor avea loc în data de 09.05.2013 la Târgu Frumos

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantilor Județului Iași în calitate de acționar în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVITAL S.A.