Hotărâri ale sedinţei din data de 29-03-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 05.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea "Planului de analiză și acoperire a riscurilor” identificate la nivelul județului Iași, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea continuării lucrărilor la obiectivul de investiție Construire împrejmuire și amenajare teren de sport multifuncțional cu fonduri de la Consiliul Județean Iași

Document hotărâre:

privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în vederea contestării și suspendării executării Deciziei nr.40/20.02.2013, emisă de Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Document hotărâre:

privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către S.C. APAVITAL S.A. Iași în litigii ce vizează proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași” precum și în litigii cu grad de complexitate ridicat având ca obiect retrocedări sau acordare de despăgubiri pentru terenuri aferente sistemelor de furnizare apă și canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama și statul de funcții), ale R.A. “Aeroportul” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al Regiei Autonome Aeroportul Iași – Activitate Economică și estimările pentru anii 2014 – 2015
Modificată prin H.C.J. nr. 352 din 29.10.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție cu indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “Reabilitare clădire Spital Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae OBLU” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea de credite de angajament în sumă de 1516,9 mii lei pentru “Reabilitare clădire Spital Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae OBLU” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare și modernizare – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași, în vederea desfășurării etapei naționale a olimpiadei de limbă, comunicare și literatură română pentru elevii din clasele aV-a - a VIII-a, ce va avea loc la Iași, în perioada 2 - 6 aprilie 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea de credite de angajament în sumă de 50.459,562 mii lei pentru “Reabilitarea și modernizare - Spital Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Literaturii Române Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Uniunea Teatrală din România, în vederea desfășurării Galei Premiilor Uniter 2013, Ediția a XXI-a, la Iași

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în cadrul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași constituită pentru analiza contestațiilor

Document hotărâre:

privind aprobarea fucțiilor publice, a organigramei și a statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Iași, ca urmare a reorganizării

Document hotărâre:

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași și estimările pentru anii 2014-2015
Modificată prin H.C.J. nr. 350 din 29.10.2013

Document hotărâre:

pentru modificarea Anexei nr.12 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.134/2012 privind tarifele Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași pentru anul fiscal 2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 388 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului preliminat – reparații curente la drumuri județene al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2013

Document hotărâre:

pentru modificarea Anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.134/2012 privind taxele speciale și tarifele pentru anul fiscal 2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 388 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind însușirea Dispoziției nr.147/11.03.2013 referitoare la participarea Președintelui Consiliului Județean Iași la seminarul cooperării descentralizate româno-franceze(Paris, 20 – 21.03.2013)

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de SC Rândunica SRL Iași pentru revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.60/19.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.391/18.12.2012 pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019

Document hotărâre:

privind actualizarea cu indicele prețurilor de consum pentru prestări servicii a tarifului pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Revocată prin H.C.J. nr. 18 din 30.01.2014

Document hotărâre:

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.353/29.11.2012 pentru trecerea terenului în suprafață de 18,699 ha din proprietatea publică a județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.194/19.07.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților speciale de învățământ preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

privind sărbătorirea Zilei Naționale a Bibliotecarului și acordarea premiilor anuale

Document hotărâre:

privind aprobarea participării județului Iași – Consiliului Județean Iași, în calitate de partener local, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea dialogului social pentru funcționarii publici”

Document hotărâre:

privind aderarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru asociat, la CLUSTERUL REGIONAL INOVATIV DE IMAGISTICA MOLECULARĂ ȘI STRUCTURALĂ NORD–EST IMAGO-MOL

Document hotărâre:

privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul revizuit de gestionare a calității aerului în aglomerarea Iași pentru indicatorul PM10 pentru anul 2012

Document hotărâre:

de aprobarea sumei reprezentând contribuția Județului Iași – Consiliul Județean Iași la majorarea patrimoniului Asociației “Centrul de Promovare Turistică Iași”, în calitate de membru fondator al acesteia

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Iași - Consiliul Județean Iași, Instituția Prefectului Județului Iași și Municipiul Iași – Primăria Municipiului Iași privind colaborarea interinstituțională în vederea susținerii proiectului Consiliul de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Iași

Document hotărâre:

privind situaţiile financiare pentru bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, întocmite la data de 31 decembrie 2012

Document hotărâre:

privind cuantumul total al cheltuielilor privind funcţionarea centrelor de zi din comunele Andrieşeni, Ciurea, Coarnele Caprei, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Lungani, Miroslava, Scobinţi, Tomeşti şi Voineşti, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea contractării unor servicii de consultanță și proiectare tehnică prin realizarea unui ACORD-CADRU pentru servicii de consultanță și proiectare tehnică în vederea elaborării documentațiilor necesare obținerii de finanțare prin fonduri nerambursabile și asigurării cofinanțării din surse proprii sau atrase

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Fundația Sense Internațional România, Inspectoratul Școlar al Județului Iași, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” și Județul Iași – Consiliul Județean Iași, în vederea înființării și dezvoltării unui laborator pentru modelarea marțipanului în cadrul Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” aferent programului pilot UN SENS DAT VIEȚII

Document hotărâre:

privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al județului Iași

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobării tarifelor de închiriere a spațiilor destinate desfășurării evenimentelor în cadrul Centrului Expozițional Moldova Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării pentru 2013 a sumei de 40.000 de lei în vederea achiziției serviciilor de proiectare, expertiză tehnică, SF, avize și pentru anul 2014 credit de angajament în sumă de 1604,14 mii lei aferente obiectivului de investiții "Reabilitare și extindere drum DJ 248D Tomesti - Holboca în perioada aprilie 2013- octombrie 2014"

Document hotărâre:
Document hotărâre:

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2013 ale S.C. APAVITAL S.A. Iași și estimările pentru anii 2014 - 2015

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general ale Regiei Autonome Aeroportul Iași pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014 - 2015
Modificată prin H.C.J. nr. 307 din 16.09.2013 și H.C.J. nr. 351 din 29.10.2013

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul Consiliului Județean Iași necesare organizării unor manifestări cultural științifice