Hotărâri ale sedinţei din data de 18-12-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 29.11.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii acordurilor de cooperare dintre: Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, România şi Provincia Jilin, Republica Populară Chineză

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul bugetar al Consiliului Judeţean Iaşi în anul 2013 a sumei necesare derulării în continuare a obiectivului de investiţie „Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Hârlău”

Document hotărâre:

privind modificarea H.C.J. nr.107/15.07.2005 privind regimul de construibilitate în zona Sărărie din municipiul Iaşi

Document hotărâre:

prin care se ia act de Organigrama şi Statul de funcţii din cadrul Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iasi

Document hotărâre:

pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru elevii Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iasi, începând cu 01.01.2013, ca urmare a punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.127/23.05.2012 privind transformarea Grupului Şcolar „Vasile Pavelcu” Iasi în şcoală cu internat şi cantină, denumit în prezent Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi
Abrogată prin H.C.J. nr. 9 din 30.01.2014

Document hotărâre:

prin care se ia act de Organigrama şi Statul de funcţii din cadrul Liceului Special „Moldova” Tîrgu Frumos

Document hotărâre:

pentru stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru elevii Liceului Special „Moldova” Tg. Frumos, începând cu 01.01.2013, ca urmare a punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.128/23.05.2012 privind transformarea Liceului pentru elevi cu deficienţe de vedere cu clasele I-XII „Moldova” Tg. Frumos în liceu special cu internat şi cantină, denumit în prezent Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos
Abrogată prin H.C.J. nr. 7 din 30.01.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament bugetar pe anul 2013 pentru finalizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea instalaţiilor electrice la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Parascheva Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „REZERVOR APĂ” Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „SF. PARASCHEVA” IAŞI

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „MONTARE REZERVOR APĂ POTABILĂ” Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” IAŞI

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimentării organigramei şi a statului de funcţii cu un post pe durată determinată, începând cu 01-02.2013, la Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi.
Modificată prin HCJ nr. 41 din 19.02.2013

Document hotărâre:

privind structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Iaşi, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul financiar 2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 388 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi la bugetul pe anul 2013 al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, România – Republica Moldova

Document hotărâre:

privind aprobarea STUDIULUI DE FUNDAMENTARE a deciziei de concesionare a serviciului de management al Centrului Expoziţional Moldova.
Abrogată prin HCJ nr. 65 din 05.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea notelor justificative şi a documentaţiei pentru atribuirea contractului de concesionare a serviciilor de management ale obiectivului „CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”.
Abrogată prin HCJ nr. 66 din 05.03.2013

Document hotărâre:

privind preţurile medii ale produselor agricole din judeţul Iaşi, pentru anul 2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 395 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2013
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 396 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţle administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influenţelor asupra procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare ţi/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinanţare locală, pe anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului investiţii „Amenajare spaţiu de arhivă CJ Iaşi, b-dul Chimiei nr.12, et.1, Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Împrejmuire teren – Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” str. I.C. Brătianu nr.26A, Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.238/30.08.2012 privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2013 în sumă de 832,705 mii lei inclusiv TVA pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea instalaţiilor termice şi electrice la Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Bivolari”

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.339 din 19.12.2011 privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Lucrări tehnico – edilitare blocuri A.N.L. Bucium, 36 (Alei şi străzi noi)” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Primăriei Municipiului Iaşi

Document hotărâre:

privind solicitarea transmiterii unui teren în suprafaţă de 138,7 ha din proprietatea publică a comunei Miroslava şi din administrarea Consiliului Local al comunei Miroslava în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Paşcani şi Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi în vederea amenajării unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani
Modificată prin H.C.J. nr. 34 din 30.01.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele:

  • „Reabilitare prin asfaltare DJ 248 B Cioca – Boca – Mironeasa km.561+688-55+388 tronson km.53+048-55+388”;
  • „Imbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 247 km.0+000-15+900 tronson II km.2+145-7+040”

inclusiv lista nr.5 finală a obiectivelor de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 3 REPARAŢII CURENTE LA DRUMURI – VENITURI PROPRII CJ IASI cap.A.1.1, B.101.3, B.102 şi LUCRĂRI NENOMINALIZATE şi Anexei 5 CREDIT DE ANGAJAMENT 2013 din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al judeţului Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2012

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al judeţului Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind acordarea unui spijin financiar în vederea organizării în cadrul proiectului intitulat "Impreună pentru o comunitate multiculturală", în contextul Zilei Minorităţilor Naţionale din România

Document hotărâre:

privind aprobarea documentaţiei care va fi utilizată la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi/acţiuni sau programe de interes public local de către persoane fizice fără scop patrimonial

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019.

Modificată prin HCJ nr. 60 din 19.02.2013 și HCJ nr. 432 din 20.12.2013
Actualizată prin HCJ nr. 218 din 15.07.2014