Hotărâri ale sedinţei din data de 29-11-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 15.11.2012

Document hotărâre:

privind solicitarea transmiterii unui teren în suprafaţă de 605,10 mp din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

Modificată și completată prin HCJ nr. 113/12.04.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montare Grup Electrogen 350 KVA" la Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi, strada Grigore Ureche nr.5

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de fonduri la obiectivul „RK ACOPERIŞ ŞI PLANŞEU LEMN LA PAVILIONUL 3, PAVILIONUL 4 ŞI SPĂLĂTORIE” din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie cu indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "REPARAŢII CAPITALE FAŢADE CLĂDIRE - SPITALUL CLINIC DE URGENŢE" Prof. Dr. NICOLAE OBLU", Iaşi

Document hotărâre:

privind realizarea Expertizei Tehnice (E.T.) şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) „Reabilitare clădire Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi în sumă de 42.718,0 lei şi rectificarea bugetului spitalului şi bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului „Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie” (D.A.L.I.) pentru lucrări de reabilitare şi modernizare – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” în suma de 69.000,00 lei, rectificarea bugetului spitalului şi bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind costul mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de unităţile de asistenţă medico – sociale şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, la Centrele de Asistenţă Medico – Socială Bivolari şi Răducăneni, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea scăderii din evidenţa financiar – contabilă a Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a creanţelor datorate de către S.C. SUPREM S.A. Iaşi, C. F. 1963360

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director al Muzeului Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director al Muzeului Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea caietului de obiective, în vederea organizării concursului de proiecte de management pentru Muzeul Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul”, Iaşi

Document hotărâre:

privind numirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi pentru perioada 2008 – 2012 şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi pentru perioada 2008 – 2012

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar domnului Amihăesei Ioan – fost Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 REPARAŢII CURENTE LA DRUMURI - FOND TVA cap.B.101.1.1, Anexei 3 REPARAŢII CURENTE LA DRUMURI – VENITURI PROPRII CJ IAŞI cap.B.101.1.1, B, 102 şi LUCRĂRI NENOMINALIZATE şi Anexei 5 CREDIT DE ANGAJAMENT 2013 din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Anexei 7 OBIECTIVE DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2012 FINANŢATE DIN H.G. 577/1997 şi Anexei 8 OBIECTIVE DE INVESTIŢII CREDIT DE ANGAJAMENT 2013 – 2014 din Programul de lucrări drumuri şi poduri al DIRECŢIEI JUDEŢENE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ŞI PODURILOR IAŞI şi aprobarea achiziţiei unei autoutilitare din veniturile proprii D.J.A.D.P. Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a DIRECŢIEI JUDEŢENE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ŞI PODURILOR IAŞI, începând cu data de 01 DECEMBRIE 2012

Document hotărâre:

privind modificarea art.2 din Hotarârea Consiliului Judetean Iasi nr.226 din 12.10.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării organigramei R.A. Aeroportul Iaşi prin completarea acesteia cu structura Unităţii de Implementare a Proiectului ”Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Modulul I etapa intermediara – în vederea construirii/dezvoltării a două căi de degajare rapidă (Bravo şi Charlie), a unei platforme de îmbarcare – debarcare, precum şi instalaţiile aferente acestora (balizaj, sisteme de iluminare, etc.)”
Completată prin HCJ nr. 74 din 29.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Iaşi pentru acoperirea costurilor suplimentare – „sume reţinute” aferente contractului de lucrări RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 – “Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia”, conform Certificatului de Plată nr.13 înaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA România S.R.L.

Document hotărâre:

pentru transmiterea terenului în suprafaţă de 18,699 ha din proprietatea publică a judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea R.A. Aeroportul Iaşi
Rectificată prin HCJ nr. 92 din 29.03.2013

Document hotărâre:

privind însuşirea Acordului de parteneriat nr.12791/22.11.2012 încheiat cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în cadrul manifestării cultural artistice „Zilele Ion Luca Caragiale la Iaşi”

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a sumelor alocate unităţilor administrativ -teritoriale din Judeţul Iaşi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, drepturilor privind acordarea de miere de albine şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, alocate judeţului Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind alocarea unor fonduri necesare pentru Sărbătorile de Iarnă şi Anul Nou

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012