Hotărâri ale sedinţei din data de 26-10-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaţi de plen din data de 12.10.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de Intervenţie cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul „Reabilitare reţea termică de la centrala termică existentă până la clădire garaj”

Document hotărâre:

privind rectificarea Listei de investiţii din alocaţii bugetare – buget local Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.)-R.A. Aeroportul Iaşi, anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea schimbării denumirii investiţiei „Expertizare şi întocmire D.A.L.I. instalaţie de balizaj luminos la Aeroportul Iaşi” în „Expertizare şi întocmire D.A.L.I. modernizare –instalaţie balizaj luminos RA Aeroportul Iaşi” - Etapa I Înlocuire regulatori şi telecomandă balizaj

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea - Instalaţie de balizaj luminos RA Aeroportul Iaşi etapa I - Înlocuire regulatori şi telecomandă balizaj”

Document hotărâre:

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Actul Constitutiv şi Statutul A.R.S.A.C.IS

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind înlocuirea reprezentanţilor Partidului Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Iaşi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Iaşi

Modificată prin HCJ nr. 131 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare Club Pogor” – Muzeul Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind alocarea de fonduri pentru lucrări de execuţie „Reabilitarea instalaţiilor electrice, termice, sanitare şi finisaje interioare la clădirea Pavilion Chirurgie de la Unitatea de Asistenţă Medico – Sociala Răducăneni”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţie „Suplimentare de putere la Spitalul de Obstetrica şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de fonduri la obiectivul „RK ACOPERIŞ ŞI PLANŞEU LEMN LA PAVILIONUL 3, PAVILIONUL 4 ŞI SPĂLĂTORIE” din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „SFÂNTA PARASCHEVA” IAŞI

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de fonduri la obiectivul „REABILITAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE SFÂNTA PARASCHEVA” IAŞI

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 44.000 lei din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2012 pentru revizuirea şi completarea documentaţiei tehnice aferente obiectivului de investiţie „CONSOLIDARE, REFUNCŢIONALIZARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC – STRADA V. ALECSANDRI NR.6, IAŞI”

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 REPARAŢII CURENTE – SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI prin modificarea la cap.B101.1.1 a punctelor 1,2,4,5,6,9,13,16,17,18,19,20,21,22 şi a cap.B.102, a Anexei 3 REPARAŢII CURENTE – VENITURI PROPRII CJ IAŞI prin introducerea punctelor 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 şi a Anexei 5 – CREDIT DE ANGAJAMENT 2013 cap.B102 din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind plata cotizaţiei în cuantum de 2000 lei/an a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi ca membru al Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”

Document hotărâre:

privind tăierea arborilor cu vârsta biologică depăşită pe aliniamentele drumurilor judeţene

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Şcoala Stejarii – Şcoala Ţigănaşi către S.C. Agricola 96 S.A. Ţigănaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Târgu Frumos ( sediu SC Eurotex Company SRL) – Boureni – Balş – Cotnari – Cepleniţa – Scobinţi – Hârlău către S.C. Lautemar S.R.L.

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Hârlău – Scobinţi – Cepleniţa – Cotnari – Balş – Boureni – Târgu Frumos ( S.C. Makler Plus S.R.L.) către S.C. Transtef Andre S.R.L.

Document hotărâre:

privind aprobarea achiziţiei unui produs software de tip aplicaţie de „Project Management pentru gestiunea proiectelor şi lucrărilor” şi aprobarea sumei de 14.900 Euro, fără TVA, pentru achiziţia şi implementarea acestuia în cadrul unui proiect pilot, la Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi 2014-2020 şi aprobarea sumei de 400.000 lei fără TVA pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru realizarea acestui document strategic

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la 30.09.2012

Document hotărâre:

privind repartizarea către comunele din judeţul Iaşi a sumei de 1.999,50 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2012

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi necesare organizării unor manifestări cultural ştiinţifice şi sportive

Modificată prin HCJ nr. 194 din 24.06.2014

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 3 Reparaţii curente la drumuri – venituri proprii CJ Iaşi pentru anul 2012 cap. B.101.2.2, C.105 şi Lucrări nenominalizate din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind introducerea Anexei 7 Obiective de investiţii – HG 577/1997 pentru anul 2012 şi Anexei 8 – Obiective de investiţii de credit de angajament în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

aprobarea cheltuielilor privind îngrijirea, exploatarea şi întreţinerea obiectivului „CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” în sumă de 35.400,00 lei inclusiv T.V.A.

Document hotărâre:

privind constituirea Comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse în Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu
Modificată prin HCJ nr. 23 din 23.01.2013

Document hotărâre:

privind atribuirea unei părţi din imobil (teren + construcţie) situat în Iaşi, B-dul C.A. Rosetti nr.18 către Curtea de Apel Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Concursului de idei pentru realizarea portalului web al Judeţului Iaşi şi alocarea sumei de 5.000 lei, în vederea premierii Proiectelor declarate câştigătoare

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Concursului de idei „SEMNALISTICA INTRARE AUTO IN JUDEŢUL IAŞI, PRIN DRUMURI NAŢIONALE ŞI DRUMURI JUDEŢENE”

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Concursului de idei pentru reamenajarea accesului în sediul Consiliului Judeţean Iaşi (accesul dinspre B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt)

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al ASOCIAŢIEI „ZONA METROPOLITANĂ IAŞI” pentru anul 2012 şi a valorii restante pentru anii 2008-2011

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012