Hotărâri ale sedinţei din data de 26-09-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 30.08.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Municipiul Iași – Consiliul Local Iași, în calitate de Parteneri și S.C. X-MEDITOR ROMÂNIA S.R.L. în calitate de Organizator al evenimentului „AUTO DIGA” care va avea loc în perioada 6 – 7 octombrie 2012 la „CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA”

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 43/17.02.2012 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în Regiunea Nord - Est”

Document hotărâre:

privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Unitățile Administrativ teritoriale din județul Iași privind ducerea la îndeplinire a prevederilor OUG nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru activitatea desfășurată în anul 2011

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în cadrul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași pentru anul școlar 2012 - 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna”

Document hotărâre:

privind reorganizarea Direcției Județene de Pază și ordine Iași în Serviciul Public Județean de Pază și Protecție Iași și aprobarea organigramei și a statului de funcții

Document hotărâre:

privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Chifu Adrian Constantin și numirea domnului Podea Dănuț - șef serviciu interimar al Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași
Completată prin HCJ nr. 30 din 23.01.2013

Document hotărâre:

privind numirea domnului MINCIUNĂ BEJAN DANIEL IONUȚ în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și încetarea promovării temporare a doamnei MANOLACHE ANTONETA

Document hotărâre:

implementarea guvernanței corporative la R.A. Aeroportul IAȘI

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic general (SIEG); a Listei de investiții din venituri proprii și a Listei de investiții din alocații bugetare pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea economică – Regia Autonomă Aeroportul Iași, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere parcare autoturisme pentru pasageri”

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: "Introducere teren în intravilan pentru Modernizarea Aeroportului Intenaţional Iaşi"

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Spitalului General C.F. Pașcani din rețeaua Ministerului Transportului și Infrastructurii

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Literaturii Române Iași, exercitat de domnul Jumară Dan în baza contractului de management

Document hotărâre:

privind numirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Literaturii Române Iași și a comisiei de soluționare a contestațiilor

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influenţelor asupra procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012

Document hotărâre:

privind încheierea Acordului de parteneriat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Federaţia Judeţeana a Patronatelor din Judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, a parţii de imobil situate în str. I.C. Brătianu, nr. 26, care se restituie Fundaţiei Caritatea în conformitate cu Decizia nr. 2637 /07.03.2012 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase

Document hotărâre:

privind donaţia către oraşul Cricova, reprezentant de Primarie şi Consiliul orăşenesc Cricova – Republica Moldova, a busturilor domnitorilor Alexandru Ioan Cuza şi Dimitrie Cantemir

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi – activitatea proprie – Fundaţiei Sportului Ieşean

Document hotărâre:

privind numirea doamnei PANDELEA MONICA IONELA în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Iaşi şi încetarea promovării temporare a domnului Butnaru Petru

Document hotărâre:

privind prelungirea Protocolului încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi, R.A. Aeroportul Iaşi şi Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General de Aviaţie

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012