Hotărâri ale sedinţei din data de 23-12-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de plen din data de 26 noiembrie 2010

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre pivind derularea, prin intermediul Consiliului Judeţean Iaşi, a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică pentru anul 2011, în numele şi pentru spitalele din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iaşi în cadrul "Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire" derulat prin Ministerul Mediului şi Pădurilor - Administraţia Fondului de Mediu şi realizarea Proiectului "Completarea sistemului clasic actual pentru încălzire şi prepararea apei calde cu un sistem care utilizează energia solară la Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului "Completarea sistemului clasic actual pentru încălzirea şi prepararea apei calde cu un sistem care utilizează energia solară la Spitalul Clinic de Urgenţă Prof. dr. Nicolae Oblu Iaşi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion I, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion VI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare instalaţii electrice, termice, sanitare şi finisaje interioare la clădirea "Pavilion Chirurgie" de la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Răducăneni"

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea instalaţiilor termice şi electrice la Unitatea Medico-Socială Bivolari"

Document hotărâre:

privind înființarea unui post aferent personalului neclerical pentru Biserica cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Tg. Frumos, în cadrul Eparhiei Moldovei a Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România

Document hotărâre:

privind punerea în aplicare a sentinței civile nr. 210/CA/2009 pronunțată de Tribunalului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Bivolari, cu aplicare de la 01.01.2011

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, ca urmare a reorganizării

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind numirea domnului Brişcaru Petru în funcţia de Director şi încetarea detaşării domnului Amarandi Victor pe aceeaşi funcţie din cadrul Centrului de Asistenţă Medico Socială Bivolari

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind numirea domnului Melinte Corneliu în funcţia de Director al Unităţii Medico-Sociale Răducăneni şi încetarea numirii domnului Tofan Daniel în funcţia de Director Interimar al Unităţii aprobată prin HCJI 57/2009

Document hotărâre:

privind aprobarea unui nivel zilnic majorat al alocaţiei de hrană pentru copiii care servesc masa la cantinele unităţilor şcolare

Document hotărâre:

privind reorganizarea D.G.A.S.P.C. Iaşi începând cu data de 01.01.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare pentru persoane adulte cu handicap Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei nr. 3 din HCJI 148/26.05.2010 privind taxele speciale în domeniul construcţiilor (urbanism) pentru anul fiscal 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind cota parte din sumele încasate de către titularii dreptului de administrare ca urmare a închirierii spaţiilor şi terenurilor proprietate publică de interes judeţean, ce revine Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al SC APAVITAL SA Iaşi precum şi aprobarea programului de investiţii al SC APAVITAL SA Iaşi pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind înfiinţarea Consorţiului pentru administrarea obiectivului "CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI" şi nominalizarea membrilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul acestui consorţiu

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobării realizării obiectivului de investiţii "Construire clădire pentru unitatea militară UM 02003 Constanţa - subunitatea Iaşi; anexe; amenajări exterioare; puţ forat; fosă vidanjabilă; racord utilităţi; împrejmuire; amenajare drum DE 706"

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din "E.T.+DALI-Reabilitare, consolidare şi refuncţionalizare clădire radiologie, clădire administrativ şi clădire leagăn de copii de la UAMS Răducăneni" în "E.T. Corp Clădire radiologie, Corp clădire administrativ şi Corp clădire leagăn de copii şi D.A.L.I. "Reabilitare, consolidare şi refuncţionalizare clădire administrativ la UAMS Răducăneni

Document hotărâre:

privind necesitatea modificării şi completării HCJI nr. 95/12.03.2010 - Anexele 1 şi 4 cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a aprobat Programul pentru lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2010, precum şi modificarea Anexei 8 - credite de angajament

Document hotărâre:

privind necesitatea modificării şi completării HCJI nr. 95/12.03.2010 - Anexele 2,3 şi 6 cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a aprobat Programul pentru lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind achiziţionarea de veste antiglonţ şi anvelope de iarnă din suma alocată prin HCJI 329/2010 pentru susţinerea activităţii ATOP

Document hotărâre:

privind elaborarea studiului de oportunitate pentru determinarea şi implementarea procedurii optime în vederea realizării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi"

Document hotărâre:

privind cedarea către SC Tehnopolis SRL a folosinţei bunurilor mobile şi imobile ce reprezintă aportul Consiliului Judeţean Iaşi la constituirea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic "Tehnopolis"
Modificată prin HCJ nr. 170 din 19.07.2012
Reactualizată prin HCJ nr. 401 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2010