Hotărâri ale sedinţei din data de 25-01-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de plen din data de 8 decembrie 2009, al procesului verbal al şedinţei de plen din data de 16 decembrie 2009, al procesului verbal al şedinţei de plen din data de 23 decembrie 2009

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 941/21.12.2009 pentru încetarea Contractului individual de muncă al domnului Bamboi Ilie

Document hotărâre:

privind detaşarea domnului Amarandi Victor la unitatea Medică-Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași nr. 924/14.12.2009 pentru numirea domnului Vasile Marian în funcţia de Director General al R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 947/23.12.2009 pentru prelungirea detaşării domnului Murgoci Vasile la Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judeţene Iaşi

Document hotărâre:

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliile Consultative ale Unităților Medico-Sociale din subordine

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţiativei Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi privind demararea procedurilor în vederea obţinerii titlului de „teatru de importanţă naţională

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, începând cu 01.01.2010

Document hotărâre:

privind rectificarea adresei imobilului cunoscut sub denumirea de MUZEUL TEATRULUI- Casa „Vornic Alecsandri"

Document hotărâre:

privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local „Cale de acces la Cimitirul Municipal Paşcani”, în vederea exproprierii terenului în suprafaţă de 1200 mp, situat în strada Grigore Ureche, Municipiul Paşcani

Document hotărâre:

privind necesitatea angajării de servicii juridice specializate, în cauze penale în care sunt implicaţi demnitari ai Consiliului Judeţean Iaşi şi funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea HCJI nr. 293/2008 prin care s-au aprobat tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Iaşi, în sensul actualizării anuale a acestora în funcţie de rata inflaţiei

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de SC „SAMSON INTERNATIONAL GROUP” SRL  împotriva Hotărârii nr. 208/26.08.2009, de actualizare anuală a „Programului de Transport Public judeţean Iaşi pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011

Document hotărâre:

privind amplasarea unui nou post de transformare în incinta „Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria" Iaşi

Document hotărâre:

privind Actualizarea Devizului General în sensul majorării valorii totale a investiţiei la valoarea de 825.947.56 lei şi necesitatea alocării sumei de 23.665,56 lei, inclusiv T.V.A. din Bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2010 la obiectivul de investiţii: „CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CENTRUL DE PLASAMENT NR.4 SF. NICOALE- IAŞI

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ”RK acoperiş Casa Agronomului (Refacere acoperiş şi modificare pantă-corp A), str. Bucium nr.80, Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere platformă de operare existentă cu 3 locuri de parcare pentru avioane cod „D”- Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 pentru personalul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judeţene Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuției financiare a Județului Iași la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a judeţului Iaşi la bugetul pe anul 2010 al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, România-Republica Moldova

Document hotărâre:

privind Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a judeţului Iaşi, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind abrogarea Hotărârilor nr. 200, 201, 202,203/23.05.2008

Document hotărâre:

privind abrogarea HCJI 103/2008 privind participarea Consiliului Judeţean Iaşi la proiectul „Monitorizarea energiei în clădirile publice din zonele Iaşi, România şi Leuven, Belgia” având ca parteneri pe Interleuven, Belgia; Primăria Municipiului Iaşi şi ALGEPEM Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de colaborare între judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Fundaţia Pro WOMEN Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea HCJI nr. 179/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă-Canal Iași – ARSACIS, la care județul Iași-Consiliul Județean Iași este membru asociat

Document hotărâre:

privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv și Statutul ARSACIS

Document hotărâre:

privind privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC APAVITAL SA Iași

Document hotărâre:

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC APAVITAL SA

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași"

Document hotărâre:

privind aprobarea cofinanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași"

Document hotărâre:

privind modificarea Actului Constitutiv al SC APAVITAL SA, la care județul Iași – Consiliul Județean Iași este acționar

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. APAVITAL S.A. Iași precum și aprobarea programul de investiții al S.C. APAVITAL S.A. Iași pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Iași

Document hotărâre:

privind bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Tehnopolis S.R.L. Iaşi pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind Raportul de Activitate al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2009

Document hotărâre:

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2009

Document hotărâre:

privind aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Consiliului Județean Iași în anul 2009

Document hotărâre:

privind aplicarea Legii 52/2003 la nivelul Consiliului Judeţean Iaşi în anul 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea raportului de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi în anul 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/08.12.2009