Hotărâri ale sedinţei din data de 08-12-2009


Document hotărâre:

pentru modificarea si completarea HCJI nr. 260/10.11.2009 privind aprobarea programelor de lucrari de drumuri judetene si comunale pe surse de finantare pentru anul 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean în calitate de partener în cadrul Proiectului „Îmbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice oferite de Consiliul Judetean Iasi prin formarea continua a angajatilor” finantat prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de plen din data de 12.10.2009, al procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 19.10.2009, al procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 26.10.2009, al procesului verbal al şedinţei de plen din data de 28.10.2009 şi al procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 10.11.2009

Document hotărâre:

privind încetarea calitatii de consilier judetean a domnului Nechifor Cristian

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judetean in Consiliul Judetean Iasi a domnului Doleanu Stefan

Document hotărâre:

privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind numirea doamnei Georgeta Gâlca, Director General la Societatea Comerciala pentru Lucrari Drumuri si Poduri S.A.

Document hotărâre:

privind numirea domnului Romeo Dumitriu, reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în Consiliul de Administratie al R.A. „Aeroportul” Iasi

Document hotărâre:

privind numirea doamnei Naum Doina, membru în Consiliul de Administratie al R.A. „Aeroportul” Iasi

Document hotărâre:

privind numirea domnului Ristea Gheorghe Virgil, reprezentantul Ministerului Apararii Nationale, în Consiliul de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind numirea domnului Radu Ionel Ursanu în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Parascheva” Iasi

Document hotărâre:

privind desfiintarea postului vacant de consilier din cadrul Compartimentului Cabinet Presedinte si aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, începând cu data de 01 noiembrie 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea initiativei Filarmonicii de stat „Moldova” Iasi privind demararea procedurilor în vederea obtinerii titlului de „filarmonica de importanta nationala”

Document hotărâre:

privind aprobarea unui nivel zilnic majorat al alocatiei de hrana pentru copiii care servesc masa la cantinele unitatilor scolare

Document hotărâre:

privind functionarea Centrului rezidential pentru persoane vârstnice, Mircesti, costul mediu lunar de întretinere, pentru o persoana vârstnica, în Centrul rezidential Mircesti, respectiv Metodologia, Instrumentele de lucru si criteriile de admitere a unei persoane varstnice în centrul susmentionat

Document hotărâre:

privind aprobarea noii valori a proiectului „Centrul social de tip rezidenţial Iaşi, Galata” şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Iaşi la finanţarea proiectului, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

Document hotărâre:

privind însusirea de catre Consiliul Judetean Iasi a solutiilor si masurilor care se impun pentru fundamentarea tehnica si economica a deciziei de interventie din Expertiza tehnica pentru cladirea din V. Alecsandri, nr.6 cât si aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii cu indicatorii tehnico-economici aferenti, în cadrul obiectivului de investitie „CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE SI MANSARDARE CLADIRE MONUMENT ISTORIC-STRADA V. ALECSANDRI, NR. 6 IASI”

Document hotărâre:

privind necesitatea alocarii sumei de 312.166,64 lei (312,17 mi lei), inclusiv T.V.A. din Bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2010 în vederea realizarii Documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – D.T. (Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarillor de construire - D.A.T.C si Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor - D.T.O.E), Proiectului Tehnic - P.T. a Detaliilor de executie – D.E., Verificare de proiect, precum si alte documentatii suport care pot fi solicitate în vederea autorizarii aferente obiectivului de investitie: „CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE SI MANSARDARE CLADIRE MONUMENT ISTORIC-STRADA V. ALECSANDRI, NR. 6 IASI”

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Lucrari de interventie la Muzeul „M. Sadoveanu”, Iasi. Consolidare, restaurare etapa I”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate elaborat de catre consultantul ILF Austria/Hydro Ingineria Germani în cadrul proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor din sectorul apa/apa uzata în România”, din cadrul masurii ISPA 2005/Ro/16/P/PA/001-02”, cu finantare din Fondul de Coeziune în cadrul POS-Mediu/ Axa prioritara 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata în judetul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Iasi (PIDPC Iasi), pentru perioada 2009-2015

Document hotărâre:

privind modificarea HCJI nr. 78/1999 privind însusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judetului Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea preturilor medii la produsele agricole din judetul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea costului mediul lunar de întretinere si contributia lunara în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de unitatile medico-sociale si/sau a sustinatorilor legali ai acestora

Document hotărâre:

privind alocarea sumelor încasate cu titlu de cota parte din chirii catre spitalele care administreaza spatii si terenuri din domeniul public de interes judetean

Document hotărâre:

privind clasificarea drumurilor satesti DS 1661 si DS 21/82 respectiv DS 2813 de pe raza comunei Butea, judetul Iasi si trecerea acestora în categoria drumurilor comunale

Document hotărâre:

privind modificarea art.3 din HCJI nr. 129/2009

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinta gratuita a imobilului din comuna Tibanesti catre Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea SPADJ în domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean a unor cladiri si terenuri

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi, Comuna Letcani - Consiliul Local al Comunei Letcani, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara în vederea realizarii în comun a proiectului „Parc Industrial în judetul Iasi”

Document hotărâre:

privind continuarea parteneriatului cu Biroul de Consiliere pentru Cetateni

Document hotărâre:

privind constituirea Comitetului de Coordonare si a Grupului de Lucru pentru monitorizarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor Iasi

Document hotărâre:

privind completarea anexei nr.1 la HCJI 220/31.08.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii proiectului „Sistem informatic integrat al Consiliului Judetean Iasi pentru implementarea de solutii e-guvernare si e-administratie – SINFO IS” si a cheltuielilor l egate de proiect, atât a valorii totale a proiectului cât si a cofinantarii proprii

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2009

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare a unor sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe unitati administrativ-teritoriale în vederea finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore si cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învatamântul de stat si confesional pe anul 2009

Document hotărâre:

privind repartizarea influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala s pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform art.33, alin 3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pe anul 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Iaşi pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind tarifele de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi şi a Listei de investiţii din venituri proprii, pentru anul 2009

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Marius Universal SRL şi SC Auto Trans Gam SRL împotriva HCJI nr. 220/31.08.2009

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC PRODAN IMPEX SRL prin care solicită revocarea HCJI nr. 212/26.08.2009 de ratificare a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 466/26.06.2009.

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC PRODAN IMPEX SRL împotriva măsurii de retragere a licenţei pentru traseul judeţean nr. 098 Iaşi-Lunca Cetăţuii-Ciurea, măsură dispusă prin adresa nr. 7780/24.09.2009 emisă de Consiliul Judeţean Iaşi, în conformitate cu Legea 92/2007 şi a ordinului M.I.R.A.nr. 353/2007

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi, începând cu 01.01.2010

Document hotărâre:

privind asocierea județului Iași-Consiliul Judeţean Iaşi cu comunele Cucuteni, Aroneanu, Ipatele în vederea implementării proiectelor finanţate prin „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

Document hotărâre:

privind alocarea unor fonduri necesare pentru Sărbătorile de Iarnă şi Anul Nou