Hotărâri ale sedinţei din data de 15-12-2008


Art.1
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 21 noiembrie 2008.
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 29 noiembrie 2008.

Art.1
Incepand cu data de 22 decembrie 2008, d-na MARIN RENATA MIHAELA se numeste, prin concurs de recrutare, in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Iasi.
Art.2
Cu aceeasi data inceteaza promovarea temporara a d-nei TISAN MARIA CARLA, sef birou, in functia de director executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Iasi.
Art.3
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi va stabili drepturile salariale ale d-nelor MARIN RENATA MIHAELA si TISAN MARIA CARLA, potrivit legislatiei in vigoare.
Art.4
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi si Serviciul Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi,prin grija directorului executiv, respectiv a sefului de serviciu, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba delimitarea unui teren- proprietate a judetului Iasi, situat in strada M . Costachescu nr. 6 , conform schitei din Anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
In aplicarea prevederilor art. 1, SC Apa Vital SA Iasi va intocmi documentatia cadastrala aferenta terenului in suprafata de 12.739,10mp pe care sunt amplasate active ale SC Apa Vital SA Iasi.
Art.3
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor prin Sef Serviciu- Mihail Manciu, Serviciul Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului prin Sef Serviciu- Dumitru Cantemir si SC Apa Vital SA Iasi prin director -Ion Toma.
Termen: 30 zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Este de acord cu schimbarea titulaturii Muzeului Literaturii Romane Iasi, din muzeu de importanta regionala in muzeu de importanta nationala.
Art.2
Se aproba cuprinderea in bugetul pentru anul 2009 a sumelor necesare pentru majorarea cu 20% a salariilor de baza ale personalului ca urmare a clasificarii Muzeului Literaturii Romane Iasi in muzeu de importanta nationala prin Hotarare de Guvem, ce va fi initiata de Ministerul Culturii si Cultelor.
Art.3
Punerea in plata a drepturilor banesti prevazute la art. 2 se va face dupa publicarea Hotararii de Guvern in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art.4
Prevederile prezentei hotarari se vor duce la indeplinire de Serviciul Resurse Umane si Salarizare, Serviciul Buget prin grija sefilor de servicii si de Muzeul Literaturii Romane, Iasi, prin grija domnului director, prof. dr. Dan Jumara.

Art.1
Se constituie Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Iasi in urmatoarea componenta :
      1. Vasile Dumitriu ,consilier judetean - presedinte ATOP
      2. Vasile Etcu,subprefect - membru
      3. Liviu Zanfirescu,inspector sef IPJ Iasi - membru
      4. Dinu Apavaloaie, consilier judetean - membru
      5. Mugur Cozmanciuc,consilier judetean - membru
      6. Eugen Ticau, consilier judetean - membru
      7. Constantin Serban - membru
      8. Maria Cabalau - membru
      9. Petras Constantin, reprezentant CNP - membru
     10. Catalin Neculau, reprezentant al comunitatii - membru
     11. Valeriu Ailoaiei, reprezentant al comunitatii - membru
     I2. Ovidiu Emilian Varga, reprezentant al comunitatii - membru
Art.2
Se stabileste urmatoarea componenta a comisiilor de lucru :
     1. Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii : - Vasile Dumitriu
          - Liviu Zanfrrescu
          - Mugur Cozmanciuc
          - Catalin Neculau
     2.Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali:
          - Vasile Etcu
          - Dinu Apavaloie
          - Maria Cabal au
          - Valeriu Ailoaiei
     3.Comisia pentru probleme sociale ,standarde profesionale, consultanta si drepturile omului :
          - Constantin Petra
          - Eugen Ticau
          - Constantin Serban
          - Ovidiu Emilian Varga.
Art.3
Coordonatorul Compartimentului Ghiseu Unic,Arhiva si Secretariat ATOP,d-l Irimiea Benone Gabriel, va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.1
(1) Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.332/31.10.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2008 conform anexelor 1, 2.1 ,2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Serviciul Buget si S.P.A.DJ. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi pentru anul 2008;
Art.2
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Director General Mitica Rebegea si doamna Contabil Sef Nicoleta Alexandrescu de la R.A. Aeroportul Iasi;

Art.1
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.
Tarifele se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Gruparea activitatilor defasurate in spatiul inchiriat se va face conform Anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2009.
Art.3
Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii.
Art.4
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotarari. Daca valoarea tarifului lunar pe mp stabilit prin prezenta hotarare este mai mica decat valoarea obtinuta in urma licitatiei, tariful adjudecat va fi indexat cu rata anuala a inflatiei, functie de data incheierii contractului de inchiriere.
Art.5
In cazul folosirii spatiilor cu alta destinatie decat locuinta de catre persoane fizice sau juridice fara forme legale, acestea vor plati daune pentru folosinta pana la eliberarea lor pentru reintroducerea in circuitul civil. Sumele reprezentand daune, mentionate anterior vor fi calculate conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.6
La data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 283/27. 11 .2007.
Art.7
Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Seful Serviciului Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului si salariatii din cadrul acestui serviciu cu atributii in gestionarea patrimoniului Consiliului Judetean Iasi, de catre Seful Serviciului Fonduri Speciale si Executori Creante Bugetare si toti salariatii acestui serviciu, de catre conducatorii institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi si finantate din bugetul propriu al acestuia, precum si de conducatorii unitatilor sanitare care administreaza spatii si terenuri aflate in proprietatea publica de interes judetean.