Hotărâri ale sedinţei din data de 29-11-2008


Art.1
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 31 octombrie 2008.

Art.unic
Se amana adoptarea unor hotarari cu privire la Planul de ocupare a functiilor publice de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Iasi, pana la realizarea unei analize privind modul de intocmire a Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2009 la institutiile mentionate anterior.

Art.1
Aproba Organigrama - Anexa nr. 1 si Statui de functii - Anexa nr. 2 pentru Unitatea Medico-Sociala Raducaneni, cu aplicare de la 01 decembrie 2008. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Serviciul Resurse Umane si Salarizare, prin grija sefului de serviciu si Unitatea Medico-Sociala Raducaneni, prin grija directorului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba preturile medii la produsele agricole din judetul Iasi, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2009 ;
Art.3
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, prin unitatile fiscale din subordine, va aplica prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba costul mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor asigurate de catre Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni pentru anul 2009, in suma de 507 lei/luna/persoana;
Art.2
Beneficiarii serviciilor asigurate de Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni care au venituri proprii si/sau sustinatorii legali ai acestora care realizeaza venituri, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, astfel:
a)persoane varstnice care au venituri: 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a depasi costul mediu de intretinere stabilit;
b) sustinatori legali: diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camine, daca realizeaza venit lunar, pe membru de familie, in cuantum mai mare de 600 lei, fara a depasi costul mediu de intretinere stabilit ;
Art.3
Beneficiarii serviciilor asigurate de Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni care nu au venituri proprii si/sau sustinatori legali precum si acei care au sustinatori legali care nu au venituri, nu datoreaza plata contributiei de intretinere, aceasta fiind suportata din bugetul Consiliului Judetean Iasi;
Art.4
(1) Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanelor ingrijite in unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni si/sau a sustinatorilor legali ai acestora, se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de beneficiar, de reprezentantul sau legal, dupa caz, si/sau de sustinatorul legal.
(2) Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.
(3) Obligatia de plata a contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca;
Art.5
Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba transmiterea obiectivului de investitie : "Alimentare cu apa a localitatilor Carniceni, Tiganasi si Mihail Kogalniceanu, comuna Tiganasi, judetul Iasi" din proprietatea publica a judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi in proprietatea publica a comunei Tiganasi si in folosinta si paza Consiliului Local Tiganasi
Art.2
Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor si Serviciul Financiar Contabil si Gestiunea Patrimoniului vor proceda, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei Hotarari, la perfectarea Procesului Verbal de predare - primire a obiectivului de investitie : "Alimentare cu apa a localitatilor Carniceni, Tiganasi si Mihail Kogalniceanu, comuna Tiganasi, judetul Iasi" din proprietatea publica a judetului Iasi -Consiliul Judetean Iasi in proprietatea publica a comunei Tiganasi, folosinta si paza Consiliului Local Tiganasi.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici ai investitiei "Montare Centrala Termica la Complexul de Sevicii Pascani jud. Iasi".
    - Valoare totala : 262.980 lei (73.755euro)
     din care C+M : 94.070 lei (26.383 euro)
    - Durata de realizare a investitiei: 4 luni
    - Finantarea investitiei : bugetul Consiliului Judetean Iasi

Art.1
Se aproba, in limita bugetului aprobat, un cuantum al alocatiei de hrana mai mare decat cel stabilit prin HG nr. 421/2008 pentru copiii care beneficiaza de masa in cantinele unitatilor scolare, conform anexei.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate la investitia "Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii Pascani" judetul Iasi
    - Valoare totala : 917,639 mii lei (233,895 mii euro)
     din care C+M : 772,910 mii lei ( 197,005 mii euro)
    - Durata de realizare a investiliei: 15 luni .
    - Finantarea investiliei : credit extern BDCE : 73,53 %, Guvernul Romaniei prin ANPDC 2,36% si bugetul Consiliului Judetean Iasi 24,11 %.

Art.1
Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi pentru anul 2008;
Art.2
Regia Autonoma Aeroportul Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotiirari;

Art.1
Se abroga Hotararea nr.291/30.09.2008 a Consiliului Judetean Iasi privind concesionarea directa a unor activitati de drumuri si poduri catre S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, ca ramasa fara obiect.
Art.2
Incepand cu data prezentei hotarari, inceteaza prevederile Dispoziliei nr.1292/03.11.2008 a Presedintelui C.J. Iasi privind constituirea comisiei de negociere a clauzelor contractului de concesiune si a clauzelor contractelor de executie lucrari, potrivit Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 291/30.09.2008.
Art.3
Directorul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi (S.P.A.D.J. Iasi), dl. Dorin Savlovschi, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, in termen de 10 (zece) zile de la comunicarea acesteia.

Art.1
La Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.l61/2006 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Iasi , precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, se face urmatoarea rectificare:
    " - Pozitia 219 coloana 4 de la art. 1 litera c ) se rectifica in sensul ca la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda"Iasi, in loc de « suprafata totaai de 10,097 mp" se va citi "suprafata totala de 11637 mp."
Art.2
La Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 78/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al judetului Iasi, pre cum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ias, se face urmatoarea rectificare: « -In loc de «inventarul bunurl/or care apartin Consiliului Judetean Iasi »se va citi : <Art.3
Serviciul Juridic- Contencios va promova proiectul de Hotarare de Guvern privind rectificarea Hotararii Guvemului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetuIui Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, si implicit a Hotararii Guvemului nr. 48/2007 de modificare si completare a HG nr. 1354/2001; Termen : in 3 zile de la data comunicarii. Raspunde : Sef Serviciu Juridic-contencios : Poraico Maria
Art.4
RestuI prevederilor din Hotararile Consiliului Judetean Iasi nrl.161/2006 si 78/1999 raman neschimbate.

Art.1
Se respinge proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi a imobilelor (terenuri si constructii) din municipiul Iasi, str. Codrescu m. 6, in vederea restituirii acestora catre mostenitorii Principelui Mihai D. Sturza si ai Principesei Olga Mavrocordat, respectiv catre Carol Theitler, in temeiul Legii nr. 10/2001, urmare neintrunirii quorumului necesar adoptarii hotararilor privind patrimoniul unitatilor administrativ- teritoriale.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 38.000 lei alocata din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, conform anexei la prezenta;
Art.2
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de consilier ec. Nica-Bujor Laura Mihaela, consilier ec. Sapunaru Doina Gabriela din cadrul Serviciului Buget (termen de realizare 10 zile), precum si de conducatorul compartimentului financiar-contabil al Liceului pentru elevi cu deficiente de vedere cu clasele I-XII « Moldova» Targu Frumos.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 potrivit anexelor I, 1.1- 1.3 parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
mii lei Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 potrivit anexelor I, 1.1- 1.3 parte integrant din prezenta hotarare, astfel:
        I. Venituri - 1574,70
        II. Cheltuieli -1574,70
Art.2
Aproba propunerile privind bugetele din venituri proprii ale institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. II, II.1-II.3, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
mii lei
        I.Venituri - +20,00
        II. Cheltuieli - +20,00
Art.3
Aproba propunerile privind veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. IV, IV.I- IV.4, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
mii lei
        I.Venituri - +314,00
        II. Cheltuieli - +314,00
Art.4
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de intreg personalul din cadrul Serviciului Buget (termen de realizare - 10 zile), Sef Serviciu Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului si conducatorii compartimentelor financiar contabile ai Muzeului Literaturii Romane, Filarmonicii Moldova Iasi, Grupului Scolar "Ion Holban" Iasi, Grupului Scolar nr. 1 "Vasile Pavelcu" (pentru elevi cn deficiente de auz) Iasi, Scolii de Arte si Meserii Speciala "Trinitas" Tg. Frumos, Scolii Speciale "Constantin Paunescu" Iasi,

Art.1
Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directorul General si Directorul Economic ai S.c. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 1318/2008 de aprobare a participarii domnului Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi, domnul Constantin ADASCALITEI, la vizita de documentare " Energie din resurse regenerabile si deseuri- experienta suedeza", ce se va desfasura in Suedia, in perioada 7-10 decembrie 2008.
Art.2
Cheltuielile de deplasare se vor efectua in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Prevederile prezentei Dispozitii vor fi duse la indeplinire de doamna Sanda BITERE - consilier Compartimentul Relatii Internationale, pana la data de 16.12.2008.

Art.1
Aproba infiintarea a doua posturi in regim contractual in cadrul Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Arhitect-Sef si modificarea in acest sens a Organigramei - anexa nr. 1 si a Statului de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si personalului contractual) - anexa nr. 2, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi cu aplicare de la 01 decembrie 2008.
Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Serviciul Resurse Umane si Salarizare, prin grija sefului de serviciu si Directia Arhitect-Sef, prin grija Arhitectului Sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru realizare "Centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie" cu urmatoarele locatii:
    - Str. Vasile Lupu nr. 80 A
        Valoarea totala a investitiei : 663,43 mii lei,
        din care: C+M - 520,69 mii lei
        Durata de realizare a investitiei: 8 luni
    - Blv. C.A. Rosetti nr.ll-I5
        Valoarea totala a investitiei : 663,43 mii lei,
        din care: C+M - 520,69 mii lei
        Durata de realizare a investitiei: 8luni
    - Blv. C.A. Rosetti nr. 18
        Valoarea totala a investitiei : 663,43 mii lei,
        din care: C+M - 520,69 mii lei
        Durata de realizare a investitiei: 8 luni
        Valoarea totala a proiectului: 1990,29 mii lei
        Din care C+M: 1562.07 mii lei
        Finantarea investitiei: BIRD si Guvernul Romaniei

Art.1
Se insuseste Raportul de evaluare intocmit de evaluator atestat SC "DIACONU si ASOCIATII" Iasi a bunurilor mobile si imobile din patrimoniul SC AVIATIA UTILITARA SA Iasi, conform anexei - parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Inregistrarea in evidentele contabile ale Consiliului Judetean Iasi a bunurilor prevazute la art.l din prezenta hotarare se va realiza de catre Serviciul Financiar Contabilitate si Gestionarea Patrimomului prin seful Serviciului - Dumitru Cantemir, la valorile consemnate in Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul atestat, in termen de 15 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Aproba incheierea Protocolului privind transferul pachetului integral de actiuni al SC AVIATIA UTILITARA SA Iasi de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) Bucuresti la judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, conform anexei - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Judetul Iasi exercita prin Consiliul Judetean Iasi toate drepturile si isi asuma toate obligatiile care decurg din calitatea de actionar la SC AVIATIA UTILITARA SA Iasi.
Art.3
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze Protocolul prevazut la art.1.
Art.4
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de conducerea executiva a Consiliului Judetean Iasi, de Serviciul Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului prin sef serviciu - Dumitru Cantemir si Serviciul Juridic-Contencios prin sef serviciu - Maria Poraico, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Art.1
In aplicarea art.l din Legea nr.187/2004, inceteaza dreptul de administrare directa asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul SC AVIATIA UTILITARA SA Iasi, identificate in Anexa 1, respectiv Anexa 2 la prezenta hotarare, prin trecerea acestora in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Inregistrarea in evidentele contabile ale Consiliului Judetean Iasi a bunurilor prevazute la art.1 din prezenta hotarare se va realiza de catre Serviciul Financiar Contabilitate si Gestionarea Patrimoniului prin seful Serviciului Dumitru Cantemir, la valorile consemnate in Raportul de evaluare intocmit de expert autorizat.
Art.3
Procedurile prevazute de reglementarile legale in materia administrarii bunurilor proprietate publica se vor realiza in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari, de catre Serviciul Juridic-Contencios prin seful Serviciului - Maria Poraico.

Art.1
Articolul 2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 331/31.10.2008 se modifica si are urmatorul continut: "In baza art. 89, alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. SAVLOVSCHI DORIN se detaseaza, incepand cu data de 31.10.2008, la Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, in functia publica de conducere vacanta de director executiv, pana la ocuparea postului in conditiile legii, dar nu mai mult de sase luni".
Art.2
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Serviciul Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi, prin grija directorului executiv, respectiv a sefului de serviciu, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba efectuarea vizitei unei delegatii a Administratiei Regionale de Stat din Regiunea Pskov (Federatia Rusa), in perioada 15-21 decembrie 2008, formata din:
        1. Dmitri Valerievici Razumov, Presedintele Comitetului Regional pentru Investitii si
        2. Zinaida Nicolaevna Ivanova, Presedintele Comitetului Regional pentru Cultura.
Art.2
Se aloca suma de 2.000 lei, reprezentand cheltuielile cu cazarea, masa, interpretariat aferente organizarii acestei vizite.
Art.3
Dupa prezentarea raportului vizitei, Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi vor analiza initiativa cooperarii si vor decide in ceea ce priveste cooperarea si a formei in care se va derula aceasta.
Art.4
Compartimentul Relatii Internationale va initia demersurile in vederea rediscutarii Acordului de Cooperare cu Administratia Regionala de Stat din Regiunea Pskov (Federatia Rusa) .
Art.5
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Compartimentul Relatii Internationale, in termen de 30 zile de la finalizarea negocierilor, Serviciul Financiar- Contabil si Gestionare Patrimoniu, Serviciul Buget.

Art.1
Proroga pentru proxima sedinta a Plenului Consiliului Judetean Iasi, dezbaterea referitoare la delimitarea imobilului - proprietate a judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi, imobil compus din teren si constructii din Iasi, str. Mihai Costachescu nr.6.