Hotărâri ale sedinţei din data de 21-11-2008


Art.1
Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 246 din 15.10.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul Proiectului " Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ282, DJ2828, Iasi - Botosani".
Art.2
Modificari:
2.1 Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii cu indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 2828, Iasi - Botosani ", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.3
Completari:
3.1 Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 249/15.10.2007 de aprobare a Proiectului " Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ282, DJ2828, Iasi - Botosani" si a cheltuielilor legate de acesta.
Art.2
Modificari:
2.1 Se aproba contributia proprie ce revine Consiliului Judetean Iasi din costurile eligibile aferente proiectului "Reabilitarea si modemizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 2828, Iasi - Botosani, in valoare de 1.164.740,85 lei reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.
2.2 Se aproba toate costurile neeligibile (cheltuieli neeligibile si TV A aferent cheltuielilor neeligibile) ale proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 2828, Iasi - Botosani " in valoare de 8.414.658,36 lei, inclusiv costurile conexe proiectului.
Art.3
Completari:
3.1 Se aproba suma de 10.948.035,08 lei, reprezentand TV A aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, suma ce va fi recuperata ulterior de la bugetul de stat.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.5
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Incetează efectele juridice prin HCJ nr. 182 din 19.07.2012 si HCJ nr. 62 din 19.02.2013

Art.1
Se aproba Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investitii "AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTE SF. IOAN - IASI", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.2
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de urgente Sf. Ioan -Iasi" in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
Art.2
(1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile totale eligibile aferente Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de urgente Sf loan -Iasi", in valoare de 38.664,74 lei reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.
(2) Se aproba toate costurile neeligibile ale proiectului in valoare de 670.591,69 lei, inclusiv costurile conexe.
(3) Se aproba suma de 490.280,41 lei, reprezentand T.V.A., in cadrul Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de urgente Sf. Ioan - Iasi".
Art.3
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea imobilului modernizat si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare / dare in exploatare si sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.
Art.5
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa se asigure ca bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional nu sunt instrainate, inchiriate, gajate pe o perioada de 5 ani de la data finalizarii Proiectului.
Art.6
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa nu desfasoare activitati economice in scopul obtinerii de venituri din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat, prin acordarea dreptului de utilizare catre terte parti.
Art.7
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalititii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.
Art.8
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba Studiul de Fezabilitate al obiectivului de investitii din cadrul proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLILOR SPECIALE DIN JUDETUL IASI", cu indicatorii tehnicoeconomici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.2
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba Proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLILOR SPECIALE DIN JUDETUL IASI" eligibil pentru finantare prin Programul Operational Regional 2007- 2013 de implementare a Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4, respectiv:
Reabilitarea / modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
Art.2
(1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile totale eligibile aferente proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea scoliIor speciale din judetul Iasi", in valoare de 489.215,91 lei reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. (2) Se aproba toate costurile neeligibile ale proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul Iasi" in valoare de 6.083.506,27 lei, inclusiv costurile conexe.
Art.3
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba alocarea in bugetul peritru anul 2009 a sumei de 32.757,16 EURO (0,04 euro/locuitor x 818.929 locuitori), ce reprezinta cotizatia datorata de judetul Iasi in calitate de membru fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST"-A.D.I.E. pentru anul 2009.
Art.2
(1) Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
Art.3
Se aproba plata cotizatiei prevazute la art.1 in transe egale, trimestrial.
Art.4
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Financiar- Contabil si Gestionare Patrimoniu si Serviciul Buget pana la data de 31.12.2009.

Art.1
Se aproba contractul de comodat ce urmeaza a fi semnat cu Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi in vederea amplasarii unui infochiosc, activitate in cadrul Proiectului "Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi", ce constituie parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi, domnul Constantin SIMIRAD, in vederea semnarii contractului de comodat.
Art.3
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba documentul "Plan strategic de management integrat al deseurilor din judetul Iasi"- plan judetean de gestionare a deseurilor, ce constituie anexa parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.2
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se desemneaza, in calitate de reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi, in componenta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST"A.D.I.E., urmatoarele persoane:
1. domnul dr. Constantin SIMIRAD, Presedintele Consiliului Judetean Iasi;
2. domnul Constantin ADASCALITEI, Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi;
3.domnul Victor CHIRILA, Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Se desemneaza, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Iasi, in componenta Consiliului de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST"A.D.I.E., domnul dr. Constantin SIMIRAD, Presedintele Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba alocarea in bugetul pentru anul 2009 a sumei de 150.000 lei, ce reprezinta contributia judetului Iasi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Iasi, Romania-Republica Moldova, pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare pentru anul 2009.
Art.2
(1) Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2009.
Art.3
Se aproba plata contributiei prevazute la art.1 in transe egale, trimestrial.
Art.4
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Financiar- Contabil si Gestionare Patrimoniu si Serviciul Buget pana la data de 31.12.2009.

Art.1
Se aproba alocarea in bugetul pentru anul 2009 a sumei de 818.929 lei, ce reprezinta contributia judetului Iasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionala pentru anul 2009.
Art.2
(1) Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
Art.3
Se aproba plata contributiei prevazute la art.1 in transe egale, trimestrial.
Art.4
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Financiar- Contabil si Gestionare Patrimoniu si Serviciul Buget pana la data de 31.12.2009.

Art.1
Se aproba alocarea in bugetul pentru anul 2009 a sumei de 40.946,45 euro (0,05 euro/locuitor x 818.929 locuitori), ce reprezinta cotizatia datorata de judetul Iasi in calitate de membru fondator al EUROREGIUNII SIRET -PRUT -NISTRU pentru anul 2009.
Art.2
(1) Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2009.
Art.3
Se aproba plata cotizatiei prevazute la art.1 in transe egale, trimestrial.
Art.4
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Financiar- Contabil si Gestionare Patrimoniu si Serviciul Buget pana la data de 31.12.2009.

Art.1
Se aproba insusirea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 1345/2008 privind participarea domnilor consilieri judeteni Radu Ionel Ursanu si Costel Alexe, la Conferinta Internationala pentru tineret A.R.E. "Viitorul ne apartine - dar cum ar trebui sa-i facem fata?" organizata la Wiesbaden/Germania in perioada 23-26.11.2008.
Art.2
Cheltuielile de deplasare se vor efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre doamna Bitere Sanda, consilier Compartiment Relatii Internationale.