Hotărâri ale sedinţei din data de 31-10-2008


Art.1
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 30.09.2008.
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 13.10.2008.

Art.1
Aproba Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2009, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Toate structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, prin grija conducatorului sau, dupa caz, a coordonatorului de structura, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari pana la data de 31 decembrie 2009.

Art.1
Aproba infiintarea unei functii contractuale de executie de sofer si modificarea, in mod corespunzator, a Organigramei - anexa nr. 1 si a Statului de Functii (posturi aferente personalului nedidactic) - anexa nr. 2 ale Scolii Speciale Pascani, cu aplicare de la 01 noiembrie 2008. Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prevederile prezentei hotarari se vor duce la indeplinire de Serviciul Resurse Umane si Salarizare, prin grija sefului de serviciu si de conducerea Scolii Speciale Pascani.

Art.1
Aproba infiintarea a 9 (noua) posturi in regim contractual in aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi si modificarea corespunzatoare a organigramei - anexa nr. 1 si a statului de functii - anexa nr.2, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 noiembrie 2008.
Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Serviciul Resurse Umane si Salarizare, Serviciul Administrativ, Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana, prin grija sefilor de serviciu, precum si Arhitectul Sef al judetului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Constata incetarea de drept a Contractului individual de munca pe durata determinata, inregistrat sub nr. 192/20.02.2008, al d-lui VAMANU ALEXANDRU, incepand cu data de 01 noiembrie 2008, in conformitate cu prevederile art. 56, lit. j) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare (la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata).
Art.2
Serviciul Resurse Umane si Salarizare, prin grija sefului de serviciu, precum si Unitatea Medico-Sociala Bivolari, prin grija directorului nou numit, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Incepand cu data de 01 noiembrie 2008, dl. BAMBOI ILIE se numeste in functia de Director al Unitatii Medico-Sociale Bivolari.
Art.2
Serviciul Resurse Umane si Salarizare, prin grija sefului de serviciu, precum si dl. BAMBOI ILIE, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Incepand cu data de 01 noiembrie 2008, dl. ZOSIN MIHAI DAN se numeste in functia de Director al Unitatii Medico-Sociale Sculeni.
Art.2
Serviciul Resurse Umane si Salarizare, prin grija sefului de serviciu, precum si dI. ZOSIN MIHAI DAN, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Incepand cu data de 01 noiembrie 2008, dl. AMARANDEI GHEORGHE se numeste in functia de Director al Unitatii Medico-Sociale Raducaneni.
Art.2
Serviciul Resurse Umane si Salarizare, prin grija sefului de serviciu, precum si dl. AMARANDEI GHEORGHE, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
(1) Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.231 din 31.07.2008, urmand sa aiba urmatorul continut:
  Membri:
      - Angheluta Cristian Marian, consilier judetean
      - Dumitriu Vasile, consilier judetean
      - Urcaciu Ion Lorin, consilier judetean
      - Petru Focsa, sef Serviciu de transport public judetean
      - Foia Cristian, sef al Agentiei Iasi a Autoritatii Rutiere Romane Bucuresti
      - Cogalniceanu Catalina Kati, referent, Agentia Iasi - A.R.R.Bucuresti
  Membri supleanti:
      - Scripcaru Sorin, consilier, Serviciul de transport public judetean
      - Badea Carmen, consilier juridic, Serviciul juridic contencios
      - Dima Maria, referent, Agentia Iasi - A.R.R.Bucuresti
(2) Se modifica aliniatul (2) al Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.231/2008, urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut: "Secretariatul Comisiei paritare va fi asigurat de Botezatu Gabriela, inspector in cadrul Serviciului de trasport public judetean".
Art.2
Seful Serviciului de transport public judetean va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, asigurand convocarea Comisiei paritare, avand componenta de la alin.1 al art.1, in termen de 20 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Presedintelui Consiliului Judetean Iasi la Adunarea Generala a Adunarii Regiunilor Europei (A.R.E.), ce se va desfasura la Tampere (Finlanda), in perioada 12-15 noiembrie 2008.
Art.2
Cheltuielile de deplasare se vor efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre doamna Bitere Sanda, consilier Compartiment Relatii Internationale.

Art.1
Se aproba suplimentarea fondurilor in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice a Proiectului: "Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi, cu suma de 171.480 lei (inclusiv TVA).
Art.2
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre doamna Arvinte Elena- Sef Serviciul Buget si domnul Cantemir Dumitru sef Seviciul Financiar- Contabil si Gestionare Patrimoniu , pana la data de 30 noiembrie 2008.

Art.1
Se aproba initierea Proiectului "Sistem informatic integrat al Consiliului Judetean Iasi pentru implementarea de solutii e-guvernare si e-administratie" - SINFO IS, in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 (POS CCE 2007-2013), Axa prioritara 3 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public, Domeniul major de interventie 2 - Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, Operatiunea 1 Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare (inclusiv e-administratie) si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (POS CCE 3.2.1).
Art.2
Se aproba alocarea bugetara, pentru anul 2008, a sumei de 208.000 lei, fara TVA (247.520 lei, cu TVA), necesara elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Sistem informatic integrat al Consiliului Judetean Iasi pentru implementarea de solutii e-guvernare si e-administratie - SINFO IS conform cerintelor din Ghidul solicitantului POS CCE 2007-2013, 3.2.1.
Art.3
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre doamna Rascanu Elena, consilier Serviciul Proiecte cu Finantare internationala, Cooperare Interregionala si Europeana, pana la data de 31 decembrie 2008.

Art.1
Aproba redistribuirea si repartizarea sumei de 302.000 lei alocata din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, conform anexei la prezenta;
Art.2
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de consilier ec. Nica-Bujor Laura Mihaela si de catre consilier ec. Sapunaru Doina Gabriela din cadrul Serviciului Buget (termen de realizare 10 zile), de sef Serviciu Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana, ec. Jinga Cristina - Teodora precum si de Sef Serviciu Financiar-Contabil si Gestiunea Patrimoniului, ec. Cantemir Dumitru.

Art.1
Se repartizeaza suma de 40,00 mii lei din fondul de rezerva inscris in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul2008 pentru alocarea unui sprijin financiar astfel:
   40,00 mii lei pentru Parohia "Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul", municipiul Iasi continuarea lucrarilor de consolidare si restaurare a bisericii parohiale;
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul2008 potrivit anexelor I, I.1-I.5, I.5.1 parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

      mii lei
I. Venituri +22.850,00
II.Cheltuieli +22.850,00

Art.3
Aproba propunerile privind bugetele din venituri proprii ale institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. II,II.1-II.5 , parte integranta din prezenta hotanlre, astfel:

    mii lei
I. Venituri +148,00
II.Cheltuieli +148,00

Art.4
Aproba propunerile privind bugetul centralizat al fondurilor exteme nerambursabile al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. III, 111.1-111.4, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

    mii lei
I. Venituri +119,00
II.Cheltuieli +119,00

Art.5
Aproba propunerile privind veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. IV, IV.l- IV.4, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

    mii lei
I. Venituri +60,00
II.Cheltuieli +60,00

Art.6
Aproba programul de investitii rectificat pe anul 2008 pentru bugetul general al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1.4,1.4.1,1.5,1.5.1,11.4,11.5, IlIA, IVA.
Art.7
Se aproba propunerile de repartizare a influentelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2008, potrivit Anexei nr. V, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.8
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de intreg personalul din cadrul Serviciului Buget (termen de realizare - 10 zile), Sef Serviciu Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului si conducatorii compartimentelor financiar contabile ai Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, Muzeului Literaturii Romane, Filarmonicii Moldova Iasi, Unitatilor medico-sociale Sculeni, Bivolari, Raducaneni, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei Iasi, Bibliotecii "Gh. Asachi" Iasi, Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Iasi, Scolii Speciale Tg. Frumos, Grupului Scolar "Ion Holban" Iasi, Grupului Scolar nr. 1 "Vasile Pavelcu" (pentru elevi cu deficienle de auz) Iasi, Scolii de Arte si Meserii Speciala "Trinitas" Tg. Frumos, Scolii Speciale "Constantin Paunescu" Iasi, Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Sf. Maria" Iasi, Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si de catre consiliile locale Braiesti, Madlrjac, Probota, Siretel, Horlesti, Ruginoasa, Ungheni.

Art.1
Se aproba transmiterea, fara plata, din proprietatea publica a judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi in proprietatea publica a municipiului Pascani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani, a imobilelor (cladire si teren) situate in municipiul Pascani, str. Stefan cel Mare, nr. 17, in vederea realizarii proiectului "Centrul de dezvoltare economica Pascani";
Art.2
Transmiterea, fara plata, de la o institutie publica la o alta institutie publica, a imobilelor (cladire si teren) situate in municipiul Pascani, str. Stefan cel Mare, nr. 17, in vederea realizarii proiectului "Centrul de dezvoltare economica Pascani", se va face pe baza de proces - verbal de predare - preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa ii fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care il are in administrare;
Art.3
Modificarea domeniului public al judetului Iasi ca urmare a modificarii regimului juridic al imobilelor (cladire si teren) situate in municipiul Pascani, str. Stefan cel Mare, nr. 17, respectiv modificarea si completarea H.G.R. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al jud. Iasi, precum si al municipiilor, oraselor, comunelor din judetul Iasi se va face prin grija Serviciului Financiar-Contabil si Gestionarea Patrimoniului si Serviciul Juridic-Contencios.

Art.1
Se aproba desemnarea urmatorilor consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi:
1. Apavaloaie Dinu
2. Dumitriu Vasile
3. Cozmanciuc Mugur
4. Ticau Eugen
5. Serban Constantin
6. Cabalau Maria
Art.2
Coordonatorul Compartimentului Ghiseu Unic, Arhiva si Secretariat ATOP - dl. Irimiea Benone Gabriel, va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, pana la data adoptarii de catre Consiliul Judetean Iasi a hotararii privind constituirea ATOP.

Art.1
Ia act de solicitarea incetarii raporturilor de serviciu prin acordul partilor consemnat in scris a d-lui STOlCA ROMEO, director executiv al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, inregistrata sub nr. 8925/27.10.2008 si dispune incetarea raporturilor de serviciu incepand cu data de 01 noiembrie 2008.
Art.2
In baza art. 92 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 188/1999 republicata dl. Savlovschi Dorin se promoveaza in functia publica de conducere temporar vacanta de director executiv al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pana la ocuparea postului prin concurs conform HG. nr. 611/2008 (actualizata) pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Art.3
Predarea - primirea functiei va avea loc in perioada 31.10 - 04.11.2008 si va fi asigurata de D-nul Vicepresedinte Adascalitei Constantin care in baza Dispozitiei nr. 971/11.09.2008 are in coordonare directa Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri se vor duce la indeplinire de D-nul Vicepresedinte Adascalitei Constantin, D-nul Spalatelu Ionel Sef Serviciul Resurse Umane si Salarizare, D-nul Stoica Romeo director executiv al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si D-nul Savlovschi Dorin consilier in cadrul Serviciului Transport Public Judetean promovat temporar in functia publica de conducere de director executiv al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi devenita vacanta prin incetarea raporturilor de serviciu ale D-nului Stoica Romeo.

Art.1
(1) Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.298/30.09.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2008 conform anexelor 1, 2.1 ,2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Serviciul Buget si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederi1e prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba efectuarea unei contraexpertize, in sensul contractarii, prin aplicarea procedurilor de achizitie publica, a serviciilor de evaluare a imobilelor compuse din constructii si teren, proprietatea S.C. GEPROCON S.A., familiei Canschi si S.C. GIBAS NUMERIEK S.R.L. ( S.C. METALKID S.R.L.) , ce urmeaza a fi preluate de judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi".
Art.2
Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor, in termen de o zi de la comunicarea prezentei hotarari, va elabora si transmite Serviciului Achizitii Publice si Contracte specificatiile tehnice necesare demararii procedurii de achizitie publica.
Art.3
Pentru modul de elaborare a specificatiilor tehnice si pentru comunicarea acestora la Serviciul Achizitii Publice si Contracte raspunde dl. Mihail Manciu - Sef Serviciu Investitii si Controlul Lucrarilor.
Art.4
(l) Serviciul Achizitii Publice si Contracte va proceda la demararea si parcurgerea procedurii de achizitie publica in termen de 14 zile de la comunicarea specificatiilor tehnice de catre Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor. (2) Pentru modul de realizare a achizitiei publice in termenul stabilit la alin.l raspunde d-na Cristina Oteleanu - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte. (l) Serviciul Achizitii Publice si Contracte va proceda la demararea si parcurgerea procedurii de achizitie publica in termen de 14 zile de la comunicarea specificatiilor tehnice de catre Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor. (2) Pentru modul de realizare a achizitiei publice in termenul stabilit la alin.l raspunde d-na Cristina Oteleanu - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte.
Art.5
In considerarea prevederilor art.1, se suspenda executarea Hotararilor CJ.lasi nr. 242/2008 si nr.285/2008 pentru stabilirea valorii compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate S.C. GEPROCON S.A., familiei Canschi si S.C. GIBAS NUMERIEK S.R.L. ( S.C. METALKID S.R.L.), in vederea preluarii terenului suplimentar si a constructiilor existente, necesare realizarii investitiei "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi".

Art.1
Se declara de utilitate publica de interes local lucrarea: "Modernizare Aeroport International Iasi". Consemnarea rezultatului cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local "Modernizare Aeroport International Iasi" prin procesul-verbal, constituie anexa, parte componenta a prezentei hotarari.
Art.2
Expropriatorul lucrarii de interes public local "Modernizare Aeroport International Iasi" este Judetul Iasi.
Art.3
Toate unitatile administrativ teritoriale precum si persoanele juridice sau fizice aflate pe terenul declarat de utilitate publica (Consiliul Local Iasi, Consiliul Local Holboca, S.C. "GEPROCON" S.A., S.C."GIBAS NUMERIEK" S.R.L., S.C."METALKID 2008" S.RL., fam. Canschi) se vor supune regimului juridic respectiv.

Art.1
Aproba transferarea cheltuielilor inregistrate, la obiectivul LP 32 "Reabilitare DJ 282H Vladeni - Andrieseni, Judetul Iasi" din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi in evidenta contabila a Serviciului Public de Administrarea a Drumurilor Judetene Iasi, respectiv valoarea de 1.284.396,14 lei.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi in calitate de predator si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi in calitate de primitor al lucrarii LP 32 "Reabilitare DJ 282H Vladeni - Andrieseni, Judetul Iasi" vor incheia un proces- verbal de predare - primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul mentionat anterior.
Art.3
Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre: seful Serviciului Fonduri Speciale si Executori Creante Bugetare si ec. Constanta Doina Lemnaru; seful Serviciului Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului si ec. Mihaela Dorobat; Directorul Executiv al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si ec. Elena Barsan.

Art.1
Aproba transferarea cheltuielilor inregistrate, la obiectivul LP 23 "Reabilitare DJ 246 Tibanesti Valeni km. 61+130-64+710, comuna Tibanesti, Judetul Iasi" din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi in evidenta contabila a Serviciului Public de Administrarea a Drumurilor Judetene Iasi, respectiv valoarea de 1.154.905,35 lei.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi in calitate de predator si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi in calitate de primitor al lucrarii LP 23 "Reabilitare DJ 246 Tibanesti - Valeni km. 61+130-64+710, comuna Tibanesti, Judetul Iasi" vor incheia un proces- verbal de predare - primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul mentionat anterior.
Art.3
Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre: seful Serviciului Fonduri Speciale si Executori Creante Bugetare si ec. Constanta Doina Lemnaru; seful Serviciului Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului si ec. Mihaela Dorobat; Directorul Executiv al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si ec. Elena Barsan.

Art.1
Aproba transferarea cheltuielilor inregistrate, la obiectivul LP 24 "Reabilitare DJ 246 Tibanesti - Jigoreni km. 57+794 - 61+130, comuna Tibanesti, Judetul Iasi" din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi in evidenta contabila a Serviciului Public de Administrarea a Drumurilor Judetene Iasi, respectiv valoarea de 1.135.742,26 lei.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi calitate de predator si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi in calitate de primitor al lucrarii LP 24 "Reabilitare DJ 246 Tibanesti - Jigoreni km. 57+794 - 61+130, comuna Tibanesti, Judetul Iasi" vor incheia un proces- verbal de predare - primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul mentionat anterior.
Art.3
Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre: seful Serviciului Fonduri Speciale si Executori Creante Bugetare si ec. Constanta Doina Lemnaru; seful Serviciului Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului si ec. Mihaela Dorobat; Directorul Executiv al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi ec. Elena Barsan.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi dupa cum urmeaza:
    Presedinte:         Ion Serbina–Secretar al Judetului Iasi;
    Vicepresedinte:  Pintilii Penciuc- Director General Adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi ;
    Membri:    Olimpia Macovei - medic specialist pediatru, reprezentant al Autoritatii de Sanatate Publica Iasi;
                       Coca - Marlena Vasiliu- inspector pentru invatamantul special si integrat, reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi ;
                       Daniel Bosinceanu - reprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi ;
                      Alexandru-Gabriel Grinea - reprezentant al Directiei de Munca si Incluziune Sociala Iasi ;
                      Catalin Luca - reprezentant al organismelor private autorizate, Asociatia « Alternative Sociale ».
Art.2
Presedintele Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copi1ului Iasi vor duce 1a indeplinire prevederile prezentei hotararii.

Art.1
Se aproba depunerea cererii de finantare pentru Proiectul "Incluziune prin economie sociala" de catre Consilul Judetean Iasi in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Romi si S.C. "Search Green Management", ce va fi finantat prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Art.2
Se aproba contributia proprie ce revine Consiliului Judetean Iasi din costurile totale eligibile aferente Proiectului "Incluziune prin economie sociala", in valoare de 10.000 euro reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. Art. 3 Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi, domnul dr.Constantin Simirad, sa semneze, in numele si pentru autoritatea deliberativa a administratiei publice judetene, documentele aferente Proiectului "Incluziune prin economie sociala".
Art.3
Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interegionala si Europeana, prin seful serviciului si Serviciul Buget, prin seful serviciului, pana la data de 31.12.2008.

Art.1
Se aproba modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.338/2008 de aprobare proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgente Sf. Ioan - Iasi"si a cheltuielilor legate de proiect, in sensul suplimentarii contributiei proprii cu suma de 19,34 lei.
Art.2
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 338/2008 de aprobare a Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgente Sf. Ioan - Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect va avea urmatorul continut:
     " Art. 1 Se aproba realizarea Proiectului Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de urgente Sf. Ioan -Iasi" in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3. 1: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
     Art.2 (1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile totale eligibile aferente Proiectului Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de urgente Sf Ioan -Iasi", in valoare de 38.684,08 lei reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.
     (2) Se aproba toate costurile neeligibile ale proiectului in valoare de 670.591,69 lei, inclusiv costurile conexe.
     (3) Se aproba suma de 490.280,41 lei, reprezentand T. V.A., in cadrul Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de urgente Sf. Ioan -Iasi".
Art.3
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea imobilului modernizat si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare / dare in exploatare si sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.
Art.5
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa se asigure ca bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional nu sunt instrainate, inchiriate, gajate pe o perioada de 5 ani de la data finalizarii Proiectului.
Art.6
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa nu desfasoare activitati economice in scopul obtinerii de venituri din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat, prin acordarea dreptului de utilizare catre terte parti.
Art.7
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. "
Art.8
Prezenta hotarare va fi dusa la Indeplinire de catre Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala si Europeana, prin seful serviciului si Serviciul Buget, prin seful serviciului, pana la data de 31.12.2008.

Art.1
Se aproba alocarea in bugetul pentru anul 2009 a sumei de 122.839,35 lei (0,15 lei/locuitor x 818.929 locuitori), ce reprezinta cotizatia Consiliului Judetean Iasi la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2009.
Art.2
(1) Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
Se aproba plata contributiei prevazute la art.1 in transe egale, trimestrial.
Art.4
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Financiar- Contabil si Gestionare Patrimoniu si Serviciul Buget pana la data de 31.12.2009.

Art.1
Se aproba alocarea in bugetul pentru anul 2009 a sumei de 6.882,17 euro, ce reprezinta cotizatia judetului Iasi la Adunarea Regiunilor Europene pentru anul 2009.
Art.2
(1) Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2009.
Art.3
Se aproba plata contributiei prevazute la art.1 in transe egale, trimestrial.
Art.4
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul-Financiar-Contabil si Gestionare- Patrimoniu si Serviciul Buget pana la data de 31.12.2009.

Art.1
Se aproba constituirea Grupului de Initiativa pentru Identitate Locala in cadrul proiectului "S.P .I.C.- Sustinerea Politicilor de Identitate Comunitara", format din: reprezentantii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale din cadrul Consiliului Judetean Iasi, reprezentantii Consiliului Judetean Iasi, reprezentantii Consiliilor Locale ai comunelor Andriesieni, Aroneanu, Baltati, Birnova, Dolhesiti, Braesiti, Butea, Ciurea, Costesiti, Cotnari, Cucuteni, Dobrovat, Dumesti, Golaesti, Grajduri, Ipatele, Letcani, Mircesti, Mironeasa, Miroslava, Miroslovesti, Raducaneni, Ruginoasa, Scinteia, Sinesti, Sipote, Strunga, Tansa, Tibanesti, Tatarusi din Romania precum si reprezentantii Consiliului Raional Ungheni din Republica Moldova.
Art.2
Persoanele imputernicite sa reprezinte institutiile nominalizate la art. 1 vor prezenta, la prima sedinta a Grupului de Initiativa pentru Identitate Locala in cadrul proiectului "S.P.I.C.- Sustinerea Politicilor de Identitate Comunitara", mandat de reprezentare din partea acestora.
Art.3
Se aproba atributiile Grupului de Initiativa pentru Identitate Locala in cadrul proiectului "S.P.I.C.- Sustinerea Politicilor de Identitate Comunitara", conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4
Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala prin seful serviciului, pana la data de 01.02.2009.

Art.1
Se aproba darea in administrare si exploatare a obiectivului de investitii Statie de epurare a apelor uzate Raducaneni, modernizata in cadrul proiectului "Retehnologizare statie de epurare a apelor uzate in localitatea Raducaneni, judetul Iasi" catre s.c. APAVITAL S.A.
Art.2
Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Serviciul pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Cooperare Interregionala prin seful serviciului si Serviciul Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului, prin seful serviciului, pana la data de 01.02.2009.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anu12008, inclusiv programul de investitii, potrivit anexelor nr. I,I.l - I.5, I.4.1, I.5.1 parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
    I. Venituri        + 13.289,00 mii lei
    II. Cheltuieli     +13.289,00 mii lei
Art.2
Aproba propunerile privind bugetele din venituri proprii ale institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, inclusiv programul de investitii, potrivit anexelor nr. II, II.1-II.5, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
    1. Venituri           +46,30 mii lei
    2. II. Cheltuieli     +46,30 mii lei
Art.3
Aproba propunerile privind veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. IV, IV.1 - IV.3, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
    1. Venituri         +476,00 mii lei
    2. II. Cheltuieli     +476,00 mii lei
Art.4
Aproba propunerile de repartizare a influentelor la sumele defalcate din cote1e defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, pe unitati administrativ-teritoriale potrivit anexei nr.V., parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de intreg personalul din cadrul Serviciului Buget (termen de realizare - 10 zile), Sef Serviciu Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului, conducatorii compartimentelor financiar contabile ai Grupului Scolar Nr. 1 "Vasile Pavelcu" (pt. elevi cu deficiente de vedere), Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi", Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi", Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii "Sf Maria" Iasi, Spitalul Clinic de boli infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. N. Oblu" Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Iasi, Biblioteca "Gheorghe Asachi" Iasi, Teatrul pentru copii si tineret "Luceararul" Iasi, Filarmonica "Moldova" Iasi, Directia Generala pentru Protectia Copilului si Asistenta Sociala Iasi, Unitatea medico-sociala Sculeni, Unitatea medico-sociala Bivolari, ordonatorii principali de credite ai unitatilor administrativ teritoriale din judetul Iasi.

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 31.700 RON din bugetul Consiliului Judetean Iasi - activitatea proprie si din Taxa de Cultura si Sport pentru cheltuieli ocazionale de Sarbatorile de larna si Anul Nou pentru anul 2008; Art. 2. Seful Serviciului Financiar Contabil si Gestionare Patrimoniu - domnul Dumitru Cantemir si seful Serviciului Administrativ – domnului Ilie Cojocaru, vor duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari pana la data de 20 decembrie 2008.

Art.1
Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru chiriasii spatiilor cu alta destinatie decat locuinta din patrimoniul Judetului Iasi care au achitate la zi chiriile calculate conform H.C.J. 283/2007. Termenul limita de achitare a chiriilor este 31.12.2008.
Art.2
Spatiile ale caror chiriasi nu beneficiaza de prelungirea contractelor de inchiriere vor fi supuse licitatiei publice de inchiriere.
Art.3
Perioada pentru care se face prelungirea contractelor de inchiriere este de un an, respectiv 01.01.2009-31.12.2009.
Art.4
Prezenta hotarare va fi dusa la Indeplinire de catre seful Serviciului Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului, de catre seful Serviciului Juridic Contencios si de toti salariatii din cadrul acestor servicii cu atributii in gestionarea patrimoniului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba redistribuirea sumei alocata pentru executarea unor lucrari de refacere a infrastructurii rutiere judetene catre S.P.A.O.J, suma aflata la dispozitia Consiliului Judetean Iasi. conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Suma neconsumata se distribuie la lucrarea PUNTEA nr. 2 com. Vanatori, jud. Iasi, ce urmeaza a fi realizata de catre S.C. L.D.P. S.A Iasi.
Art.3
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre S.C. L.D.P. S.A Iasi; Termenul de ducere la indeplinire a hotararii este data de 29.12.2008.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor I, I.1 - I.3 parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
     I. Venituri          - 2096,81,00 mii lei
     II. Cheltuieli     - 2096,81,00 mii lei
Art.2
Aproba propunerile privind bugetele din venituri proprii ale institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr.II, II.1- II.3, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
    I. Venituri         +5,70 mii lei
    II. Cheltuieli     +5,70 mii lei
Art.3
Prevederi1e prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de intreg personalul din cadrul Serviciului Buget (termen de realizare - 5 zile), conducatorii compartimentelor financiar contabile ai S.C APAVITAL S.A Iasi (fosta R.A.J.A.C Iasi), Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Scoala de Arte si Meserii Speciala "Trinitas" Targu Frumos.