Hotărâri ale sedinţei din data de 30-09-2008


Art.1
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 28.08.2008.
Art.2
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 08.09.2008.
Art.3
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 17.09.2008.

Art.1
Aproba tariful de dezvoltare de 5 euro/pasager imbarcat pentru cursele externe si 5 euro/pasager imbarcat (TV A inclus) pentru cursele interne, pentru RA. Aeroportul Iasi.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2009.
Art.3
RA. Aeroportul Iasi - prin doamna contabil sef ec. Nicoleta Alexandrescu, va urmari punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si va comunica periodic (semestrial) la Consiliul Judetean Iasi - Serviciul Fonduri Speciale si Executori Creante Bugetare, situatia veniturilor realizate.

Art.1
Se aproba schimbarea titlului proiectului de investitie din "Modernizarea Aeroportului International Iasi in "DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL IASI", titlul impus prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 858/13.08.2008;
Art.2
RA Aeroportul Iasi, Serviciului Investitii si Controlul Lucrarilor, Serviciului Juridic - Contencios vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 36.500 mii lei in Bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 - proveniti din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului pentru finantarea proiectului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi", suma repartizata pe cheltuieli conform Anexei nr. 1, parte componenta a prezentei Hotarari;
Art.2
Serviciul Buget si Serviciul Financiar - Contabil si Gestionarea Patrimoniului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba fondurile necesare despagubirii in bani pentru activele existente ce se dezafecteaza de pe amplasamentul Aeroportului International Iasi, d- lui NICORICI ILIE in vederea realizarii proiectului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi", in suma de 82.396 lei inclusiv T.V.A;
Art.2
Serviciul Buget si Serviciul Financiar - Contabil si Gestionarea Patrimoniului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate "Modernizarea Aeroportului International Iasi", actualizat, elaborat de SEARCH CORPORATION SRL Bucuresti, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:
Valoare totala a investitiei :
Costul investitiei, inclusiv TVA. conform Devizului general din Studiul de fezabilitate REACTUALIZAT, VARIANTA NORD - SOLUTIA A, elaborat de SEARCH CORPORATION SRL Bucuresti, la un curs de referinta 1 euro= 3,5295 lei este: 816574.411 mii lei are urmatoarea componenta:
Art.1

                                                      VALOARE(fara TVA)                    

                  Mii LEI                 Mii EURO        
TOTAL SOLUTIA A         686196.983 194417.621
Din care C+M 513864.174 145591.210
MODUL 1 473158.459 134058.210
Din care C+M 345920.101 98008.244
MODUL 2 1871.6758 5302.948
Din care C+M 142090.219 40257.888
MODUL 3 18716.758 5302.948
Din care C+M 11822.731 3349.690
MODUL 4 15796.107 4475.451
Din care C+M 14031.123 3975.385

Durata de realizare a investitiei este de 48 de luni.
Surse de finantare:
Avand in vedere caracterul investitiei, finantarea se va face astfel:
MODUL 1 din fonduri guvernamentale (GUVERNUL ROMANIEI, surse proprii);
MODULELE 2, 3, 4:

 • - Fonduri structurale;
 • - Parteneriat public-privat;
 • - Surse proprii (lucrarea de modernizare este prevazuta in bugetul RA Aeroportul Iasi pe anii 2007, 2008 si 2009).

Indicatori tehnici:
Modulul I

 • - Pista decolare-aterizare
  • - lungime - 3000 m
  • - latime - 45 m
  • - acostamente 2x7,5 m
  • - capacitate portanta PCN=70 (structura rutiera supla)
 • - Cai de rulare
  • - lungime - 4031 m
  • - latime - 23 m
  • - acostamente 2x7,5 m
  • - capacitate portanta PCN=70 (structura rutiera supla)
 • - Platforma de Imbarcare-Debarcare Avioane
  • - lungime - 1005,5 m
  • -latime - 213 m
  • - suprafata - 214.171,5 m2
  • - capacitate portanta PCN=60 (structura rutiera rigida)
 • - Platforma de Degivrare Avioane
  • - lungime -110 m
  • - latime - 87,5 m
  • - suprafata - 9.625 m2
  • - capacitate portanta PCN=60 (structura rutiera rigida)
 • - Platforma Avioane Deturnate
  • - suprafata - 14.311 m2
  • - capacitate portanta PCN=60 (structura rutiera rigida)

Art.1
Se aproba Raportul de evaluare intocmit de S. C Compania Expertilor Evaluatori SRL Iasi, prevazut in anexa -parte integranta din prezenta hotarare, pentru imobilele (teren si constructii), proprietate privata detinute de SC Geprocon SA si familia Canschi Giani si Gabriela pentru determinarea valorii despagubirilor ce urmeaza a fi acordate, urmare a realizarii obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modemizarea Aeroportului International Iasi ";
Art.2
Comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 241/2008 va lua act de Minutele incheiate cu SC Geprocon SA si familia Canschi Giani si Gabriela;
Art.3
Inscrisurile incheiate intre reprezentantii proprietarilor si Comisia de negociere vor fi supuse spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se resping clauzele contractului de sublocatiune ce urma a fi incheiat intre Universitatea de Arte "George Enescu" Iasi, in calitate de sublocator, si Filarmonica de Stat "Moldova" Iasi, in calitate de sublocatar, avand ca obiect subinchirerea imobilului situat in mun. Iasi, str. Cuza V oda nr.29 (fost nr.24).

Art.1
Se aproba realizarea obiectivului de investiti "SEDIU ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI", la o valoare estimativa de 8.222.400 Euro, fara T.V.A;
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 850.000 lei, inclusiv T.V.A din Bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, reprezentand 233.004 Euro inclusiv T.V.A (curs de referinta, 1 Euro = 3.6480 lei/22.09.2008), in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "SEDIU ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI" constand in:
- intocmire Studiu geotehnic si de stabilitate;
- intocmire expertiza tehnica in cazul demolarii cladirilor cuplate;
- intocmire Studiu topografic, avizat OCPI
- elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ);
- intocmire documentatie proiectare pentru demolare cladiri existente (PAD) in vederea obtinerii Autorizatiei de Demolare;
- intocmirea Studiului de Fezabilitate;
- intocmirea Documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurile solicitate in Certificatul de Urbanism;
- precum si alte documentatii suport care pot fi solicitate in vederea autorizarii obiectivului de investitii.
Art.3
Graficul privind executia lucriralor va fi stabilit prin Dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi ;
Art.4
Serviciile pentru realizarea documentatiilor de la art. 2 vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii;
Art.5
Serviciul Buget, Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor, Serviciul Financiar - Contabil si Gestionarea Patrimoniului, ArhitectuI Sef, Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Achizitii Publice si Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se repartizeaza suma de 910,00 mii lei din fondul de rezerva inscris in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 pentru:
- alocarea unui sprijin financiar - 60,00 mii lei, astfel:
        40,00 mii lei pentru Parohia "Acoperamantul Maicii Domnului si Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru" Pietrarie in vederea inceperii lucrarilor de constructie la biserica parohiei;
        10,00 mii lei pentru Parohia Balteni, comuna Probota pentru finalizarea constructiei casei parohiale si continuarea lucraruor de santier incepute in cadrul bisericii satului;
        10,00 mii lei pentru Manastirea "Sf. Gheorghe" Hlincea, jud.Iasi pentru continuarea lucrarilor de montare a grupurilor sanitare si a centralei termice la biserica manastirii,
- realizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Sediu administrativ al Consiliului Judetean Iasi" - 850 mii lei.
Art.2
Se aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 potrivit anexelor I, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
Venituri: 38.890,00 mii lei;
Cheltuieli: 38.890,00 mii lei.
Art.3
Se aproba Contractul de asociere incheiat intre Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene si autoritatile publice locale cu privire la realizarea lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale produse in luna iulie 2008 in judetul Iasi, potrivit Hotararii nr. 6/2008 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi.
Art.4
Serviciul Buget, Serviciul Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor, Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.5
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de consilier Carmen Ingrid Irimescu si consilier Laura Mihaela Nica Bujor din cadrul Serviciului Buget.

Art.1
Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 146/31.03.2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Iasi cu Consiliul Judetean Valcea,Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania si Consiliile Judetene din Cluj, Galati, Mures, Olt, Teleorman in vederea elaborarii, promovarii si implementarii Proiectului INTERREG IV C "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor" sio abrogarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.332/20.12.2007.
Art.2
Modificari:
    2.1 Art.2 din Hotararea nr. 146/2008 se modifica si va avea urmatorul continut: "Se aproba asocierea judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in calitate de partener, cu judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, in calitate de lider; cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania; cu judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj; cu judetul Mures, prin Consiliul Judetean Mures; cu judetul Olt, prin Consiliul Judetean Olt; cu judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de parteneri in vederea programarii si implementarii proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor".
    2.2 Art.5 din Hotararea nr. 146/2008 se modifica si va avea urmatorul continut: "Se aproba contributia Judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in suma de 3.857 Euro, pentru asigurarea fondurilor necesare serviciilor de consultanta pentru pregatirea aplicatiei de proiect."
Art.3
Completari:
    3.1 Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa negocieze valoarea contributiei judetului Iasi pentru asigurarea cheltuielilor cu consultanta, in cazul retragerii unui partener; sa negocieze termenii, conditiile parteneriatului si obligatiile care vor reveni Consiliului Judetean Iasi ca urmare a elaborarii, promovarii si implementarii proiectului Sistem de avertizare impotriva inundatiilor, precum si sa semneze Acordul de Asociere {Parteneriat}.
    3.2 Cheltuielile neeligibile ocazionate de implementarea proiectului precum si eventualele depasiri ale bugetului contractat vor fi asigurate de catre fiecare partener, proportional cu cota parte din beneficiile proiectului.

Art.1
Se aproba preluarea mandatului de administrator la S.C. TEHNOPOLIS S .R.L. Iasi de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi, prin reprezentantul sau, dl. Grosu Radu Grigore - director general al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi.
Art.2
Perioada de exercitare a mandatului mentionat la art.l este 24.08.2008 - 23.08.2012.
Art.3
In aplicarea art. 1 si art.2, se aproba Contractul de societate si Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, in forma actualizata a acestora, conform anexelor nr.l si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.4
Se mandateaza Presedintele C.J.Iasi sa semneze legal valabil, in numele si pentru Consiliul Judetean Iasi, Contractul de societate si Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, in forma lor actualizata.
Art.5
Directorul general al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi va duce la indeplinire prezenta hotarare si va prezenta, in acest sens, un raport Presedintelui C.J.Iasi, in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari.
Art.6
Se imputerniceste consilierul juridic al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi - d-na Ingrid Nicoleta Savescu, cu inregistrarea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi.

Art.1
Se aproba concesionarea, prin atribuire directa, a serviciilor de intretinere a drumurilor judetene prevazute in Anexa nr.1, a podurilor, podetelor si viaductelor apartinatoare, precum si a infrastructurii aferente, catre S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, in considerarea contractului de concesiune - cadru, prevazut in Anexa nr.2 la prezenta hotarare.
Art.2
Anexele nr. l si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
In aplicarea prevederilor art. 1 , se imputerniceste Presedintele CJ.Iasi sa stabileasca, prin dispozitie, componenta Comisiei de negociere, alcatuita din consilieri judeteni, specialisti din aparatul propriu si, respectiv, specialisti din cadrul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi (S.P.A.D.J. Iasi), comisie ale carei atributii vor viza, in principal:
    a) negocierea, cu reprezentantii S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, a clauzelor contractului de concesiune a serviciilor de intretinere a drumurilor judetene prevazute in Anexa nr.l la prezenta hotarare, a podurilor, podetelor si viaductelor apartinatoare, precum si a infrastructurii aferente;
    b) negocierea, cu reprezentantii S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, a clauzelor contractelor de executie lucrari ce urmeaza a fi incheiate intre Judetul Iasi - prin S.P.A.D.J.Iasi si S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi.
Art.4
Se mandateaza directorul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi (S.P.A.D.J. Iasi), dl. Romeo Stoica, sa semneze legal valabil, in numele si pentru judetul Iasi - prin S.P.A.D.J. Iasi, contractul de concesiune si contractele de executie lucrari, negociate in conditiile art.3 din prezenta hotarare.
Art.5
Serviciul Buget, Serviciul Financiar - Contabil si Gestionarea Patrimoniului si Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Judetean Iasi, S.P.A.D.J.Iasi, pe de o parte, si S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, pe de alta parte, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba acordarea compensatiilor banesti in suma de 2.142.000 euro catre SC GEPROCON SA IASI familiei Canschi Giani si Gabriela pentru preluarea terenului in suprafata de 9.439,88 mp si a constructiilor care urmeaza a fi afectate de realizarea investitiei "Modemizarea Aeroportului International Iasi ", conform Raportului comisiei de negociere din Anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
(1 )Plata compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate SC GEPROCON SA Iasi si familiei Canschi Giani si Gabriela se va face la data perfectarii actelor notariale.
(2) Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi-domnul Constantin Simirad sa semneze in mod valabil in numele si pentru judetul Iasi actele notariale privind acordarea compensatiilor banesti catre SC GEPROCON SA Iasi si familiei Canschi Giani si Gabriela pentru preluarea terenului in suprafata de 9.439,88 mp si a constructiilor ce urmeaza a fi afectate de realizarea investitiei "Modernizarea Aeroportului International Iasi".
Art.3
(l) Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Serviciul Buget, Serviciul Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Juridic si Contencios si Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor.
(2) Raspund: Sefii de servicii.

Art.1
Se aproba tarifele pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Cu data prezentei se revoca Hotararea nr.179 adoptata de Consiliul Judetean Iasi in data de 24.04.2008.
Art.3
Serviciul financiar-contabil si Serviciul de transport public judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba infiintarea unui post de sofer si modificarea in acest sens a Organigramei - anexa nr. 1 si a Statului de Functii (posturi aferente personalului nedidactic) - anexa nr. 2 ale Liceului pentru Elevi cu Deficiente de Vedere cu clasele I-XII « Moldova », Targu Frumos cu aplicare de la 01 octombrie 2008. Anexele nr.1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prevederile prezentei hotarari se vor duce la indeplinire de dna Iuliana Tiba ¬Serviciul Resurse Umane si Salarizare, dra. Elena Arvinte, sef serviciu - Serviciul Buget si de Liceul pentru Elevi cu Deficiente de Vedere cu Clasele I-XII "Moldova" Targu Frumos.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul MODERNIZARE PRIN I.B.U. PE DJ 249 TRIFESTI-HERMEZIU km. 0+000-5+650, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi - Romania (partener international 1), Consiliul Raional Nisporeni- Republica Moldova (beneficiar), Consiliul Judetean Vaslui- Romania (partener international 2), Consiliul Raional Hancesti- Republica Moldova (partener local 1), Asociatia Obsteasca Nis Agroinform- Republica Moldova (partener local 2) si Asociatia Obsteasca Asociatia de Dezvoltare a Turismului in Moldova (partener local 3), in vederea implementarii Proiectului "Dezvoltarea traseelor turistice in zona transfrontaliera Nisporeni-Prut ".
(2) Se insuseste Acordul de parteneriat, incheiat intre Consiliul Judetean Iasi - Romania (partener international 1), Consiliul Raional Nisporeni- Republica Moldova (beneficiar), Consiliul Judetean Vaslui- Romania (partener international 2), Consiliul Raional Hancesti- Republica Moldova (partener local 1), Asociatia Obsteasca Nis Agroinform- Republica Moldova (partener local 2) si Asociatia Obsteasca Asociatia de Dezvoltare a Turismului in Moldova (partener local 3), in vederea implementarii Proiectului "Dezvoltarea traseelor turistice in zona transfrontaliera Nisporeni-Prut ", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.2
Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului "Dezvoltarea traseelor turistice in zona transfrontaliera Nisporeni-Prut", finantat din fonduri alocate prin Programul de vecinatate Romania- Republica Moldova TACIS CBC 2004-2006, Prioritatea 1 Dezvoltare Economica si Sociala, Masura 1.4 Turism.
Art.3
Se mandateaza Domnul Constantin Simirad, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sa semneze, in numele autoritatii deliberative judetene, documentele aferente Proiectului "Dezvoltarea traseelor turistice in zona transfrontaliera Nisporeni-Prut ".

Art.1
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi - Romania, Consiliul Raional Falesti-Republica Moldova, Primaria orasului Falesti¬Republica Moldova, Asociatia Obsteasca "Cutezatorul"- Republica Moldova si Fundatia Corona- Romania privind implementarea Proiectului "Stabilirea managementului adecvat al deseurilor menajere solide in Raionul Falesti".
Art.2
Se insuseste Acordul de parteneriat, incheiat intre Consiliul Judetean Iasi - Romania, Consiliul Raional Falesti-Republica Moldova, Primaria orasului Falesti-Republica Moldova, Asociatia Obsteasca "Cutezatorul"-Republica Moldova si Fundatia Corona- Romania pentru implementarea Proiectului "Stabilirea managementului adecvat al deseurilor menajere solide in Raionul Falesti", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.3
Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului "Managementul adecvat al deseurilor menajere solide in Raionul Falesti", finantat din fonduri alocate prin Programul de vecinatate Romania- Republica Moldova 2004-2006, Prioritatea 1 Dezvoltare Economica si Sociala, Componenta TACIS CBC 2006.
Art.4
Se mandateaza Domnul Constantin Simirad, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sa semneze, in numele autoritatii deliberative judetene, documentele aferente Proiectului "Managementul adecvat al deseurilor menajere solide in Raionul Falesti".

Art.1
Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.251/28.08.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe annl 2008 conform anexelor 1, 2.1 , 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Centrul social de tip rezidential Iasi, Galata"- cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Proiectul"Centrul social de tip rezidential Iasi, Galata," realizat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
Art.2
Se aproba contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului"Centrul social de tip rezidential Iasi, Galata" in valoare de 58.810,13 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.
Art.3
Se aproba suma de 558.696,28 lei, reprezentand TVA in cadrul Proiectului "Centrul social de tip rezidential Iasi, Galata".
Art.4
Consiliul Judetean Iasi -Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.5
Consiliul Judetean Iasi -Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi se obliga sa mentina proprietatea imobilului modernizat/dezvoltat/extins si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare si sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.
Art.6
Consiliul Judetean Iasi -Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achiziponate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului.
Art.7
Consiliul Judetean Iasi-Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi se angajeaza sa nu desfasoare activitati economice in scopul obtinerii de profit din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/dezvoltat/extins.

Art.1
Aproba un numar de 5 Planuri Urbanistice de Detaliu si 54 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE PE DJ 281 PODU ILOAIEI - BELCESTI-CEPLENITA-SCOBINTI-SIRETEL - LESPEZI km.59+555-62+687 avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba executarea si achizitionarea unui numar de 300 medalii de argint (925‰) cu inscriptia "PRO AMICITIA-PRO FIDELITATE", gravate pe ambele fete conform modelului prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Contravaloarea achizitionarii medaliilor prevazute la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Servieiul Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului.
Raspunde : Domnul Dumitru Cantemir- Sef Serviciu Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului.

Art.1
Aproba infiintarea unui post de referent, treapta profesionala I, cu studii medii si modificarea in acest sens a Organigramei - anexa nr. 1 si a Statului de Functii - anexa nr. 2 ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, incepand cu data de 01 octombrie 2008. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prevederile prezentei hotarari se vor duce la indeplinire de dna Iuliana Tiba - Serviciul Resurse Umane si Salarizare, d-na. Elena Arvinte, sef serviciu Serviciul Buget si de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi.

Art.1
In vederea determinarii si evaluarii lucrarilor de interventie, in prima urgenta, pentru cladirea Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi - Pavilion 1 se aproba efectuarea unei expertize tehnice, de catre un expert tehnic autorizat pe domeniul de activitate sus mentionat.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi, prin Serviciul Investitii si Controlul Lucrarilor, va urmari transpunerea in proiect a concluziilor si solutiilor tehnice rezultate din raportul de expertiza prevazut la art.1 si va asigura exercitarea controlului, pe etape, a proiectului, de catre institutiile tehnice si administrative legal abilitate (verificatori proiecte, Inspectoratului Teritorial in Constructii Nord - Est, Ministerul Culturii si Cultelor s.a.).
Raspunde: Dl. Mihail Manciu - Sef Serviciu Investitii si Controlul Lucrarilor.
Art.3
Ulterior efectuarii raportului de expertiza mentionat la art. I , Seful Serviciului Investitii si Controlul Lucrarilor va prezenta in plenul Consiliului Judetean Iasi, masurile propuse, valoarea lucrarilor de interventie, functie de care se va include in bugetul judetului Iasi suma aferenta.
Art.4
Documentatiile privind eliberarea certificatului de urbanism, a avizelor, a acordurilor, precum si a autorizatiei de constructie a lucrarilor de interventie, in prima urgenta, vor fi asigurate prin grija Arhitectului Sef al Judetului lasi, dl. Mircea Grigorovschi.
Art.5
Procesul - verbal de inspectie, documentatia de specialitate atasata acestuia, precum si actul administrativ privind executarea lucrarilor de interventie, in prima urgenta, pentru inlaturarea pericolului de prabusire a unor elemente de constructii aferente Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi vor fi comunicate Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au apartinut cultelor religioase din Romania, care functioneaza in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art.1
1 Se aproba acordarea unui ajutor financiar in suma de 10.000 euro pentru efectuarea unui tratament medical in strainatate, d-nei. Cilinschi Felicia din judetul Iasi , sat Valea Adanca, comuna Miroslava .
Art.2
Ajutorul financiar prevazut la art. 1 se acorda in lei si se suporta din fondul special al Consiliului Judetean Iasi la cursul de schimb valutar al Bancii Naponale a Romaruei din ziua lucratoare precednta efectuarii platii .
Art.3
(1) Prevederile prezentei hotari vor fi duse la indeplinire de Serviciul Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului in baza documentelor justificative prezentate de dna. Cilinschi Felicia.
(2) Raspunde : domnul Cantemir Dumitru, sef Serviciu Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului.
Art.4
Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie de pe prezenta hotarare, Serviciului Financiar Contabil si Gestionarea Patrimoniului, dnei. Cilinschi F elicia si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor identificate la nivelul judetului Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba Protocolul privind predarea in folosinta Unitatii Speciale de Aviatie Iasi a unui teren apartinand Consiliului Judetean Iasi si aflat in administrarea R.A. Aeroportul Iasi, incheiat intre Consiliul Judetean Iasi, R.A. Aeroportul Iasi si Unitatea Speciala de Aviatie Iasi ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari. Completată prin HCJ nr. 200 din 26.08.2009, HCJ nr. 290 din 24.09.2010, HCJ nr. 253 din 30.09.2011 si prin HCJ nr. 272 din 26.09.2012

Art.1
Aproba alocarea sumelor incasate cu titlu de cota parte din chirii care revine Consiliului Judetean si in calitate de proprietar al spatiilor si terenurilor date in administrarea spitalelor, catre spitalele de interes judetean prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2009.
Art.3
Sumele alocate de catre Consiliul Judetean Iasi vor fi utilizate de catre spitalele de interes judetean pentru cheltuieli de intretinere si gospodarire.
Art.4
Neutilizarea sumelor de catre spitale cu aceasta destinate conduce la sistarea alocarii.
Art.5
Directorul Financiar Contabil din cadrul spitalelor de interes judetean, Doamna Mihaela Nechita din cadrul Serviciului Fonduri Speciale - Executori Creante Bugetare - Consiliul Judetean Iasi si Doamna Carmen Ingrid Irimescu din cadrul Serviciului Buget - Consiliul Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
(1) Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul "PIETRUIRE DC 48 COMARNA-CURAGAU km.O+000-2+900", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
La adresa din lasi, str. Codrescu nr. 6, aflata in domeniul public al Judetului lasi se vor face urmatoarele modificari de eliberare spatiilor, in vederea initierii procedurii de construire a noului sediu al Consiliului Judetean lasi, dupa cum urmeaza:
(1)lnspectoratul de Protectie Civila Iasi, elibereaza spatiul din Iasi, str. Codrescu nr. 6 si se muta la adresa din Iasi, str. Arh.G.M.Cantacuzino, nr. 20, In pavilionul "C" al Centrului Militar Zonal Iasi;
(2)Directia Judeteana de Paza si Ordine lasi elibereaza spatiul din Iasi, str. Codrescu nr. 6 si se muta la adresa din Iasi, str. Primaverii nr. 4, in corpul "C'" .
Art.2
Termenele de eliberare a spatiilor prevazute la art. 1 se va face la o data stabilita prin dispozitie de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi;
Art.3
Compartimentul relatii publice va comunica copie dupa prezenta hotarare Serviciului juridic, Serviciului financiar-contabil si gestionarea patrimoniului, Serviciului venituri si fonduri speciale si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic
Se rectifica Anexa nr. 1 a Hotararii nr. 262/28.08.2008 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la SC "Lucrari, Drumuri si Poduri" S.A., in sensul ca, incepand eu data de 01 septembrie 2008 reprezentantii Consiliului Judetean in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. "Lucran, Drumuri si Poduri" S.A. vor fi domnii Robu Vasile, Bulgariu Catalin, Surdu Gabriel. Domnul Robu Vasile il inlocuieste pe domnul Rosca Ciprian, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se ia act de demisia d-lui Lucian Flaiser din functia de Presedinte al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS.
Art.2
Se desemneaza dl. Constantin SIMIRAD, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, ca reprezentant al Judetului Iasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS.