Hotărâri ale sedinţei din data de 28-08-2008


Art. unic
Aproba Procesul-verbal al sedintei de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 31.07.2008.

Art.1
Aproba redistribuirea sumei de 376.000 lei alocata din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, conform anexei;
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se repartizeaza suma de 50,00 mii lei din fondul de rezerva inscris in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, pentru alocarea unui sprijin financiar Parohiei Sodomeni, in vederea finalizarii lucrarilor de constructie la Casa Sociala ;
Art.2
Se aproba Conventia model incheiata intre Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene si autoritatile publice locale cu privire la realizarea lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale produse in luna iulie 2008 in judetul Iasi, potrivit Hotararii nr. 3/2008 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi.
Art.3
Se aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 potrivit anexelor I, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
Venituri: 10.003,00 mii lei;
Cheltuieli: 10.003,00 mii lei.
Art.4
Se aproba achizitionarea de bunuri pentru acordarea de ajutoare celor 127 familii sinistrate in urma inundatiilor din luna iulie 2008, potrivit Anexei I.2.a. parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
Se aproba propunerile de rectificare a bugetului privind veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008, potrivit anexelor IV, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6
Se mandateaza domnul Constantin Simirad, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze sumele alocate judetului Iasi, respectiv din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in 2008, in conditiile legii.
Art.7
Directia Economica, Directia de Dezvoltare, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 309/2007 in sensul ca la art. 1 din aceasta hotarare suprafata de 1653 mp se inlocuieste conform masuratorilor cadastrale cu suprafata de 1791mp.
Art.2
Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 309/2007 raman in vigoare.

Art.1
In vederea stabilirii compensatiilor banesti ce urmeaza a se acorda pentru imobilele (teren + constructii ) detinute de Serviciul Roman de Informatii Iasi, Administratia Nationala de Meteorologie, Unitatea Militara 02003 Constanta, S.C Geprocon Iasi, S. C Gibas SRL Iasi( SC Metalkid SRL), familia Canschi Giani si Gabriela si Nicorici Ilie, se constituie 0 COMISIE DE NEGOCIERE , in urmatoarea componenta:

 • Presedinte:
       - Adascalitei Constantin- Vicepresedinte C.J. Iasi;
 • Membri:
      - Dumitriu Vasile- consilier judetean;
      - Iordache Luminita - consilier judetean;
      - Cozmanciuc Corneliu Mugurel -consilier judetean;
      - Ticau Eugen - consilier judetean;
 •     - Angheluta Cristian Marian - consilier judetean;
      - Nedelcu Narciza - consilier judetean;
      - Haraga Ioan- consilier judetean;
      - Manciu Mihail - director Directia Tehnica-C.J.Iasi;
      - Arvinte Elena - sef Serviciu Buget- Directia Economica-C.J Iasi;
      - Mihart Sever - ing, R.A. Aeroportul Iasi;
      - Onu Vasile - executor bugetar - Directia Economica-C.J.Iasi;
      - Alungulesei Gabriela - consilier juridic - Directia Juridica-C.J.Iasi;
 • Secretariatul Comisiei de negociere va fi asigurat de doamna Rosu Mihaela-referent in cadrul Directiei juridice.

Art.2
Comisia prevazuta la art. 1 va negocia cu reprezentantii proprietarilor urmatoarele:
    - valoarea compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate;
    - modalitatea de reconstruire a cladirilor ce urmeaza a fi dezafectate, cladiri situate pe amplasamentul investitiei "Modernizarea Aeroport International Iasi ;
    - perfectarea schimburilor de terenuri , acolo unde este cazul;
    - incheierea unor inscrisuri(minute) cu reprezentantii proprietarilor care vor fi prezentate spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi ;
    - realizarea operatiunilor care se impun pentru negocierea cu institutiile publice si persoanele private prevazute la art. 1 pentru executia obiectivului de investitii ,,Modernizare Aeroport International Iasi"
Art.3
(1)Raportul negocierii si inscrisurile incheiate intre reprezentantii proprietarilor si Comisia de negociere vor fi supuse spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.
(2) Cheltuielile privind operatiunile cadastrale si procedura notariala care implica schimburile de teren si reconstruirea cladirilor care se dezafecteaza, vor fi suportate din Fondul national de dezvoltare.

Art.1
Se ia act de Raportul de evaluare intocmit de S.C Compania Expertilor Evaluatori SRL Iasi, prevazut in anexa -parte integranta din prezenta hotarare, pentru imobilele (teren si constructii), proprietati private detinute de SC Geprocon SA, SC Gibas Numeriek SRL(SC Metalkid SRL) si familia Canschi Giani si Gabriela pentru determinarea compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate, urmare realizarii obiectivului de investitii "Modernizare Aeroport International Iasi ".
Art.2
Comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.241/2008 va lua act de Minutele incheiate cu SC Geprocon SA si familia Canschi Giani si Gabriela, urmand sa realizeze negocierea cu SC Gibas Numeriek SRL Iasi (SC Metalkid SRL).
Art.3
Inscrisurile incheiate intre reprezentantii proprietarilor si Comisia de negociere vor fi supuse spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se ia act de Raportul de evaluare intocmit de S.C Compania Expertilor Evaluatori SRL Iasi, prevazut in anexa, parte integranta din prezenta hotarare, pentru imobilele (teren si constructii), proprietate publica aflate in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie pentru determinarea compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate, urmare realizarii obiectivului de investitii "Modemizare Aeroport International Iasi ".
Art.2
Comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 241/2008 va negocia cu reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie valoarea compensatiilor ce urmeaza a fi acordate precum si modalitatea de reconstruire a cladirii care se dezafecteaza situata pe amplasamentul investitiei "Modernizare Aeroport International Iasi ".
Art.3
Minuta incheiata intre reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie si Comisia de negociere va fi supusa spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se ia act de Raportul de evaluare intocmit de S.C Compania Expertilor Evaluatori SRL Iasi, prevazut in anexa parte integranta din prezenta hotarare, pentru imobilele (teren si constructii), proprietate publica aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii pentru determinarea compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate, urmare realizarii obiectivului de investitii "Modernizare Aeroport International Iasi ".
Art.2
Comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 241/2008 va negocia cu reprezentantii Serviciului Roman de Informatii valoarea compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate, precum si modalitatea de reconstruire a cladirii care se dezafecteaza situata pe amplasamentul investitiei "Modernizare Aeroport International Iasi".
Art.3
Minuta incheiata intre reprezentantii Serviciului Roman de Informatii si Comisia de negociere va fi supusa spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se ia act de Raportul de evaluare intocmit de S.C Compania Expertilor Evaluatori SRL Iasi, prevazut in anexa parte integranta din prezenta hotarare, pentru imobilele (teren si constructii), proprietate publica aflate in administrarea Unitatii Militare 02003 Constanta pentru determinarea compenasatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate, urmare realizarii obiectivului de investitii "Modernizarea Aeroportului International Iasi"
Art.2
Comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 241/2008 va negocia cu reprezentantii UM 02003 Constanta valoarea compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate, precum si modalitatea de reconstruire a constructiei care se dezafecteaza situata pe amplasamentul investitiei "Modernizare Aeroport International Iasi".
Art.3
Minuta incheiata intre reprezentantii UM 02003 Constanta si Comisia de negociere va fi supusa spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se ia act de Raportul de evaluare Intocmit de S.C Compania Expertilor Evaluatori SRL Iasi, prevazut in anexa-parte integranta din prezenta hotarare, pentru imobilele (teren si constructii), proprietatea dlui. Nicorici Ilie pentru determinarea compensatiilor banesti ce urmeaza a fi acordate, urmare realizarii obiectivului de investitii "Modernizare Aeroport International Iasi "
Art.2
Comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 241/2008 va negocia cu domnul Nicorici Ilie sau reprezentantul acestuia, valoarea compensatiilor banesti care urmeaza a fi acordate.
Art.3
Minuta incheiata intre domnul Nicorici Ilie si Comisia de negociere va fi supusa spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se ia act de declaratiile angajament ale domnilor Pogor Andrei, Gorgu Marinel, Badelita Constantin, Pantea Marian Liviu si Nicorici Ilie prin care acestia se obliga sa cedeze pentru realizarea investitiei "Modernizare Aeroport International Iasi", la schimb, terenul in suprafata de 5000 mp fiecare, la data obtinerii de catre Consiliul Judetean Iasi printr-un act normativ de interes general a terenului aflat in proprietatea publica a statului si in administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" - Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu Iasi.

Art.1
Se aproba actualizarea Studiului de fezabilitate in vederea realizarii Proiectului Tehnic "Modemizarea Aeroportului International Iasi".

Art.1
Se aproba costurile conexe in valoare de 90.000 lei reprezentand costuri in completarea celor asigurate prin proiect, respectiv costurile necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice la nivel de studiu de fezabilitate (35.000 lei) si proiect tehnic (55.000 lei) pentru obiectivul de investitii Crearea unui Adapost de zi si noapte pentru copiii strazii Pascani.

Art.1
Se aproba fondurile necesare reconstruirii cladirilor ce urmeaza a se dezafecta de pe amplasamentul viitorului obiectiv de investitii « Modernizare Aeroportului International Iasi », in valoare de 1.620.000 lei, pentru Centrul Meteorologic Regional lasi, UM 2003 lasi, UM 0807 SRI lasi, cladiri Jandarmerie Iasi.
Art.2
Se aproba demararea procedurilor de achizitie publica pentru proiectarea si executia lucrarilor de reconstruire a cladirilor dezafectate.

Art.1
(1) Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr :227 /31.07.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2008 conform anexelor 1, 2.1 , 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.DJ. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba constituirea la nivelul Consiliului Judetean Iasi a unui Grup de lucru in vederea organizarii si derularii liniei de colaborare cu EVD (Agency for International Business and Cooperation)/Ministerul Afacerilor Economice din Olanda, in urmatoarea componenta:

 • Coordonator:
      Victor CHIRILA- vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi;
 • Membri:
  a) MANAGEMENT DE PROIECT SI PROGRAME DE FINANTARE
  • Laura Ionela PASTRAVANU- Consilier Serviciul Programe cu Finantare Internationala, Directia de Dezvoltare (domeniu de responsabilitate: mediu,sanatate);
  • Diana Manuela LINA - Consilier Serviciul Programe cu Finantare Internationala, Directia de Dezvoltare.

  b) RESPONSABIL ASPECTE DE INFRASTRUCTURA:

  • Liana LEUSTEAN- consilier Serviciul Investitii-Directia Tehnica.

  c) PERSOANE DE CONTACT (corespondenta, traducerea materialelor solicitate de catre partea olandeza, organizare intalniri, construirea bazei de date spitale)

  • Gigi CIUC - Consilier Serviciul Cooperare si Relatii Internationale, Directia de Dezvoltare;
  • Sanda Beatrice BITERE- Consilier Serviciul Cooperare si Relatii Internationale, Directia de Dezvoltare.

Art.2
Persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Art.1
Se aproba alocarea de fonduri in scopul realizarii tuturor fazelor de proiectare (Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului, detalii de executie, verificarea tehnica a proiectarii, documentatii pentru avize si acorduri, alte elemente care vor fi solicitate pe parcursul evaluarii de catre Organismul Intermediar) pentru executia proiectului "Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilitati" in suma 144.368 lei + 27.428 lei T.V.A, echivalent a 38.300 Euro + 7.277 4 Euro T.V.A (curs de referinta din data de 25.01.2008, 1 Euro = 3,7694 Lei, din Devizul General pentru cheltuielile necesare realizarii proiectului, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilitati" din Studiul de Fezabilitate).

Art.1
(1) Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de solicitant, si Consiliul Raional Soroca, Republica Moldova, in calitate de partener, in vederea implementarii Proiectului I.D.E.A.L.- Initiativa pentru Dezvoltare Economica prin Actiune Locala".
(2) Se insuseste Declaratia de parteneriat, semnata de reprezentantul legal al Consiliului Raional Soroca, Republica Moldova, identificata in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului I.D.E.A.L. - Initiativa pentru Dezvoltare Economica prin Actiune Locala", finantat din fonduri alocate prin Programul Phare CBC 2006 - Programul de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006 - Prioritatea 1: Dezvoltarea Economica si Sociala, Masura 1.3 Dezvoltare Economica Locala.
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 92.971 lei (echivalentul a 26.277 EURO la cursul Infor Euro din luna august 2008), reprezentand TVA aferent cheltuielilor eligibile pentru implementarea proiectului "I.D.E.A.L. - Initiativa pentru Dezvoltare Economica prin Actiune Locala".
Art.4
Se aproba cofinantarea Proiectului "I.D.E.A.L. - Initiativa pentru Dezvoltare Economica prin Actiune Locala" - in suma de 48.932 lei (echivalentul a 13.830 EURO la cursul Infor EURO din luna august 2008), reprezentand 10% din valoarea totala a proiectului.

Art.1
(1) Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de solicitant, si Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova, in calitate de partener, in vederea implementarii Proiectului "S.P.I.C. - Sustinerea Politicilor de Identitate Comunitara".
(2) Se insuseste Declaratia de parteneriat, semnata de reprezentantul legal al Consiliului Raional Ungheni, Republica Moldova, identificata in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului "S.P.I.C.- Sustinerea Politicilor de Identitate Comunitara", finantat din fonduri alocate prin Programul Phare CBC 2006- Programul de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006 - Prioritatea 1: Dezvoltarea Economica si Sociala, Masura1.4 Turism.
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 54.666 lei (echivalentul a 15.450,8 EURO la cursul Infor Euro din luna august 2008), reprezentand TVA aferent cheltuielilor eligibile pentru implementarea proiectului "S.P.I.C. - Sustinerea Politicilor de Identitate Comunitara".
Art.4
Se aproba cofinantarea Proiectului "S.P.I.C.- Sustinerea Politicilor de Identitate Comunitara"- in suma de 28.772 lei (echivalentul a 8.132 EURO la cursul Infor EURO din luna august 2008), reprezentand 10% din valoare totala a proiectului.

Art.1
Se aproba constituirea grupului de lucru pentru procedura de evaluare strategica de mediu a "Planul strategic de management integrat al deseurilor din judetul Iasi", in urmatoarea componenta :

 • - Titularul PJGD - Consiliul Judetean Iasi:
       - Doamna Ionela Laura PASTRAVANU, Consiliul Judetean Iasi;
       - Domnul Raul Constantin GANGA-FANARAGIU, Consiliul Judetean Iasi;
       - Doamna Doina Miruna STAFIDOV, Consiliul Judetean Iasi;
       - Doamna Aurica COBUZ, Consiliul Judetean Iasi;
       - Doamna Mirela TURCU, Consiliul Judetean Iasi;
 • Proiectantul care a realizat PJGD - SC EPC Consultanta de Mediu, Bucuresti;
       - Domnul Marius NISTORESCU, SC EPC Consultanta de Mediu, Bucuresti;
       - Doamna Alexandra DOBA, SC EPC Consultanta de Mediu, Bucuresti;
 • Evaluatorul de mediu, care va realiza Raportul de mediu - SC EPC Consultanta de Mediu, Bucuresti
       - Domnul Marius NISTORESCU, SC EPC Consultanta de Mediu, Bucuresti;
       - Doamna Alexandra DOBA, SC EPC Consultanta de Mediu, Bucuresti;
 • Autoritatile interesate:
       - Doamna Irina PETRUC, Agentia pentru Protectia Mediului, Iasi;
       - Doamna Irina SIMIONESCU, Agentia pentru Protectia Mediului,Iasi;
       - Domnul Adrian RIMBU, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Iasi;
       - Doamna Eugenia T ALABA, Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) Iasi;
       - Doamna Mihaela AMBARUS, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau;
       - Doamna Rodica DASCALITA, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau;
       - Domnul Mihai CHIRICA, Consiliul Local Iasi;
       - Doamna Gabriela CHIRICA, Consiliul Local Iasi;
       - Domnul Ioan APOSTOL, Consiliul Local Iasi;
       - Domnul Petru BUNDUC, Consiliul Local Pascani;
       - Doamna Carmen Amelia SAVA, Consiliul Local Harlau;
       - Domnul Radu Loredan VARTIC, Consiliul Local Targu-Frumos;
       - Domnul Claudiu Florinel FECHETE, Consiliul Local Raducaneni;
       - Domnul Ioan CAZIMIR, Consiliul Local Vladeni;
       - Domnul Florin HRISCA, Consiliul Local Belcesti;
       - Domnul Neculai MUNTEANU, Consiliul Local Tibanesti;
       - Domnul Mitica POPOVICI, Consiliul Local Podu lIoaie;
       - Domnul Costel ALEXE, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Iasi;
       - Doamna Carmen APOSTU, Directia Apelor PRUT - SGA Iasi;
       - Doamna Anca CRISTEA, Autoritatea de Sanatate Publica, Iasi;

Art.2
Conducatorii institutiilor nominalizate la art. 1 vor numi prin. decizie repezentantii in grupul de lucru;

Art.1
Aproba functiile publice, organigrama - anexa nr. 1 si statul de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si personalului contractual) - anexa nr. 2, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 septembrie 2008. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Compartimentele din structura Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba conditiile de participare la concursul/examenul pentru ocuparea postului de director la Unitatile de Asistenta Medico-Sociale (Bivolari, Raducaneni si Sculeni), dupa cum urmeaza :
    1.studii superioare de lunga durata. absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
    2.vechime in specialitatea studiilor minimum 3 ani;
Art.2
Cu data prezentei se modifica in mod corespunzator conditiile de participare la concursul/examenul pentru ocuparea postului de director la Unitatile de Asistenta Medico-Sociale, prevazute in anexele nr.3 ale Hotararilor Consiliului Judetean Iasi nr. 286/27.11.2007 (Bivolari),nr. 287/27.11.2007 (Raducaneni) sinr. 288/27.11.2007 (Sculeni) .
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Infiintarea unui post de administrator - functie contractula de executie, cu studii medii, treapta de salarizare I in cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Raducaneni si modificarea in acest sens a Organigramei - anexa nr. 1 si a Statului de functii (posturi aferente personalului nemedical) - anexa nr. 3 cu aplicare de la 01septembrie 2008. Anexele nr.1 si nr. 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Juridica si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Raducaneni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Incepand cu data de 01 septembrie 2008, numeste reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in consiliul de administratie la R.A. AEROPORTUL conform anexei nr. 1. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se desemneaza domnul COSTINESCU VASILE, reprezentant al Consiliului Judetean Iasi in cadrul Consiliului de Admninistratie al Casei de Asigurari de Sanatate Iasi, incepand cu data de 01 septembrie 2008.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Incepand cu data de 01 septembrie 2008, numeste reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la SC "Lucrari, Drumuri si Poduri" S.A. conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba infiintarea a doua functii contractule de executie in cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Bivolari: asistent social, cu studii superioare, principal - un post, psiholog, cu studii superioare, principal - un post si modificarea in acest sens a Organigramei - anexa nr. 1 si a Statului de personal (posturi aferente personalului nemedical) - anexa nr. 3 cu aplicare de la 01 septembrie 2008. Anexele nr.1 si nr. 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Bivolari vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Statul de functii - anexa nr. 2 pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi, cu aplicare de la 01 septembrie 2008. Anexa nr. 2 face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici obiectivului de investitii "Montaj centrale termice in cladirea chirurgie si cladirea ortopedie" Spitalul Clinic de Urgente Sf. Ioan Iasi, dupa cum urmeaza :

- Valoare totala: 168.849,08 lei
        din care C+M: 42.659,68 lei
- Durata de executie a investitiei:         45 zile
- Finantarea investitiei: bugetul Consiliului Judetean Iasi

 

Art.1
Aproba un numar de 8 Planuri Urbanistice de Detaliu si 64 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se aproba cedarea dreptului de folosinta gratuita Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi asupra spatiilor cu destinatia de "sali de curs" existente in cadrul spitalelor (prevazute in Anexa parte integranta din prezenta hotarare) aflate in proprietatea publica a judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, in scopul alocarii de fonduri pentru modernizarea acestora in conformitate cu standardele europene.
(2) in situatia in care spitalele aflate in proprietatea publica a judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, vor reclama faptul ca accesul propriu in salile de curs a fost restrictionat, Consiliul Judetean va dispune retragerea dreptului de folosinta gratuita acordat Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi prin prezenta hotarare.
Art.2
In aplicarea prevederilor art. 1 Directia Tehnica-Compartimentul Patrimoniu va incheia contractele de comodat intre judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi (titular al dreptului de proprietate) si Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi.

Art.1
Se admite plangerea prealabila formulata de Consiliul Local Ciurea si inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.6531 din 8.08.2008.
Art.2
Cu data prezentei se revoca Hotararea nr.229 din 31.07.2008 a Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Se atribuie traseul judetean Iasi - Lunca Cetatuii - Ciurea catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi, prin gestiune delegata fara licitatie, pentru o perioada de un an de la data prezentei.
Art.4
Serviciul de transport inter si intra judetean se va ingriji de redactarea si incheierea contractului delegarii de gestiune pentru concesionarea serviciului de transport public judetean prin curse regulate pe traseul atribuit.

Art.1
Se revoca Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.195/2008 privind adoptarea unor masuri in vederea continuarii si finalizarii procesului de privatizare declansat la SC LDP SA Iasi, implicit a documentatiei de privatizare elaborata de SC Expert Buildings Iasi.
Art.2
Ca efect al prevederilor art. 1 procedura de administrare speciala instituita la SC LDP SA Iasi inceteaza.
Art.3
Cheltuielile legate de procesul de privatizare vor fi suportate de SC LPD SA din beneficiile proprii.

Art.1
Etapele si conditiile in care se va realiza preluarea de catre Consiliul Judetean Iasi a SC AVIATIA UTILITARA SA Iasi vor fi prezentate de o comisie speciala,care va functiona in urmatoarea componenta:

 • Presedinte: Adascalitei Constantin, Vicepresedinte CJ Iasi
 • Membri:
       Chirila Victor, Vicepresedinte CJ Iasi
       Ivan Catalin, consilier judetean
      Cozmanciuc Mugurel, consilier judetean
      Nedelcu Narciza, consilier judetean
      Dumitriu Vasile, consilier judetean
      Ursanu Radu Ionel, consilier judetean
      Ticau Eugen, consilier judetean
 • COMISIA se completeaza cu reprezentanti ai RA Aeroportul Iasi,
  precum si cu specialisti din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, dupa cum urmeaza:
      Rebegea Mitica, Director RA Aeroportul Iasi
      Mihart Sever, inginer RA Aeroportul Iasi
      Manciu Mihail, Director Directia Tehnica
      Poraico Maria, Director Directia Juridica
      Cantemir Dumitru, Director Directia Financiar Contabila
      Arvinte Elena, Sef Serviciu Buget
      Antoniuc Liliana, Coord. Comp.Audit Public Intern
 • Secretariatul COMISIEI va fi asigurat de d-na Rosu Mihaela, referent in cadrul Directiei Juridice.
 • Atributiile si competentele comisiei sunt prevazute in anexa - parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2
Adoptarea de catre Plenul Consiliului Judetean Iasi a actelor administrative pentru trecerea SC"AVIATIA UTILITARA" SA Iasi sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi, implicit a transferului, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni ale SC ,,AVIATIA UTILITARA" SA Iasi din proprietatea statului si din administrarea AVAS Bucuresti in proprietatea privata a judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi, se va realiza functie de concluziile Raportului Comisiei prevazute la art.I.

Art.1
Se aproba modificarile legate de bugetul proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui" si a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluarii tehnice si financiare.
Art.2
(1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui", in valoare de 1.180.431,82 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.
(2) Se aproba toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui", in valoare de 11.095.661,36 lei, inclusiv costurile conexe.
Art.3
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art.1
(1) Se aproba cota-parte din contributia proprie a partenerilor ce revine din costurile eligibile aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 797.263,65 lei, reprezentand cota-parte din 2% din valoarea totala eligibila a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi- Vaslui".
(2) Se aproba cota-parte din toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248Iasi- Vaslui", aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 7.494.009,69 lei, inclusiv cota-parte din costurile conexe.
Art.3
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi se obiliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.
Art.5
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului.
Art.6
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art.1
Se aproba Actul Aditional la Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 lasi- Vaslui", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt – Iasi- limita judetului Suceava".
Art.2
(1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava", in valoare de 1.020.718,74 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.
(2) Se aproba toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava", in valoare de 9.810.953,31, inclusiv costurile conexe.
Art.3
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.
Art.5
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului.
Art.6
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art.1
Se aproba actualizarea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentnl lucrarea de interes local "Modemizare Aeroport International Iasi", comisie care va functiona in urmatoarea componenta:

 • Presedinte:
 • Membri:
      Constantin Adascalitei, Vicepresedinte CJ Iasi
      Mircea Grigorovschi - Arhitect Sef al Judetului
      ________ Viceprimar Municipiul Iasi
       _____ Viceprimar CL Holboca
      ______ Arhitect Municipiul Iasi

Art.2
Secretariatul Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice de interes local "Modemizare Aeroport International Iasi" va functiona in urmatoarea componenta:
Sef Secretariat: Mihail Gradinaru, consilier juridic
Membri: Anca Mihailescu, arhitect
            Razvan Cristea, consilier juridic

Art.3
Secretariatul isi va stabili metodologia de lucru, conform Regulamentului stabilit prin HG nr.583/1994.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2009 si a estimarilor pe anii 2010-2012, potrivit anexelor 1,2,3,4, parte integranta la prezenta.
Art.2
Serviciul Buget va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se valideaza Dispozitia nr.955/03.09.2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi privind numirea presedintelui Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes local "Modernizarea Aeroportului International Iasi ".