Hotărâri ale sedinţei din data de 31-07-2008


Art. unic
Aproba Procesul-verbal al sedintei de constituire a Consiliului Judetean Iasi din data de 26.06.2008.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi dupa cum urmeaza:

Presedinte: Ion Serbina - Secretar al Judelului Iasi;
Vicepresedinte: Pintilii Penciuc - Director General Adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi;
Membri:

Olimpia Macovei -medic specialist pediatru, reprezentan al Autoritatii de Sanatate Publica Iasi;
Coca - Marlena Vasiliu - inspector pentru invatamantul special si integrat, reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi;
Daniel Bosinceanu - reprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi;
Janeta Radulescu - reprezentant al Directiei de Munca si Protectie Sociala Iasi;
Catalin Luca - reprezentant al organismelor private autorizate, Asociatia « Alternative Sociale ».

Art.1
Aproba infiintarea unui post de sofer - functie contractula de executie in cadrul Serviciului Adrninistrativ al Directiei Financiar Contabile si Administrativ si modificarea in acest sens a Organigramei - anexa nr. 1 si a Statului de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si personalului contractual) anexa nr. 4 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 iulie 2008. Anexele nr. 1 si nr. 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Juridica si Direcia Financiar Contabila si Adminisrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in consiliile consultative ale spitalelor aflate in administrarea sa conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Cu data prezentei inceteaza prevederile Hotararii nr. 163 din 25/07/2006.

Art.1
Se aproba reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in consiliile etice ale spitalelor aflate in administrare, conform anexelor 1-7 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Cu data prezentei inceteaza prevederile Hotararii nr. 74 din 22/03/2007.

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Teatrul pentru Copii si Tineret "Luceafarul" Iasi, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se respinge cererea formulata de Mitropolia Moldovei si Bucovinei in vederea alocarii sumei de 50,00 mii lei pentru finalizarea lucrarilor la casa sociala din Parohia Sodomeni, sistematizarea pe verticala din incinta parohiei si executarea canalizarii la fosa de colectare a apelor menajere.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Statul de functii de la Centrul de Ingrijire si Asistenta Harlau, parte integranta a prezentei hotarari, incepand cu 01.08.2008.

Art.1
Se respinge solicitarea Primariei Municipiului Pascani de transmitere, fara plata, din proprietatea publica a judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi in proprietatea publica a municipiului Pascani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani, a imobilelor (cladire si teren) situate in municipiul Pascani, str. Stefan cel Mare, nr. 17, in vederea realizarii proiectului "Centrul de dezvoltare economica Pascani".

Art.1
Se aproba modificarea destinatiei imobilului care a apartinut Agentiei Bancii Agricole Tibanesti, str. Republicii, bl. D1, parter, imobil aflat in domeniul public al judetului Iasi-Consiliul Judetean Iasi si in administrarea Consiliului Local al comunei Tibanesti, respectiv de functionare a filialei Tibanesti a Palatului Copiilor Iasi.

Art.1
Se aproba lista spatiilor si terenurilor aferente din proprietatea privata a judetului Iasi care pot fi vandute conform O.U.G . nr. 68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicate, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Anexei la prezenta hotarare.
Art.2
(1) Se aproba achizitionarea serviciilor unui expert evaluator independent autorizat, selectat prin licitatie publica, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, de catre Consiliul Judetean Iasi prin Serviciul de Achizitii Publice si Contracte.
(2) Expertul evaluator independent autorizat va intocmi un Raport de Evaluare care va stabili valoarea spatiului medical si a terenului aferent la pretul de piata pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piata si a criteriilor de evaluare acceptati de comun acord. Valoarea prevazuta reprezinta pretul care s-ar putea obtine in situatia in care orice persoana interesata ar putea cumpara spatiul respectiv.

Art.1
Se desemneaza doamna Luminita Iordache - consilier judetean, reprezentant al Consiliului Judetean Iasi in Comitetul Judetean Iasi de Coordonare a Centrelor de Permanenta (C.C.C.P.Iasi).

Art.1
(1) Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 196/23.05.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2008 conform anexelor 1, 2.1, 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba cofinantarea proiectului "Mostenire culturala fara granite" inscris in Programul de Vecinatate Romania - Republica Moldova 2004-2006, Componenta Phare CBC 2006, prioritatea 2 - Actiuni "People to people", Linia bugetara: RO 2006/018447.01.02/B22.02.02, nr. de referinta: Ro 2006/018-447.01.02 a aplicantului Muzeul Literaturii Romane Iasi, cu suma de 4.900 Euro.
Art.2
Suma aprobata la art. 1 va fi asigurata din bugetul deja aprobat pe anul 2008 pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi.
Art.3
Muzeul Literaturii Romane Iasi va duce la indeplnire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se respinge atribuirea traseului judetean Iasi-Ciurea-Lunca Cetatuii, cuprins in programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate intocmit pentru perioada 1.07.2008-30.06.2011, catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi, traseul ramanand astfel neatribuit.
Art.2
Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr.680/2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Prezenta hotarare poate fi contestata in termen legal de catre orice persoana care se considera vatamata potrivit art.1 alin.(1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, modificata si completata.

Art.1
(1) Se ia act de Hotararile nr.1 din 9.06.2008 si 2 din 30.06.2008 ale Comisiei privind transportul public de persoane prin curse regulate si curse speciale in judetul Iasi .
(2) Hotararile nr.1 si 2 ale Comisiei paritare constituie anexa 1 si, respectiv, anexa 2 si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.138 din 31.03.2008, in sensul ca se modifica componenta Comisiei paritare pentru transport public de persoane prin curse regulate si curse speciale in judetului Iasi, urmand a avea o noua componenta, dupa cum urmeaza:
- Presedinte: - Petru Focsa, sef Serviciu transport intra si inter judetean
- Membri:

- Scripcaru Sorin, consilier
- Carmen Badea, consilier juridic
- Botezatu Gabriela, inspector
- Foia Constantin, director AR.R., Filiala lasi
- Cogalniceanu Catalina Kati, referent AR.R., Filiala lasi

- Membri rezerva: Agapie Alexandrina, Acostoaei Vasile, Dima Maria
(2) Se introduce un nou alineat, dupa cum urmeaza: "Secretariatul Comisiei paritare va fi asigurat de Carmen Badea".
Art.2
Directia economica, Directia financiar-contabila si Serviciul transport judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba alocarea fondurilor necesare asigurarii a 10 (zece) burse pentru elevii din mediu1 rural cu coeficient de inteligenta superior provenind din medii defavorizate din satele judetului Iasi.
Art.2
Independent de alocatia prevazuta la art. 1, Consiliul Judetean Iasi va acorda 2 (doua) burse elevilor din mediul rural cu coeficient de inteligenta superior, proveniti din satele judetului lasi, din fondul special.
Art.3
Directia Economica si Directia Financiar Contabila din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba inscrierea in inventarul bunurilor din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi a sectorulului de drum denumit "Drum de acces Aeroport International Iasi".
Art.2
Se aproba propunerea incadrarii "Drumului de acces la Aeroport International Iasi" in categoria functionala a drumurilor judetene din Iasi, judetul Iasi cu indicativul DJ 282 I (DJ 282G - Aeroport, km 0+000 - 2+700), conform Planului de situatie anexat.
Art.3
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Directia Tehnica, Directia Juridica, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 678.385,76 lei din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi catre Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pentru realizarea lucrarii "Covor asfaltic drum acces Aeroportul Iasi in lungime de 1,7 km" cu indicativul DJ 282 I (DJ 282G - Aeroport, km 1+000 - 2+700).
Art.2
In mod corespunzator se rectifica bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor I,I.1.-1.3. - parti integrante la prezenta hotarare.
Art.3
In mod similar se va proceda la suplimentarea Programului de lucrari drumuri judetene si comunale pe anul 2008 prin inscrierea obiectivului precizat la art. 1.
Serviciul Public de Administrarea Drumurilor Judetene Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba achizitionarea unui numar de 37 (treizeci si sapte) laptop-uri pentru consilierii judeteni din cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
In aplicarea art. 1 , Serviciul Achizitii Publice si Contracte din cadrul Consiliului Judetean Iasi va organiza procedura de achizitie publica in vederea incheierii contractului de furnizare produse (laptop-uri).

Art.1
Se aproba incheierea actelor aditionale la contractele de concesiune nr. 81 /2005, nr. 3358/2005 si 5184/2005 incheiate intre Primaria Comunei Raducaneni si Cabinet Medical Individual Dr. Matei Catalina Nicoleta, Cabinet Medical Individual Dr. Albu Cristian Dumitru si BIOMED S.C.M. Raducaneni, avand ca obiect inlocuirea concedentului din cuprinsul contractelor de concesiune prin inscrierea Consiliului Judetean Iasi in loc de Primaria Comunei Raducaneni.
Art.2
Pretul concesiunii pentru contractele nr. 81/2005, nr. 3358/2005 si 5184/2005 se va achita in contul concedentului Consiliul Judetean Iasi COD IBAN R031TREZ40621300205XXXXX, CF 4540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi sau la casieria acestuia.
Art.3
Directia T ehnica - Compartimentul Patrimoniu, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ si Directia Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.