Hotărâri ale sedinţei din data de 23-05-2008


Art.1
Aproba propunerile de suplimentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor, astfel:
venituri +3.400,00 mii lei
Cheltuieli +3.400,00 mii lei
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, conform anexelor I, I.1 - I.5, I.5.1., I.7;
Art.3
Aproba alocarea unui sprijin financiar unitatilor de cult, astfel:
1.100,00 mii lei - Episcopia Romano-Catolica,
665,00 mii lei - Mitropolia Moldovei si Bucovinei, conform anexei I.7;
Art.4
In aplicarea prevederilor articolului 1 se aproba Conventia incheiata cu Spitalul de Urgenta "Sfantul Spiridon" Iasi, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
Aproba propunerile privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. IV, IV.1 - IV.3, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
Venituri: + 50,00 mii lei;
Cheltuieli: + 50,00 mii lei
Art.6
Aproba propunerile privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, conform anexei III.
Art.7
Se mandateaza domnul Lucian Flaiser, presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze sume din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in 2008, in conditiile legii.
Art.8
Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ, Centrul de Conservare a Traditiei si Creatiei Populare, Episcopia Romano-Catolica, Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.9
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 8, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.10
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba infiintarea unui post de subinginer in cadrul Compartimentului Dezvoltare Locala a Directiei Dezvoltare si modificarea in acest sens a Organigramei si Statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1 si 2 parte componenta a prezentei hotarari.
Art.2
Directie Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Dezvoltare, Directia Economica, Directia Juridica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Raducaneni, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directie Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Raducaneni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se numeste in functia de director al Bibliotecii Judetene"Gh. Asachi" Iasi domnul Catalin Ion Bordeianu.
Art.2
Directie Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Programul de Transport Public Judetean de persoane prin curse regulate si curse speciale pentru perioada 2008-2011, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Serviciul de Transport Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se ia act de inscrisul nr. 1423742 comunicat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici Consiliului Judetean Iasi la data de 10.03.2008 si, in consecinta, aproba transformarea a 6 posturi contractuale din cadrul Compartimentului Relatii Publice in functii publice, incepand cu data de 01.06.2008.
Art.2
Directie Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba un numar de 5 Planuri Urbanistice de detaliu si 48 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in lista anexa care face parte din prezenta hotarare.
Art.2
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba continuarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Iasi si Asociatia pentru Protectia Consumatorilor "Procons" Iasi - Biroul de Consiliere pentru Cetateni Iasi, potrivit prevederilor Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 553/13.05.2008, cuprinse in anexa - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul de Consiliere pentru Cetateni Iasi va inainta un raport anual privind activitatea desfasurata in cadrul proiectului PHARE 2006/018-147.01.02.
Art.3
Biroul de Consiliere pentru Cetateni Iasi, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Economica, Directia Tehnica si Directia Juridica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 3 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba contractul de asociere in participatiune dintre S.C. ISCARE INTERNATIONAL S.R.L. Iasi si Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, ce constituie Anexa nr. 1, parte componenta a prezentei hotarari.
Art.2
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii de pe prezenta hotarare S.C. ISCARE INTERNATIONAL S.R.L. Iasi, Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Ia act de componenta actualizata a Comisiei nominalizate prin Hotararea C.J. Iasi nr. 273/29.10.2007 pentru monitorizarea procesului de privatizare, dupa cum urmeaza:

 • Presedinte:1.Lucian Profir - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi;
 • Membri:
  1. Dinu Apavaloaie - consilier judetean;
  2. Gabriel Surdu - consilier judetean;
  3. Florin Popa - consilier judetean;
  4. Leonid Antohi - consilier judetean;
  5. Neculai Calugaru - consilier judetean;
  6. Carmen Darie - consilier judetean;
  7. Constantin Serban - consilier judetean;
  8. Cristian Stanciu - consilier judetean;
  9. Romeo Stoica - Director executiv, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene;
  10. Elena Arvinte - Sef Serviciu Buget, Directia Economica, C.J. Iasi;
  11. Oana Rugina - consilier juridic, Directia Juridica, C.J. Iasi;
  12. Costel Ciornei - consilier, Directia Tehnica, C.J. Iasi.
 • Secretariatul Comisiei este asigurat de Mihaela Rosu, referent, Directia Juridica si Cancelarie.

Art.2
Aproba modificarea art. 5 din cuprinsul Hotararii C.J. Iasi nr. 273/29.10.2007 privind continuarea procesului de privatizare a S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, dupa cum urmeaza:
"Art. 5 Privatizarea S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi se va incheia pana la data de 10.07.2008, in conditiile respectarii termenelor prevazute de legislatia incidenta in materie, in baza unui calendar de sarcini asumat de catre firma specializata"
Celelalte prevederi ale Hotararii C.J. Iasi nr. 273/29.10.2007 raman in vigoare si se aplica in consecinta.
Art.3
Aproba vanzarea actiunilor S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi prin metoda negocierii - varianta negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice.
Art.4
Aproba Raportul de evaluare, reactualizat, intocmit de agentul de privatizare S.C. EXPERT BUILDINGS S.R.L., conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
Aproba Anuntul de vanzare, Nota de privatizare si Dosarul de privatizare pentru vanzarea de actiuni la S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, prin metoda negocierii, conform anexelor nr. 2, nr. 3 si nr. 4 la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.6
In scopul organizarii si conducerii negocierii, precum si pentru examinarea si evaluarea ofertelor ce vor fi depuse de potentialii investitori, se constituie Comisia de negociere, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte:Mihail Manciu - Director, Directia Tehnica, C.J. Iasi;
 • Membri:
  1. Maria Simionescu - Director, Directia Economica, C.J. Iasi;
  2. Maria Poraico - Director, Directia Juridica, C.J. Iasi;
  3. Cristina Oteleanu - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte, C.J. Iasi;
  4. Romeo Stoica - Director Executiv , Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene.
 • Secretariatul Comisiei va fi asigurat de Mihaela Rosu - referent, Directia Juridica.

Art.7
(1)Aproba propunerea Comisiei de monitorizare a procesului de privatizare a S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, in sensul nominalizarii a doi experti externi ce vor colabora cu membrii Comisiei de negociere, nominalizati la art. 4, respectiv:
a)Prof. Dr. Alexandru Tugui - F.E.A.A., Univ. "Al.I.Cuza" Iasi - expert economic;
b)Prof. Dr. Ing. Vasile Grecu - Facultatea de Constructii, Univ. "Al.I.Cuza" Iasi - expert tehnic
(2)Atributiile si responsabilitatile principale ale expertilor externi nominalizati la al. 1 sunt:
a)verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;
b)analiza situatiei financiare a ofertantilor si analiza financiara a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertanti.
(3)Expertii externi cooptati nu au drept de vot in cadrul Comisiei de negociere, insa au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice si financiare asupra carora isi exprima punctul de vedere.
Art.8
In vederea intocmirii documentatiei pentru privatizare, implicit a demararii procedurii de vanzare de actiuni prin metoda negocierii, se aproba valoarea urmatoarelor taxe si garantii:

 1. taxa de participare la procedura de negociere(destinata achizitiei Caietului de sarcini) - 1000 lei;
 2. taxa acces camera de date - 1000 lei;
 3. garantia de participare la procedura de negociere - 10 % din valoarea nominala a capitalului social al S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, asa cum este acesta inscris la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi.

Art.9
Aproba precalificarea Asociatiei salariatilor S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi in cadrul procedurii de vanzare a actiunilor prin metoda negocierii.
Art.10
Aproba exercitarea, de catre Asociatiei salariatilor S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, in conditiile legii incidente in materia privatizarii societatilor comerciale, a dreptului de preferinta in procedura de vanzare a actiunilor S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, prin metoda negocierii, intr-un termen de 5 zile lucratoare, in vederea prezentarii unei oferte imbunatatite la nivelul celei mai bune oferte prezentate.
Art.11
Compartimentul Relatii Publice va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art. 6 si art. 7, Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Serviciului Achizitii Publice si Contracte din cadrul C.J. Iasi, S.P.A.D.J. Iasi, S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, administratorului special al S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi(dl. Silviu Lache), Asociatiei salariatilor S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, S.C. EXPERET BUILDINGS S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
(1)Se actualizeaza Hotararea Consiliului judetean Iasi nr. 183/24.04.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2008 conform anexelor 1, 2.1, 2.2, 3 si 4 , parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi, domnul Lucian Flaiser, sa repartizeze fondurile necesare pentru inlaturarea efectelor produse de calamitatile naturale in anul 2008, in conditiile legii.
Art.3
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va comunica copie de pe prezenta hotarare Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba cunatumul cotizatiei Consiliului Judetean Iasi in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, aferent anului 2008, in valoare de 81.904,00 lei(0,01 ron/locuitor).
Art.2
Directia Financiar-Contabila si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Compartimentul de Relatii Publice va comunica copie a prezentei hotarari Directiei de Dezvoltare, Serviciului Cooperare si Relatii Internationale, Directiei Juridice, Directiei Financiar-Contabila, Directiei Economice, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 340 din 20.12.2007, in sensul suplimentarii fondurilor alocate cu suma de 78.627 lei(inclusiv TVA), de la 339.783 lei (inclusiv TVA) la 418.410 lei(inclusiv TVA).
Art.2
Directia Financiar-Contabila si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Compartimentul de Relatii Publice va comunica copie a prezentei hotarari Directiei de Dezvoltare, Serviciului pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Directiei Juridice, Directiei Financiar-Contabila, Directiei Economice, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 142.800 lei(inclusiv TVA)din bugetul Consiliului Judetean Iasi in vederea realizarii verificarii tehnice a detaliilor de executie pentru Proiectul "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI".
Art.2
Directia Financiar-Contabila si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Compartimentul de Relatii Publice va comunica copie a prezentei hotarari Directiei de Dezvoltare, Serviciului pentru Proiecte cu Finantare Internationala, Directiei Juridice, Directiei Financiar-Contabila, Directiei Economice, Consiliului Local al Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Parohia "Duminica Tuturor Sfuntilor" - Banu Iasi, pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi", ce constituie parte integranta a prezentei hotarari;
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in vederea semnarii, in numele si pentru autoritatea administratiei publice judetene, Consiliul Judetean Iasi, a Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Parohia "Duminica Tuturor Sfintilor" - Banu Iasi, pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi" si in vederea exercitarii functiei de ordonator de credite pentru proiectul realizat in parteneriat;
Art.3
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Directiei de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila, Serviciului Achizitii Publice si Contracte, Parohiei Banu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Proiectul "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi" realizat in parteneriat de catre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de lider de proiect si Parohia "Duminica Tuturor Sfintilor" - Banu, Iasi, in calitate de partener.
Art.2
(1)Se aproba contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi", in valoare de 158.606 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului;
(2)Se aproba toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi" in valoare de 296.540 lei, inclusiv costurile conexe;
(3)Se aproba suma de 1.563.100 lei, reprezentand TVA in cadrul Proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi";
Art.3
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
Art.4
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare si sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada;
Art.5
Consiliul Judetean Iasi sa obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului;
Art.6
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa nu desfasoare activitati economice in scopul obtinerii de venituri din utilizarea obiectivului de patrimoniu restaurat/protejat/conservat si a facilitatilor construite - dupa caz, in afara activitatilor pentru care a fost finantat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti;
Art.7
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice, ajutorului de stat;
Art.8
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa asigure ca obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau partial in circuitul public la data finalizarii implementarii proiectului.
Art.9
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Directiei de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila, Serviciului Achizitii Publice si Contracte, Parohiei Banu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi", in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.1., respectiv: - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
Art.2
(1)Se aproba alocarea sumei de 521.280 lei inclusiv TVA in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice aferenta proiectului:"Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi";
(2)Serviciile pentru realizarea documentatiilor de la art.2, pct.(1) vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii;
(3)Atributiile privind cererea de finantare, implementarea si toate procedurile aferente, nominalizarea persoanelor in Echipa de Implementare a proiectului, in Comitetul Local de Coordonare cate si de urmarire a derularii proiectului vor fi in sarcina si responsabilitatea Directiei de Dezvoltare;
Art.3
Directia de Dezvoltare, Directia Economica, Directia Financiar Contabila, Serviciul Achizitii Publice si Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.4
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Directiei de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila, Serviciului Achizitii Publice si Contracte, Parohiei Banu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, raportul de expertiza tehnica si indicatorii tehnico-economici (Anexa 1) parte integranta a prezentei hotarari in scopul realizarii proiectului :"Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Monumentului istoric Biserica Banu, Iasi";
Art.2
Directia de Dezvoltare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabila, Serviciul Achizitii Publice si Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.3
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Directiei de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila, Serviciului Achizitii Publice si Contracte, Parohiei Banu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
(1)Se aproba intocmirea Expertizei tehnice si a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru reparatii capitale la Unitatea Medico-Sociala Raducaneni.
(2)Serviciile pentru realizarea documentatiilor de la alin.(1), vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii.
Art.2
Compartimentul Relatii Publice va transmite copii dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila, Serviciului Achizitii Publice si Contracte, Unitatii Medico-Sociale Raducaneni si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea unei delegatii din partea Consiliului Judetean Iasi, la misiunea organizata de Asociatia oamenilor de Afaceri Iasi 2003 in regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina in perioada 04-07 iunie 2008, in urmatorea componenta:

 1. Iovu BREZULEANU - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi;
 2. Dinu APAVALOAIE - Consilier Judetean;
 3. Dumitru CANTEMIR - Director al Directiei Financiar-Contabile a Consiliului Judetean Iasi.

Art.2
Cheltuielile de deplasare vor fi realizate conform cu H.G. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1, Directiei de Dezvoltare, Serviciului Cooperare si Relatii Internationale, Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se ia act de MINUTA intalnirii dintre reprezentantii judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi si Grupul Sinosure - China, privind modalitati de dezvoltare a Aeroportului International Iasi.
Art.2
Domnul vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi - dl. Lucian Profir, directorul R.A. Aeroportul Iasi - domnul Mitica Rebegea si directiile de specialitate din Consiliul Judetean Iasi vor continua demersurile in vederea finalizarii acestei colaborari.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice va comunica copie de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2, Directiei de Dezvoltare, Directiei Juridice, R.A. Aeroportul Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Acordul de colaborare perfectat la data de 13.05.2008 intre Consiliul Judetean Iasi si Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi 2003 privind dezvoltarea unor relatii de colaborare pentru deschiderea unui birou de reprezentare a judetului Iasi la Ivano-Frankivsk din Ucraina, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei Hotarari.
Art.2
Compartimentul Relatii Publice va comunica copie a prezentei hotarari Directiei de Dezvoltare, Serviciului Cooperare si Relatii Internationale, Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila, Asociatiei oamenilor de Afaceri Iasi 2003 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba concesionarea unei suprafete de teren in suprafata de 30 m.p. in incinta Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parscheva".
Art.2
Concesionarea suprafetei de 30 mp se va realiza, in conditiile legii, cu respectarea dreptului de preemtiune a celor in drept.
Art.3
Redeventa ca pret al concesiunii pentru terenul in suprafata de 30 mp se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Directia Tehnica, Directia Juridica, Directia Economica si Directia Arhitect Sef vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Directiei Tehnice, Comp.Patrimoniu, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Economice, d-nei Mariana Graur, Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.