Hotărâri ale sedinţei din data de 24-04-2008


Art.1
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Adrian Iurcan si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepand cu data de 24.04.2008.
Art.2
Directia Juridica va parcurge procedura prevazuta de lege in vederea validarii pe functia de consilier judetean a persoanei nominalizate de P.S.D. Iasi.

Art.1
Aproba contul de executie al bugetului consolidat al Consiliului Judetean Iasi si situatiile financiare pe anul 2007, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica si ordonatorii tertiari de credite ai Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2009, conform Anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2009.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/2007.
Art.4
Scutirile si facilitatile fiscale se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Muzeul Literaturii Romane Iasi si Compartimentul Relatii Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba taxele speciale si tarifele pentru anul fiscal 2009, conform Anexelor nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 10, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2009.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 151/2007.
Art.4
Incasarea taxelor speciale si a tarifelor prevazute in Anexele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 10 se va face in conturi deschise potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.6
Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Judeteana de Paza si Ordine, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Biblioteca Judeteana Gheorghe Asachi Iasi, Filarmonica de Stat Moldova Iasi, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, Teatrul pentru Copii si Tineret Luceafarul Iasi, Compartimentul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 673.580 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, astfel:
- 130.900 lei pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice a Proiectului "Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Ioan - Iasi",
- 542.680 lei reprezentand finantarea nerambursabila din partea Administratiei Fondului pentru Mediu in vederea realizarii proiectului "Retehnologizare statie de epurare a apelor uzate in localitatea Raducaneni, judetul Iasi".
Art.2
Aproba schimbarea denumirii obiectivului de investitii din "Reparatii capitale Module Verseni" in "Reabilitare termica Module Verseni".
Art.3
Aproba inlocuirea expresiei "studiu de fezabilitate" cu expresia "expertiza tehnica" si/sau "documentatie de avizare a lucrarilor de interventie" pentru urmatoarele obiective de investitii pentru care au fost alocate sume din fondul de rulment in anul 2008:
- expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii Reabilitare instalatii electrice interioare la spitalele clinice din municipiul Iasi aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi (RK),
- documentatie de avizare Reabilitare cladire Complex Servicii Comunitare Pascani,
- documentatie de avizare Reabilitare cladire sediu DGASPC Iasi,
- documentatie de avizare Reabilitare termica Module Verseni,
- documentatie de avizare Reabilitare ateliere ocupationale la CIA Harlau.
Art.4
Prevederile articolelor 1-3 sunt prevazute in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 25,00 mii lei din fondul de rezerva inscris in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, pentru acordarea unui sprijin financiar Mitropoliei Moldovei si Bucovinei in vederea finalizarii lucrarilor la Parohia Cucova, comuna Strunga.
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, conform anexelor I, I.1, I.2, I.3, I.4, I.4.1.
Art.3
Aproba propunerile privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. II, II.1 - II.4, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
Aproba propunerile privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor III.2 si III.3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
Aproba propunerile privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. IV, IV.1 - IV.4, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba situatiile financiare pe anul 2007 ale Regiei Autonome Judetene de Apa Canal Iasi.

Art.1
Aproba situatiile financiare pe anul 2007 ale Societatii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iasi.

Art.1
Aproba situatiile financiare pe anul 2007 ale Societatii Comerciale Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi.
Art.2
Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2007 pe destinatiile propuse de S.C.L.D.P. SA Iasi.

Art.1
Aproba situatiile financiare pe anul 2007 ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi.

Art.unic
Art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 189/2007 se modifica, in sensul ca acesta va avea urmatorul continut:
"Se solicita transmiterea unor terenuri avand datele de identificare prevazute in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea mai multor autoritati ale administratiei publice centrale in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi, dupa cum urmeaza:
1. Ministerul Apararii - 22,58 ha
2. Ministerul Internelor si Reformei Administrative - 132.009,46 mp
3. S.R.I. - 0,06 ha
4. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile - 1,47 ha.
Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 189/2007 raman valabile.

Art.unic
Art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.195/2006 rectificata prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 231/2006 se modifica, in sensul ca acesta va avea urmatorul continut: "Se aproba transmiterea unor imobile avand datele de identificare prevazute in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul public al statului si in administrarea Ministerul Internelor si Reformei Administrative-Unitatea Speciala de Aviatie. Se aproba transmiterea unui imobil avand datele de identificare prevazute in Anexa 2, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative-Inspectoratul Judetean de Jandarmi(GAZ- Jandarmi-Aeroport Iasi ) in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi" .
Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.195//2006 raman valabile.

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Bivolari, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Bivolari vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
(1) Se aproba realizarea de Expertize tehnice - pentru reabilitarea instalatiilor electrice la un numar de 7 (sapte) spitale clinice din Municipiul lasi, proprietate publica a judetului lasi, aflate in administrarea Consiliului Judetean Iasi, conform Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 161/2006 cat si Documentatiile de avizare a lucrarilor de constructii pentru interventii la instalatiile electrice - pentru un numar de 7 (sapte) spitale clinice din Municipiul Iasi, proprietate• publica a judetului Iasi, aflate in administrarea Consiliului Judetean Iasi, aferente obiectivului de investitie "Reabilitare instalatii electrice la spitalele subordonate Consiliului Judetean Iasi", obiectiv inclus in bugetul pe anul 2008 a Consiliului Judetean Iasi in suma de 70.000 lei,
(2) Serviciile pentru realizarea documentatiilor de la pct. (1) vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii.
Art.2
Directia Tehnica, Directia Economica, Directia FinanciarContabila, Serviciul Achizitii Publice si Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba majorarea sumei cuprinsa la Art.1 din HCJ Iasi nr. 236 / 25.09.2008, cu suma de 38.000 lei. Fondurile se vor asigura din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi.
    Art.1 din HCJ Iasi nr. 236 I 25.09.2007 se modifica si completeaza corespunzator si va avea urmatorul cuprins : "Se aproba asigurarea de catre Consiliul Judetean Iasi a sumei de 599.000 lei reprezentand TVA si plata transei finale in cadrul Programului Phare/2003/005-551.05.03.04 - Coeziune Economica si Sociala - Infrastructura regionala si locala / Inundatii - "Proiect de reabilitare/renovare a unitatilor de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie - august 2005"
Art.2
Celelalte prevederi din cuprinsul HCJ lasi nr. 236/25.09.2007 raman neschimbate.

Art.1
Se aproba derularea unui "Proiect de independizare a copiilor si tinerilor din cadrul centrelor de plasament", proiect care se integreaza perfect si este in permanenta legatura cu celelalte servicii de protectie a copilului si tanarului din judet si permite o aplicare coerenta si unitara a Standardelor Minime Obligatorii in domeniu.
Art.2
Fondurile necesare derularii proiectului se asigura din bugetul alocat DGASPC Iasi pentru anul 2008.

Art.1
Se aproba revenirea imobilului denumit "Canton Barnova", situat in comuna Barnova, judetul Iasi, din proprietatea publica a judetului Iasi si administrarea Serviciului Public "Casa de Oaspeti Bucium" Iasi in proprietatea publica a judetului Iasi si administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.2
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directia Tehnica, Directia Financiar ContabiIa si Administrativ si Directia Juridica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba tariful pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Iasi, in suma de 120 lei.
Art.2
In situatia pierderii,sustragerii sau deteriorarii licentei de traseu prevazuta la art.1 , tariful pentru eliberarea unui duplicat al acesteia este in suma de 110 lei.
Art.3
In cazul inlocuirii licentei de traseu ca urmare a schimbarii denumirii operatorului de transport sau al sediului social al acestuia , tariful pentru eliberarea licentei de traseu , este in suma de 24 lei, reprezentand 20% din tariful prevazut la art. 1.
Art.4
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Serviciul Transport Intra si Inter Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Dl. CHIFU ADRIAN se numeste in functia de director al Directiei Judetene de Paza si Ordine Iasi, cu urmatoarele drepturi salariale:
-salariul de incadrare - 1.500 lei
-indemnizatia de conducere - 750 lei, care face parte din salariul de baza
-spor de vechime - 563 lei, reprezentand 25% din salariul de baza
-spor stabilitate - 450 lei, reprezentand 20% din salariul de baza
TOTAL DREPTURI - 3.263 lei
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba concesionarea unei suprafete de 100 mp, situata in incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTE ' "SFANTUL lOAN" IASI, pentru amenajarea unei farmacii cu circuit deschis;
Art.2
Concesionarea se va face prin licitatie publica, organizata de Compartimentul Patrimoniu din cadrul Directiei Tehnice a C.J.lasi, in colaborare cu SPITALUL CLINIC DE URGENTE "SFANTUL IOAN" IASI;
Art.3
Concesionarea este conditionata de obtinerea Avizului obligatoriu al Directiei judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Cultural Iasi;
Art.4
Pretul redeventei anuale se constituie in pret de pornire in Iicitatia publica si va fi stabilit de catre un expert evaluator autorizat;
Art.5
Suma incasata din concesionare se constituie venit la bugetul judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi.

Art.1
Aproba angajarea, de catre judetul Iasi - prin Consiliul Judetean Iasi, de servicii juridice specializate, in cauzele penale avand ca obiect fapte savarsite de demnitarii Consiliului Judetean Iasi si de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
In aplicarea art.1, Serviciul achizitii publice si contracte din cadrul Consiliului Judetean Iasi va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.1
(l) Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.152/31.03.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2008 conform anexelor 1, 2.1 , 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se amana dezbaterea proiectului de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare pentru proprietatea imobiliara situata in intravilan municipiul Pascani, str. Dragos Voda nr.29, judetul Iasi pana la data la care evaluatorul va comunica Consiliului Judetean Iasi preturile de vanzare practicate pentru imobilele clasificate in aceeasi categorie, de catre agentiile imobiliare.

Art.1
Se solicita modificarea Hotararii Guvernului 48/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, dupa cum urmeaza :
La Anexa nr.1 (Completari la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Iasi), la Sectiunea I . Bunuri Imobile, la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, pozita nr. 219, coloana 4 se modifica in sensul ca "suprafata totala de teren va fi de 11637 mp."
Art.2
Prezenta hotarare reprezinta procedura prealabila in vederea emiterii Hotararii de Guven pentru modicarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.48/2007 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi.
Art.3
Directia Juridica si Directia Tehnica-Compartimentul Patrimoniu vor continua demersurile privind promovarea proiectului de Hotarare de Guvern mentionat mai sus.