Hotărâri ale sedinţei din data de 10-04-2008


Art.1
Se aproba darea in administrare, pe durata implementarii proiectului Reabilitarea si dezvoltarea turistica a Ansamblului Monument Istoric Manastirea Golia - Iasi, a acestui obiectiv, identificat potrivit documentatiei cadastrale, anexa la prezenta hotarare, catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Manastirea Golia Iasi.
Art.2
Dupa trecerea a cel putin 5(cinci) ani de la terminarea lucrarilor de reabilitare si dezvoltare turistica, in cadrul Programului PHARE 2004-2006, a Ansamblului Monument Istoric Manastirea Golia-Iasi, din mun. Iasi, str. Cuza Voda nr.51, imobilul individualizat la art.1 va reveni in proprietatea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei - Manastirea Golia, impreuna cu toate lucrarile de reabilitare efectuate, fara nici o pretentie din partea judetului Iasi - prin Consiliul Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba Devizul general intocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate, reactualizat ulterior incheierii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru proiectul "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia".
Art.2
Se aproba finantarea costurilor neeligibile, in suma de 380.375,89 Euro inclusiv TVA, din cadrul proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia".
Art.3
Se aproba structura detaliata a costurilor neeligibile estimate pentru proiectul "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia", ce constituie anexa la prezenta.
Art.4
Directia de Dezvoltare, Directia Financiar-Contabila, Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Serviciul pentru Proiecte cu finantare internationala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba pretul pentru vanzarea constructiilor din Iasi, sos. Bucium nr. 82 (casa-poarta, foisor, anexa gospodareasca, popicarie) - aflate in proprietatea judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi - amplasate pe terenul proprietate a SC TOTAL IMOBILIARE SRL IASI - la pretul negociat de Comisia constituita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.315/09.04.2008, conform raportului - anexa la prezenta hotarare si a procesului-verbal nr. 1677/03.03.2008, cu urmatoarele valori:
- casa-poarta 5062 lei (4254lei+TVA)
- foisor 8507 lei (7149lei+TVA)
-- anexa-gospodareasca 105.000 lei
- popicarie 130.000 lei
Pretul negociat al vanzarii obiectivelor anexa gospodareasca si popicarie include TVA.
Art.2
Constructiile mentionate la art.1 vor face obiectul unor contracte de vanzare-cumparare distincte ce se vor incheia intre judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi in calitate de vanzator si SC TOTAL IMOBILIARE SRL IASI in calitate de cumparator, in termen de 90 zile de la adoptarea prezentei hotarari, pe cheltuiala cumparatorului, prin grija Directiei Juridice.
Art.3
Directia Juridica, Directia Tehnica - Compartimentul Patrimoniu, Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se ia act de cererea nr. 518/08.04.2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi privind efectuarea concediului de odihna pe anul 2008, incepand cu data de 11.04.2008.
In aplicarea dispozitiilor art.107 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, Presedintele Consiliului Judetean Iasi va emite dispozitie de delegare de atributii catre unul din vicepresedintii Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
In cazul aparitiei unor probleme neprevazute pentru a caror rezolvare se impune prezenta Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, se va emite nota de rechemare din concediul de odihna, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art.12 din HG nr. 250/1992.