Hotărâri ale sedinţei din data de 31-03-2008


Art.1 
Se aproba tarifele actualizate pentru prestatia cu agentii publici de paza si ordine, pe anul 2008, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba repartizarea sumei de 1.349.592,47 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, astfel: 
985.155 lei, pentru "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport in regiunea transfrontaliera Iasi - Ungheni, pe sectorul DJ 249A" 
364.437,47 lei, pentru "Construire serdiu Serviciu Public de Administrare a Drumurilor Judetene prin demolare sediu existent" str. Stefan cel Mare nr. 47-49. 
Art.2 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Aproba propunerile de suplimentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor, astfel: 
Venituri + 6.564,80 mii lei; 
Cheltuieli + 6.564,80 mii lei. 
Art.2 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexelor I, I.1, I.2, I.3, I.4, I.4.1. 
Art.3 
Aproba propunerile privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 potrivit anexelor IV, IV.1-IV.4, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4 
Directia Economica, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, Directia Financiar-Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba preturile medii la produsele agricole din judetul Iasi, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba participarea judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in calitate de partener, la implementarea proiectului "Identitate Europeana pentru etnia rroma din Iasi", finantat din fonduri alocate prin Programul PHARE RO 2005 - "Accelerarea implementarii strategiei Nationale de imbunatatire a situatiei rromilor". 
Alin.2 Se aproba incheierea parteneriatului pentru implementarea proiectului "Identitate Europeana pentru etnia rroma din Iasi", cu solicitantul finantarii, Fundatia Link Romania Moldavia. 
Art.2 
Se aproba acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi, Fundatia Link Romania Moldavia, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Primaria Municipiului Iasi, Primaria orasului Tg. Frumos, Primaria orasului Podu-Iloaiei, Primaria comunei Lungani, Primaria comunei Voinesti, Primaria comunei Tiganasi, Primaria comunei Mironeasa, Institutia Prefectului Judetului Iasi, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Primaria orasului Harlau,Directia Locala de Evidenta a Persoanelor pentru implementarea proiectului "Identitate Europeana pentru etnia rroma din Iasi", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se mandateaza dl. Lucian Flaiser, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sa semneze, in numele autoritatii deliberative judetene, documentele aferente proiectului "Identitate Europeana pentru etnia rroma din Iasi"

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la realizarea proiectului "Management de calitate la Consiliul Judetean Vaslui", in calitate de partener.
Art.2
Se aproba Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea proiectului "Management de calitate la Consiliul Judetean Vaslui", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Se mandateaza dl. Lucian Flaiser, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sa semneze, in numele autoritatii deliberative judetene, Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea proiectului "Management de calitate la Consiliul Judetean Vaslui".

Art.1
Se insuseste Acordul de Parteneriat incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Fundatia "CORONA" Iasi in vederea programarii, depunerii si implementarii Proiectului "I.A.S.I.-Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la proiectul "Monitorizarea energiei in cladirile publice din zonele Iasi si Leuven", in calitate de partener.
Art.2
Se aproba Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi, Interleuven, Belgia, Primaria Municipiului Iasi si ALGEPEM Iasi pentru realizarea proiectului "Monitorizarea energiei in cladirile publice din zonele Iasi si Leuven",ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Se mandateaza dl. Lucian Flaiser, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sa semneze, in numele autoritatii deliberative judetene, scrisoarea de intentie/parteneriat pentru realizarea proiectului "Monitorizarea energiei in cladirile publice din zonele Iasi si Leuven".
Art.4
Se aproba contributia judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in suma de 2.650 Euro, reprezentand 1,26% din bugetul total al proiectului "Monitorizarea energiei in cladirile publice din zonele Iasi si Leuven".

Art.1
Se aproba folosirea spatiului fostei bucatarii - activitate ce a fost externalizata - in suprafata de 94,52 mp in vederea concesionarii pentru montarea si exploatarea unui aparat COMPUTER TOMOGRAF, in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Iasi.
Art.2
Concesionarea se va face prin licitatie publica organizata de Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Iasi.
Art.3
50% din suma incasata din concesionarea spatiilor se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Unitatii Medico-Sociale Sculeni, comuna Victoria, judetul Iasi a subansamblului "HIDROSFERA" (componenta a mijlocului fix UZINA APA - 60 mc) in vederea valorificarii acestuia.
Art.2
Se aproba constituirea comisiei pentru valorificarea bunului mentionat la art.1, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Cobzaru Dan - consilier, Dir.Financiar Contabilitate si Administrativ
Membri: Scripcaru Sorin - consilier, Serv. Transp. Intra si Interjudetean
Tescu Grigore - Sef Serv. Transport Intra si Interjudetean - reprezentant UMS Sculeni
Sanduta Adrian - consilier, Dir. Tehnica
Oarza Cristian - consilier, Dir. Tehnica
Secretariatul comisiei va fi asigurat de d-na. Mariciuc Viorica, consilier in cadrul Dir. Tehnice - Compartimentul Patrimoniu.

Art.1
In vederea obtinerii finantarii de catre Spitalul Clinic de Urgente "Prof. Dr. Nicolae Oblu" pentru realizarea unui laborator de cercetare-dezvoltare in domeniul patologiei tumorilor cerebrale pentru regiunea de Nord-Est, se aproba concesiunea bunului imobil alcatuit din constructie si teren aferent aflat in incinta spitalului, proprietate publica a judetului Iasi, conform Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 196/2008.

Art.1
Aproba un numar de 12 Planuri Urbanistice de Detaliu si 64 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Incepand cu data de 01.04.2008 se aproba Organigrama si Statul de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in Iasi, str. Vasile Lupu nr.57A, conform anexelor II si III.
Art.2
Incepand cu aceeasi data se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia copilului, conform anexei IV, respectiv anexa V.
Art.3
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Iasi, care indeplineste functiile serviciului public de asistenta sociala la nivelul judetului Iasi.
Art.4
Finantarea se asigura din urmatoarele surse:
a) sume alocate de la bugetul Consiliului Judetean Iasi;
b) sume alocate de la bugetul de stat;
c) donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti, permise de lege.
Art.5
Anexele I, II, III, IV si V fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba Dispozitia nr. 197/10.03.2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, prin care s-a dispus infiintarea si functionarea unui "Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii, in mun. Pascani, judetul Iasi".

Art.1
Se aproba Dispozitia nr. 198/10.03.2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin care s-a dispus numirea d-lui. Florin ION - director general DGASPC Iasi ca persoana desemnata sa semneze contractul de finantare.

Art.1
Se aproba Dispozitia nr. 199/10.03.2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin care s-a dispus asigurarea unei contributii in natura, in cuantum de 51.450 Euro, reprezentand valoarea terenului in suprafata de 1230 mp, pus la dispozitie in mun. Pascani, str. V. Alecsandri, nr.5, pe care va fi construita cladirea Adapostului de zi si noapte pentru copiii strazii.

Art.1
Se aproba Dispozitia nr. 200/10.03.2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin care s-a dispus mentinerea destinatiei noii cladiri construite in cadrul proiectului "Crearea unui adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii, in municipiul Pascani, judetul Iasi", pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioada de 10 ani de la darea in functiune si mentinerea destinatiei sociale a acesteia pe o perioada de minim 10 ani de la finalizarea proiectului.

Art.1
Se aproba Dispozitia nr. 201/10.03.2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin care s-a dispus asigurarea costurilor de intretinere si reparare a cladirii si a costurilor de functionare a serviciilor atat timp cat va fi necesar, dar nu mai putin de 5 ani de la darea in folosinta, precum si asigurarea costurilor de intretinere si functionare a noului serviciu pe o perioada de minim 5 ani (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli de intretinere si functionare, cheltuieli cu hrana beneficiarilor, etc.).

Art.1
Se aproba infiintarea si functionarea unui "Centru social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi", in cadrul Proiectului "Centru social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi".
Art.2
Se aproba costurile neeligibile si conexe, in cuantum de 45.000 Euro, reprezentand costurile aferente in completarea celor asigurate prin Programul de finantare.

Art.1
Aproba asigurarea unei contributii in natura de 55.000 Euro, reprezentand 10% din valoarea totala a proiectului, prin valoarea terenului pus la dispozitie in 3 locatii din mun. Iasi respectiv CP Rosetti, CP Tatarasi si Centrul de Prevenire a Traficului de Persoane, pe care se vor realiza constructiile necesare functionarii "Centrului social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi" in cadrul Proiectului "Centrul social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi".

Art.1
Aproba asigurarea costurilor de functionare a "Centrului social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi" pentru o perioada de 6 ani de la darea in functiune a acestuia si mentinerea obiectivului de activitate a centrului in domeniul serviciilor sociale urmatorii 4 ani.

Art.1
Aproba Echipa de implementare a Proiectului "Centrului social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi" in urmatoarea componenta:
- manager de proiect: Elena FILICHE
- asistent de proiect: Alina SAVA
- specialist monitorizaresi raportari: Marian SERBESCU
- specialist asistenta sociala: Gianina VOICU
- specialist financiar si achizitii: Carmen Ilii.

Art.1
Aproba trecerea din administrarea Scolii Speciale "Constantin Paunescu" in administrarea DGASPC Iasi a terenului in suprafata de 500 mp din suprafata totala 18.645 mp, aflat in domeniul public al judetului Iasi, in vederea derularii Proiectului "Centru social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi". Suprafata de teren se afla situata in localitatea Iasi, bd. C.A.Rosetti, nr.11-15 si este identificata conform Cartii Funciare nr. 1729/15.01.2007, in parcela 1/2461, nr. cadastral al corpului de proprietate 17831.
Art.2
Aproba trecerea terenului in suprafata de 700 mp, aflat in domeniul public al judetului Iasi, din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea DGASPC Iasi, in vederea derularii Proiectului "Centru social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi". Suprafata de teren se afla situata in localitatea Iasi, bd. C.A. Rosetti,nr. 11-15 si este identificata conform Cartii Funciare nr. 1729/15.01.2007, in parcela 1/2136, nr. cadastral al corpului de proprietate 17832.
Art.3
Aproba trecerea terenului in suprafata de 700 mp, aflat in domeniul public al judetului Iasi, din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea DGASPC Iasi, in vederea derularii Proiectului "Centru social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi". Suprafata de teren se afla situata in localitatea Iasi, str. V. Lupu, nr. 80 si este identificata conform Cartii Funciare nr. 56913/27.11.2007, in parcela 1/2216, numar cadastral al corpului de proprietate 17708.

Art.1
Se aproba numirea d-lui. Florin ION - director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi ca persoana desemnata sa semneze contractul de finantare a proiectului intitulat "Centrul social cu destinatie multifunctionala, pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi".

Art.1
Se aproba Planul judetean de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau.

Art.1
Se aproba infiintarea si functionarea Centrului de asistenta si ingrijire Budai, judetul. Iasi, cu o capacitate de 48 persoane, in cadrul proiectului "Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau".
Art.2
Se aproba infiintarea si functionarea a patru locuinte protejate in incinta Centrului de plasament Galata, Iasi, cu o capacitate de 24 persoane, respectiv 6 persoane/cladire, in cadrul proiectului "Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau".

Art.1
Se aproba realizarea proiectului "Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Hirlau - Iasi" ca etapa distincta a Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Harlau, prin crearea celor doua servicii in cadrul proierctului, respectiv: Centrul de Ingrijire si Asistenta Budai si 4 Locuinte protejate.
Art.2
Se aproba stabilirea capacitatii rezidentiale a Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau la 188 locuri, capacitate rezultata ca finalitate a implementarii proiectului "Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Hirlau - Iasi".

Art.1
Se aproba contributia obligatorie de 10% in suma de 96.500 Euro reprezentand cofinantarea DGASPC, in cadrul Proiectului "Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau".
Art.2
Se aproba contributia suplimentara de 6% in suma de 57.900 Euro reprezentand cofinantarea DGASPC in cadrul Proiectului "Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau"..
Art.3
Se aproba costurile neeligibile si conexe in valoare de 20.000 Euro reprezentand costuri in completarea celor asigurate prin proiect, respectiv costurile necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice la nivel de studiu de fezabilitate necesara pentru obiectivul de investitii, procedura de atribuire a achizitiei de servicii, lucrari si bunuri, etc.

Art.1
Se aproba asigurarea costurilor de functionare a Centrului de asistenta si ingrijire Budai, Iasi, cu o capacitate de 48 persoane, pe o perioada de 10 ani de la darea in folosinta a acestuia.
Art.2
Se aproba asigurarea costurilor de functionare a celor 4 locuinte protejate Galata, Iasi, cu o capacitate de 24 persoane, respectiv 6 persoane/cladire, pe o perioada de 10 ani de la darea in folosinta a acestora.

Art.1
Se aproba numirea d-lui. ION FLORIN - director general al DGASPC Iasi ca persoana desemnata sa semneze cererea de finantare a proiectului precum si contractul de finantare in cadrul proiectului "Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau".

Art.1
Se aproba parteneriatul intre DGASPC Iasi si Asociatia SPEhRo - Elvetia - Asociatia SPEhRo Iasi in cadrul proiectului "Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau"- Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri de exploatare de pe raza comunelor Ciurea si Barnova, judetul Iasi, in categoria drumurilor comunale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "MODERNIZARE pe DJ 248 C MOGOSESTI- BUDESTI km.0+000-1+000 prin IBU", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "Reabilitare DJ 248 B Vanatori (DN 24) - Voinesti, lim. jud. Vaslui, Tronson I Vanatori-Horlesti (DJ 282) km. 0+030-7+600", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "LUCRARI DE REIINNOIRE A IMBRACAMINTII RUTIERE (INTERVENTII) pe DJ 208 TATARUSI-IORCANI km. 3+456-5+456 prin covor asfaltic", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "LUCRARI DE REIINNOIRE A IMBRACAMINTII RUTIERE (INTERVENTII) pe DJ 208 K DN 2 Cristesti km. 0+030-2+000 prin covor asfaltic", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la realizarea proiectului "Eco-management Pascani - Proiect pentru realizarea unui sistem eficient si durabil de gestionare a deseurilor" in calitate de partener.
Art.2
Se mandateaza dl. Lucian Flaiser, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sa semneze, in numele autoritatii deliberative judetene, Declaratia de parteneriat, ce constituie anexa la prezenta, intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Pascani pentru realizarea proiectului "Eco-management Pascani - Proiect pentru realizarea unui sistem eficient si durabil de gestionare a deseurilor".

Art.1
Se aproba Programul de Transport Public Judetean pentru perioada 2008-2011, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar-Contabila si Serviciul Transport Intra si Inter Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Regulamentul privind efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate si interjudetean prin curse regulate speciale, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar-Contabila si Serviciul Transport Intra si Inter Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba caietul de sarcini privind transportul public judetean de persoane prin curse regulate si interjudetean prin curse regulate speciale, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Juridica, Directia Financiar-Contabila si Serviciul Transport Intra si Inter Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Normele pentru stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si interjudetean prin curse regulate speciale, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Juridica, Directia Financiar-Contabila si Serviciul Transport Intra si Inter Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Contractul de delegare de gestiune pentru concesionarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Juridica, Directia Financiar-Contabila si Serviciul Transport Intra si Inter Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba nominalizarea Comisiei paritare pentru transportul public judetean de persoane prin curse regulate si curse speciale in judetul Iasi, in urmatoarea componenta:
ing. Tescu Grigore - presedinte
ing. Scripcaru Sorin - membru
ing. Acostoaie Vasile - membru
cons.jr. Cristea Veronica - membru
ing. Foia Cristian - membru
ing. Cogalniceanu Catalina Katy - membru
rezerve: ec. Iancu Constantin si ec. Dima Maria
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar-Contabila si Serviciul Transport Intra si Inter Judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba clauzele contractului de mandat pentru servicii de evaluare financiara, asistenta si consultanta, prestate de agentul de privatizare la SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA IASI, ce urmeaza a fi incheiat cu SC EXPERT BUILDINGS SRL, in calitate de mandatar, conform proiectului de contract din anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Comisia de monitorizare numita prin Hotararea C.J. Iasi nr. 273/2007 va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.1
Se abroga art.2 din cuprinsul Hotararii C.J. Iasi nr. 196/2/2003, conform caruia:
"Intrarea in efectivitate a prevederilor prezentei hotarari (n.n.: Hotararea C.J. Iasi nr. 196/2/13.11.2003) va fi conditionata de privatizarea SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA IASI".
Art.2
Se abroga art.3 din cuprinsul Hotararii CJ Iasi nr.7/3/2004, conform caruia:
"In conditiile nerespectarii masurilor dispuse de Consiliul Judetean Iasi pentru parcurgerea etapelor de privatizare si in cazul nefinakizarii procesului de privatizare in intervalul de timp stabilit, se revoca de drept prevederile art.1, iar terenurile revin in proprietatea privata a Consiliului Judetean Iasi".
Art.3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art.1
Se insuseste inscrierea in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi a terenului in suprafata de 16.000 mp aferent Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi, astfel cum rezulta din documentatia cadastrala intocmita de expert autorizat PF Suciu Gheorghe,prevazuta in anexa - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Mandateaza conducerea Spitalului Clinic de Urgente "Prof.Dr.N.Oblu" Iasi sa intreprinda demersurile necesare in vederea intabularii dreptului de proprietate a judetului Iasi asupra imobilului compus din cladiri si terenuri cu destinatia Spitalul Clinic de Urgente "Prof.Dr.N.Oblu" Iasi.
Art.3
In mod corespunzator, se modifica anexa la Hotararea Consiliului judetean Iasi nr. 43/31.03.2003, sens in care Directia Tehnixa - Compartiment Patrimoniu va proceda la intocmirea formalitatilor prevazute in Legea 213/1998 in vederea promovarii proiectului de hotarare de Guvern de rectificare a HG 48/2007 de modificare si completare a HG 1354/2001 prin care s-a atestat domeniul public al judetului Iasi.

Art.1
Ia act de Raportul asupra gestionarii bunurilor incluse in patrimoniul Consiliului Judetean Iasi la data de 31 decembrie 2007, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru RA "Aeroportul" Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si RA "Aeroportul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se avizeaza criteriile de performanta si indicatorii de referinta pe anul 2008 pentru directoeul general al RA AEROPORTUL Iasi, domnul Rebegea Mitica, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de Administratie al RA AEROPORTUL Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor de performanta si a indicatorilor de referinta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neandeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 15% conduce la prezentarea, de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean Iasi, a unui Raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean Iasi va proceda la sanctionarea conducatorului regiei sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.

Art.1
Se aproba forma autentificata a Actului Constitutiv al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST" - A.D.I.E.,conform anexei nr.1, ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se aproba forma autentificata a Statutului ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST" - A.D.I.E, conform anexei 2, ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba realizarea, in parteneriat, a Proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor", ce urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Programului INTERREG IV C-Priorotatea 2. Mediu si prevenirea riscurilor.
Art.2
Se aproba asocierea judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in calitate de partener, cu judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, in calitate de lider; cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania; cu judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj; cu judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati; cu judetul Mures, prin Consiliul Judetean Mures; cu judetul Olt, prin Consiliul Judetean Olt; cu judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de parteneri in vederea programarii si implementarii proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor".
Art.3
Se aproba Acordul de Asociere (Parteneriat) perfectat in sensul programarii si implementarii proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii, in numele si pentru Consiliul Judetean Iasi, a Acordului de asociere (Parteneriat) perfectat in sensul programarii si implementarii proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor".
Art.5
Se aproba contributia judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in suma de 3.375 Euro, pentru asigurarea fondurilor necesare serviciilor de consultanta pentru pregatirea aplicatiei de proiect.
Art.6
La data adoptarii prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 332/20.12.2007 privind aprobarea realizarii, in parteneriat, a Proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor" si a asocierii judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in scopul elaborarii, promovarii si implementarii proiectului.

Art.1
Se aproba realizarea in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi a Centrului de reproducere asistata.
Art.2
In aplicarea art.1, se mandateaza conducerea Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi sa identifice obiectivele necesare implementarii proiectului.
Art.3
Modalitatea de realizare a proiectului prevazut la art.1 va fi supusa spre analiza si aprobare Plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa solicite Ministerului Sanatatii Publice, precum si Ministerului Internelor Si Reformei Administrative, avizele prevazute de HG 867/2002.

Art.1
Se declara de utilitate publica de interes local lucrarea - Pasaj superior Octav Bancila, din municipiul Iasi.
Art.2
Expropriatorul este Municipiul Iasi prin Consiliul Local al Municipiului Iasi.
Art.3
Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al Municipiului Iasi, si se va publica ulterior in presa locala.

Art.1
(1) Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "MODERNIZARE PE DJ 281 A DELENI- POIANA DELENI km. 6+366-7+366 CU IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "MODERNIZARE PE DJ 282 E LUNGANI km. 0+030-3+000 CU IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "MODERNIZARE PE DJ 208 L MIROSLOVESTI-PASCANI km. 6+000-9+000 CU IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
(1) Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 76/12.02.2008 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2008 conform anexelor 1, 2.1, 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si SPADJ Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba realizarea proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan - Iasi".
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 130.900 lei, inclusiv TVA, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice a Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan - Iasi" (revizuirea, completarea si adaptarea studiului de fezabilitate realizat in anul 2007 de Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan - Iasi).
Art.3
Directia de Dezvoltare, Directia Financiar-Contabila, Serviciul Achizitii Publice si Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba actul aditional nr.1 la contractul de lucrari nr. 6603/2007 incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si SC Compania Nova Construct SA Iasi pentru obiectivul "Consolidare si refunctionalizare la Spitalul Clinic de Boli Infectioase - Pavilionul 2 SFANTA PARASCHEVA Iasi, anexat prezentei.

Art.1
Se rectifica, in cuprinsul art.1 din Hotararea C.J. Iasi 88/21.03.2008 aportul in natura al judetului Iasi la capitalul social al SC APAVITAL SA, in sensul ca in loc de "93.733.343" lei se va citi "78.631.343 lei".
Art.2
In aplicarea art.1, anexa la Hotararea C.J. Iasi nr. 88/2008 si anexele nr.1 si 3 la Hotararea CJ Iasi nr. 89/2008 se inlocuiesc cu anexele 1, 2 si 3 la prezenta hotarare, parti integrante din aceasta.

Art.1
Ia act de Raportul incheiat de Comisia constituita prin Hotararea C.J. Iasi nr. 66/2008, prevazut in anexa - parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Imputerniceste pe dl. Lucian Vasile Profir, in calitate de Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi, sa intreprinda demersurile necesare dobandirii dreptului de proprietate al judetului Iasi asupra terenului in suprafata de 2000 mp pe care se afla "Cantonul Barnova", judetul Iasi.