Hotărâri ale sedinţei din data de 21-03-2008


Art.unic 
Se ia act de validarea in functia de consilier judetean a d-lui. Stan Dumitru. 
Compartimentul relatii publice va comunica copie de pe prezenta hotarare d-lui. Stan Dumitru, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba repetarea procedurii de vanzare a bunurilor mobile cu valoare de patrimoniu aferente Case de Oaspeti, prin procedura licitatiei cu strigare-metoda olandeza, pentru fiecare obiect in parte. 
Art.2 
Bursa Romana de Marfuri-Terminal Iasi va organiza sedinta de licitatie in ziua de 27.03.2008.

Art.1 
Aproba Actul aditional nr.1 la Actul constitutiv si la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze legal valabil, in numele si pentru judetul Iasi, actul aditional mentionat in cuprinsul art.1, sa indeplineasca formalitatile pentru autentificarea inscrisului susmentionat si pentru inregistrarea acestuia in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor, pastrat la grefa Judecatoriei Iasi.

Art.1 
Se aproba Raportul de evaluare, intocmit de expert ANEVAR, pentru determinarea aportului in natura al judetului Iasi la capitalul social al SC APAVITAL SA, cuantificat la valoarea de 93.733.343 lei, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Juridica, Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Financiar-Contabila si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi si RAJAC Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba reorganizarea Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi (RAJAC Iasi) in societate comerciala pe actiuni, denumita SC APAVITAL SA, conform rezervarii de denumire de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, str. Mihail Costachescu nr.6, judetul Iasi. 
Art.2 
Se aproba participarea judetului Iasi, in calitate de actionar, la constituirea SC APAVITAL SA ca efect al procesului de reorganizare a RAJAC Iasi, precum si a celor 89 unitati administrativ-teritoriale, membre ale Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS, prezentate in Anexa nr.1, in scopul de a crea operatorul regional pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu hotararile consiliilor locale adoptate in acest scop si prezentate in Anexa nr.2. 
Art.3 
(1)Capitalul social total subscris de SC APAVITAL SA, la data infiintarii acesteia, este in valoare de 93.974.243 lei, divizat in 939.743 actiuni, numerotate de la 1 la 939.743 inclusiv, actiuni nominative dematerializate, fiecare actiune avand o valoare de 100 de lei. 
(2) Capitalul social initial este constituit din aportul in natura al judetului Iasi in valoare de 93.733.343 lei, asa cum rezulta din raportul de evaluare aprobat prin Hotararea C.J. Iasi nr. 88 din 21.03.2008 si aportul in numerar al celor 89 unitati administrativ-teritoriale, membre ale ARSACIS, in valoare de 240.900 lei. 
(3) Aportul judetului Iasi reprezinta 99,743653% din capitalul social al SC APAVITAL SA, iar aportul celor 89 unitati administrativ-teritoriale reprezinta 0,2563% din capitalul social al SC APAVITAL SA. 
Art.4 
(1)Societatea comerciala SC APAVITAL SA are ca principal obiect de activitate "captarea, tratarea si distributia apei". 
(2)SC APAVITAL SA se organizeaza si functioneaza potrivit legii si Actului constitutiv prezentat in Anexa nr.3, parte integranta din prezenta hotarare, organele de conducere, administrare si control fiind cele stabilite prin actul constitutiv si aprobate de toti actionarii. 
Art.5 
(1)Societatea comerciala APAVITAL SA va prelua drepturile si obligatiile RAJAC Iasi, inclusiv drepturile si obligatiile rezultate din avizele, autorizatiile si licenta pentru serviciul public de alimentare si canalizare emise de ANRSC, continuand derularea contractelor, angajamentelor si litigiilor. 
(2)Societatea comerciala APAVITAL SA va prelua toate obligatiile financiare ale RAJAC Iasi ce decurg din imprumuturile BERD pentru finantarea proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale. 
(3)Consiliul Judetean Iasi va mentine pentru SC APAVITAL SA garantiile ce decurg din contractele cu BERD, obligatii asumate de Consiliul Judetean Iasi prin contractele de garantie si asistenta la proiect, aprobate de plenul Consiliului Judetean Iasi. 
(4)Predarea-preluarea activului si pasivului se va realiza pe baza bilantului contabil incheiat de RAJAC Iasi la data inmatricularii SC APAVITAL SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, in baza unui protocol de predare-primire. 
Art.6 
Se aproba delegarea, in mod direct, a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, necesare pentru realizarea acestora, catre operatorul regional SC APAVITAL SA. 
Art.7 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare se va incheia intre ARSACIS si SC APAVITAL SA, in conditiile OUG nr. 13/2008, dupa inmatricularea SC APAVITAL SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi si a indeplinirii tuturor formalitatilor necesare desfasurarii obiectivului de activitate de catre operatorul regional. 
Art.8 
Personalul din cadrul RAJAC Iasi se preia de catre societatea comerciala infiintata potrivit art.1 si isi va mentine toate drepturile avute la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 
Art.9 
Se imputerniceste dl. Lucian Flaiser in calitate de Presedinte, sa semneze in mod valabil in numele si pentru judetul Iasi, Actul constitutiv al SC APAVITAL SA si sa reprezinte judetul Iasi in Adunarea Generala a Actionarilor a SC APAVITAL SA. 
Art.10 
(1)Directia Tehnica, Directia Juridica, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare si RAJAC Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
(2)Se desemneaza d-na. jr. Maria Poraico, director al Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, sa reprezinte si sa semneze documentele necesare pentru inregistrarea SC APAVITAL SA in Registrul Comertului.

Art.1 
Respinge reclamatia formulata de ROMTELECOM Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi nr. 1765/06.03.2008 impotriva Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 283/27.11.2007 privind stabilirea cuantumului tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean. 
Art.2 
Mentine ca legala Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 283/27.11.2008 privind aprobarea cuantumului tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean.

Art.unic 
Respinge cererea formulata de societatea comerciala SC FIM CRISTIAN SRL Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 603/2008 privind reducerea tarifului lunar de inchiriere pe mp pentru spatiul pe care il ocupa in calitate de chirias in imobilul proprietatea Consiliului Judetean Iasi situat in Iasi, str. Codrescu nr.6.

Art.unic 
Respinge cererea formulata de societatea comerciala SC MIHAEXPO SRL Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 10/P//2008 privind reducerea tarifului lunar de inchiriere pe mp pentru spatiul pe care il ocupa in calitate de chirias in imobilul proprietatea Consiliului Judetean Iasi situat in Iasi, str. Codrescu nr.6.

Art.unic 
Respinge cererea formulata de societatea comerciala SC ELIT CONF SRL Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 415/2008 privind reducerea tarifului lunar de inchiriere pe mp pentru spatiul pe care il ocupa in calitate de chirias in imobilul proprietatea Consiliului Judetean Iasi situat in Iasi, str. Codrescu nr.6.

Art.1 
Aproba statutul de Cvartet de Stat in cadrul Filarmonicii "Moldova" Iasi pentru Cvartetul de coarde "Ad Libitum", fara a se modifica numarul de personal al institutiei si necesarul de fonduri salariale. 
Art.2 
Organigrama si Statul de functii se vor transforma in mod corespunzator. 
Art.3 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.